IQ Uwch: Dysgu Cynyddu Eich Cudd-wybodaeth Trwy Arferion

John Brown 19-10-2023
John Brown

Mae'r Cyniferydd Cudd-wybodaeth, a elwir yn IQ, yn cynnwys sgôr a gafwyd trwy sefyll profion sy'n asesu deallusrwydd dynol o wahanol safbwyntiau. Yn gyffredinol, amcangyfrifon o ddeallusrwydd yw'r sgorau, gan nad oes mesur union ar gyfer y gallu hwn. Ym mhob achos, ystyrir bod IQ uwch yn uwch na 110.

Gweld hefyd: 15 hen enw sy'n boblogaidd eto ym Mrasil

Ar y dechrau, cyn i brofion cyniferydd cudd-wybodaeth gael eu dyfeisio, cafwyd sawl ymgais i ddosbarthu pobl yn gategorïau yn seiliedig ar ymddygiadau a arsylwyd o fewn bywyd bob dydd. Ar hyn o bryd, mae yna ffyrdd o gynyddu deallusrwydd trwy arferion syml ac arferion cadarnhaol ar gyfer yr ymennydd dynol. Dysgwch ragor o wybodaeth isod:

Sut i gynyddu deallusrwydd a chael IQ uwch?

1) Darllen ymarfer

Mae darllen yn arf pwerus i ysgogi dysgu, datblygu cof, rhoi hwb gwybyddiaeth a helpu i gynyddu deallusrwydd. O lyfrau i erthyglau gwyddonol, cylchgronau diwylliannol a phapurau dyddiol, mae'n bwysig buddsoddi yn yr arfer hwn i gael IQ uwch, yn bennaf oherwydd ei fod yn ymarfer i'r ymennydd.

Drwy ddarllen mae'n bosibl gweithio'r dychymyg, ysgogi'r dychymyg gallu'r ymennydd i ddehongli, creu rhagdybiaethau am ganlyniadau, ymchwilio i gyd-destunau newydd ac ehangu geirfa trwy gysylltiad âgeiriau newydd. O ganlyniad, gall ymarfer dyddiol gyfoethogi cysylltiadau cyfathrebu a chymdeithasol.

Os ydych chi'n cael trafferth i ddechrau, rhowch gynnig ar ddarllen difyr am ychydig funudau trwy gydol y dydd. Cariwch lyfr neu gylchgrawn gyda chi i droi drwyddo yn eich amser rhydd, oherwydd fesul tipyn rydych chi'n addysgu'ch hun i ddarllen mwy yn lle defnyddio'ch ffôn symudol neu gael eich tynnu sylw gan y teledu. Yn olaf, ewch i siopau llyfrau a llyfrgelloedd i gysylltu â'r profiad llenyddol.

2) Rhowch gynnig ar gemau smart

Mae gwyddbwyll, siecwyr, posau, gemau fideo a gemau bwrdd yn ffyrdd hwyliog o gynyddu deallusrwydd a meddu ar IQ uwch. Yn fwy na thynnu sylw a gweithredu fel math o adloniant, mae'r gemau smart hyn yn offer i weithio ar wybyddiaeth, cof, cydsymud dwylo, meddwl rhesymegol, datrys problemau a dehongli.

Gallwch fetio ar gemau corfforol, ond hefyd mewn y rhai digidol sydd ar gael yng nghledr eich llaw ar ffonau clyfar. Osgowch apiau lliwgar a cherddorol iawn, gan fod y gormodedd hwn o ysgogiadau yn dod yn fwy niweidiol na buddiol dros amser. Os yw'n well gennych, gwahoddwch ffrindiau neu ewch i heriau gyda'ch teulu ar gyfer heriau newydd.

Y peth mwyaf diddorol yw buddsoddi mewn gemau sy'n dod yn anoddach dros amser, fel y rhai sy'n gweithio gyda'r system aml-lefel. Yn y modd hwn, yn ychwanegol atpeidio â mynd yn undonog, rydych chi'n cael teithiau newydd ac yn gwthio'ch terfynau eich hun. Fel y soniwyd yn flaenorol, nid oes angen llawer o adnoddau arnoch i ddechrau, oherwydd mae opsiynau ar gael yn siop app eich ffôn symudol.

3) Torri'r drefn

Er ei fod yn ddiddorol i bywyd ymarferol , nid yw'r drefn mor gadarnhaol i'r ymennydd, gan ei fod yn y pen draw yn creu llwybrau o lai o ymdrech i gyflawni gweithgareddau bob dydd. Dros amser, mae'r system nerfol yn dechrau ailgyfeirio adnoddau i sectorau eraill oherwydd ei bod yn deall bod y gofynion hynny'n arferol ac nad oes angen cymaint o egni arnynt.

Felly, ystyriwch dorri'r drefn ychydig o weithiau'r wythnos a mynd allan o gynllun. Ceisiwch fynd am dro yn ystod eich egwyl, dechrau llyfr gwahanol ar ddiwedd y dydd, sgwrsio ar fideo gyda'ch ffrindiau neu hyd yn oed ymarfer gweithgaredd corfforol newydd. Felly, bydd modd cadw'r ymennydd yn actif a gweithio ar ei swyddogaethau deallus.

Gweld hefyd: Darganfyddwch y 5 arwydd Sidydd sydd fwyaf tebygol o ddod yn gyfoethog

Gydag amser, hyd yn oed os daw hyn yn arferiad, ni fydd yn dod yn rhan o'r drefn oherwydd y bwriad bob amser yw chwilio amdano rhywbeth newydd a gwahanol. Er mwyn eich helpu i ddod yn drefnus, gallwch restru ar ddalen o bapur bopeth yr ydych yn chwilfrydig yn ei gylch neu am ei wneud a rhoi cynnig arno fesul tipyn. Y bwriad yma yw creu profiadau newydd, cyrchu gwybodaeth arall ac ysgogi deallusrwydd.

Gallwch hefyd wahodd ffrindiau a theulu,oherwydd bod cymdeithasoli yn gynghreiriad o IQ uwch.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.