‘Flynyddoedd yn ôl’ a ‘blynyddoedd yn ôl’: dysgwch pryd i ddefnyddio pob mynegiant

John Brown 21-08-2023
John Brown

Gall sillafu'n gywir mewn Portiwgaleg fod yn her, yn enwedig i'r rhai nad ydynt yn siaradwyr brodorol neu sydd heb arfer â rheolau gramadegol. Un o'r cwestiynau a all achosi dryswch yw'r dewis rhwng “flynyddoedd yn ôl” a “blynyddoedd yn ôl”.

Gweld hefyd: Mae'r 3 arwydd hyn yn nodi y gallech fod wedi cael eich rhwystro ar WhatsApp

Er eu bod yn ymddangos yn debyg, mae gan y ddau ymadrodd hyn ystyron gwahanol ac, felly, rhaid ystyried eu cyd-destun. Yn yr erthygl hon, byddwn yn archwilio'r gwahaniaethau hyn ac yn deall pryd mae'n briodol defnyddio pob un.

Pryd i ddefnyddio 'flynyddoedd yn ôl'?

Cyn ateb, mae'n bwysig cofio bod y cywir ffurf yr ysgrifennu yw “há anos”, gydag “h” ac acen acíwt. Mae llawer o bobl yn ysgrifennu “flynyddoedd yn ôl” ar gam, sy'n anghywir. Mae’r dryswch rhwng “há” ac “a” yn bur gyffredin, ond mae’n hanfodol deall y gwahaniaeth rhwng y ddau air hyn er mwyn osgoi gwallau gramadegol.

Berf amhersonol yw’r ymadrodd “há anos” sy’n dynodi gorffennol amser, hynny yw, mae'n cyfeirio at rywbeth sydd eisoes wedi digwydd ac yn dynodi pellter amser rhwng y foment bresennol a'r foment y digwyddodd y weithred.

Er enghraifft, gallwn ddweud “Rwyf wedi byw yn hwn tŷ am bum mlynedd”, sy’n golygu bod y person wedi byw yn yr un tŷ ers pum mlynedd. Enghraifft arall fyddai “Dydw i ddim wedi ei weld ers amser maith”, sy'n golygu nad yw'r person wedi gweld rhywun ers amser maith.

Enghreifftiau:

 • I heb fod i'r traeth ers blynyddoedd;
 • Nid wyf wedi ymweld â'm perthnasau ers blynyddoedd;
 • StopioddRwyf wedi rhoi'r gorau i ysmygu ers blynyddoedd;
 • Rwyf wedi bod eisiau ymweld â'r ddinas hon ers blynyddoedd;
 • Rwyf wedi ei hadnabod ers blynyddoedd;
 • Nid ydych wedi bod i'r sinema ers blynyddoedd.

Awgrym pwysig yw: darganfod a yw'n gywir i ysgrifennu yno, rhoi faz yn ei le a gwirio a yw'n cynnal y synnwyr. Os felly, mae'n gywir i ysgrifennu:

 • Nid wyf wedi eich gweld ers amser maith;
 • Nid wyf wedi eich gweld ers amser maith;
 • Gadawodd y wlad amser maith yn ôl
 • Gadawodd y wlad amser maith yn ôl.

Pryd i ddefnyddio 'blynyddoedd yn ôl'?

Yr ymadrodd mae 'blynyddoedd yn ôl' yn dynodi amser dyfodol. Mae'r syniad hwn o amser yn cael ei gyfleu gan yr arddodiad a.

Enghreifftiau:

Gweld hefyd: Mae darn arian R$1, a elwir yn Perna de Pau, yn werth hyd at R$8,000
 • Bydd y ffilm yn cael ei rhyddhau ymhen dwy flynedd;
 • Flynyddoedd o nawr, pan fydda i hen ŵr hŷn, dwi'n teithio ar fy mhen fy hun;
 • Mae e saith mlynedd i ffwrdd o ymddeoliad;
 • Dwi dal flynyddoedd i ffwrdd o orffen coleg;
 • Bydd e allan o ysgol breswyl ymhen 3 blynedd;
 • Dim ond blwyddyn o nawr y cwblheir gweithrediad y newidiadau;
 • Ddwy flynedd o nawr bydd yr eglwys yn cael ei hadeiladu.

Gwahaniaeth rhwng 'there is' ac 'a': gorffennol a dyfodol

Mae'r gwahaniaeth rhwng yr amser gorffennol (mae yna) a'r amser dyfodol (a) hefyd yn digwydd gydag ymadroddion amser eraill.

Amser gorffennol

  5> Amser maith yn ôl;
 • Flynyddoedd yn ôl;
 • Misoedd yn ôl;
 • Dyddiau yn ôl;
 • Wythnosau yn ôl;
 • Oriau yn ôl;
 • Munud yn ôl;
 • Eiliadau yn ôl.

Amser dyfodol

 • Flynyddoedd o nawr;
 • O hyn mis;
 • Dyddiau o nawr;
 • O nawr iwythnosau;
 • Oriau o nawr;
 • Munudau o nawr;
 • Eiliadau o nawr.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.