A yw neu a yw: deall y gwahaniaethau a sut i'w defnyddio yn y ffordd gywir

John Brown 13-10-2023
John Brown

Mae llawer o eiriau yn yr iaith Bortiwgaleg gyda siapiau digon tebyg i achosi cwlwm ym mhen y rhan fwyaf o'i siaradwyr. Wedi'u gwahanu gan un llythyren, acen neu symbol, gall manylion o'r fath hyd yn oed fod yn anganfyddadwy pan gânt eu ynganu, sy'n ei gwneud yn ofynnol i bobl feddu ar wybodaeth benodol i osgoi gwallau gramadegol. Enghraifft boblogaidd yw'r dryswch rhwng “está” ac “estar”: mae gwybod sut i'w defnyddio yn y ffordd gywir yn hanfodol.

Yn gyntaf oll, mae angen deall bod “está” ac “estar” yn hanfodol. ” yn bodoli yn yr iaith, ac yn cael eu defnyddio llawer. Fodd bynnag, mae’r amheuaeth yn y ffaith, wrth siarad y gair “estar”, bod yr “r” yn aml yn cael ei hepgor, sy’n ei gwneud yn union yr un fath ag “está”. Serch hynny, mae'n dal yn berffaith bosibl eu gwahaniaethu, ac ar gyfer hynny, dysgwch ychydig o awgrymiadau syml.

I ddeall mwy am y pwnc, gwiriwch isod y gwahaniaeth rhwng “est” ac “estar”, a dysgwch sut i gymhwyso'r geiriau'n gywir.

Está neu estar: gwahaniaeth rhwng termau

Fel yr adroddwyd yn flaenorol, mae'r ddau derm yn bodoli ac mae'r ddau yn gywir, ond cânt eu cymhwyso mewn cyd-destunau gwahanol. Tra yn “está” mae'r ferf yn nhrydydd person y dangosol presennol neu yn ail berson yr unigol o'r rheidrwydd, yn “estar”, mae'r ferf yn y berfenw.

Felly, y gwall yn y defnydd o “está” ac “estar” digwydd oherwydd, yn ystod areithiau cyfredol ac anffurfiol,nid yw’r “r” ar ddiwedd berfau yn y ffurf berfenw yn cael ei ynganu’n gywir (“vê” yn lle “ver”, “dá” yn lle “dar”, “perdê” yn lle “perder”). Mae hyn yn gwneud ynganiad y ffurfiau berfenw yn union yr un fath â'r ocsitonau acennog yn y trydydd person unigol o'r amser presennol.

Está

Rhaid defnyddio ffurf y ferf yn yr amser presennol i ddynodi gweithred sy'n digwydd ar yr adeg y mae'r weithred yn cael ei hadrodd. Yn yr un modd, gall nodi gweithred arferol, cyflwr parhaol sefyllfa neu nodwedd o'r gwrthrych. Er mwyn i'r gair gael ei ddefnyddio'n gywir, rhaid i'r frawddeg gael pwnc pendant, a rhaid i'r weithred fod yn digwydd. Edrychwch ar rai enghreifftiau:

  • Mae fy chwaer yn glanhau'r ystafell ymolchi. (Pwnc yw'r chwaer, yn nodi digwyddiad yn y presennol);
  • Mae'r athrawes yn gadael yn gynnar i ddelio ag argyfwng. (Yr athro yw'r gwrthrych, sy'n nodi digwyddiad yn y presennol);
  • Mae John wedi blino. (João yw'r gwrthrych, sy'n dynodi nodwedd).

Estar

Jáestar yw ffurf y berfenw amhersonol, a dylid ei ddefnyddio'n bennaf mewn ymadroddion geiriol, pan fo'r ferf yn teyrnasu arddodiaid ac nid oes unrhyw destun pendant, gan ganiatáu defnyddiau eraill. Mae'r amheuaeth hon yn y defnydd o fformat yn digwydd yn bennaf mewn ymadroddion geiriol ac ymadroddion ag arddodiaid. Gweler yr enghreifftiau isod:

Gweld hefyd: Diweddariadau ar gyfer cystadlaethau: gweld pa bynciau y gellir eu cwmpasu yn y prawf
  • Eich chwaerrhaid bod yn hapus gyda'r newyddion. (Cymal berf gyda berf ategol must);
  • Gall Julia fod yn hwyr. (Ymadrodd berf gyda chod berfol ategol);
  • Ni fydd fy modryb ym mhriodas fy mrawd. (Cymal berf gyda berf ategol vai);
  • Does dim rheswm iddi fod mor nerfus. (Brawddeg ag arddodiad).

Gwahaniaethu está ac estar

Ffordd syml o ddatrys yr amheuaeth rhwng defnyddio “está” ac “estar” yw disodli’r gair amheus gyda berfenw arall.

Gweld hefyd: Cystadleuaeth Refeniw Ffederal: dysgwch sut i gyhoeddi DARF i dalu'r ffi gofrestru

Felly, yn yr enghraifft “Rhaid iddi fod yn drist” neu “rhaid iddi fod yn drist”, disodlwch y ferf am un arall yn y berfenw: “rhaid iddi aros”, “rhaid iddi fyw” , rhaid iddi adael”. Gyda hyn, gellir sylwi mai dim ond y fformat yn y berfenw fyddai'n gwneud synnwyr yn y frawddeg hon.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.