9 bwyd sy'n dwyn y corff o egni; gwirio beth i'w osgoi

John Brown 19-10-2023
John Brown

Ydych chi wedi bod yn teimlo allan o egni yn ddiweddar i astudio ar gyfer arholiadau? Tawelwch. Gall eich diet fod yn bennaf gyfrifol. Rydyn ni'n mynd i ddangos naw bwyd i chi sy'n dwyn egni'r corff ac sy'n dod ag anianawd enfawr mewn bywyd bob dydd. Os oes angen eich holl egni arnoch i astudio, mae'n well eu hosgoi, o leiaf yn ystod yr wythnos. Gwiriwch ef.

1- Pasta gwyn

Pisas, cacennau, bara, cwcis a bwydydd eraill sy'n defnyddio blawd gwyn yn y rysáit yw dihirod mawr ein hiechyd a dwyn y corff o egni.

Oherwydd y ffaith bod ganddynt fynegai glycemig uchel, oherwydd bod y corff yn amsugno carbohydradau yn gyflym, gall y bwydydd hyn wneud i'r cystadleuydd deimlo'n flinedig ac nid mewn hwyliau i astudio , yn enwedig os cânt eu bwyta yn rheolaidd. Cofiwch fod angen egni i ddysgu pob pwnc.

2- Melysion yn gyffredinol

Er eu bod yn demtasiwn, yn enwedig mewn partïon pen-blwydd neu ar ôl cinio, melysion maen nhw hefyd yn dueddol o ddwyn y corff o egni.

Gweld hefyd: Onid yw eich Tem Caixa yn gweithio? Gweld ffyrdd eraill o dynnu Cymorth Brasil yn ôl

Hyd yn oed os oes ganddynt siwgr yn eu cyfansoddiad (sy'n ffynhonnell egni), os ydych yn bwyta gormod o losin, byddwch yn fwy tebygol o ddal diabetes a bydd yn cynyddu eich archwaeth, gan achosi i chi i fwyta mwy. Mae'r canlyniad yn anhwylustod aruthrol i astudio ar gyfer yr arholiadau, na chaiff ei argymell.

3- Bwydbwydydd wedi'u ffrio

Ydych chi'n arfer stwffio'ch hun gyda byrbrydau wedi'u ffrio a melysion wedi'u drensio mewn llawer o olew? Bydd eich egni'n diflannu'n llwyr.

Yn gyffredinol, mae bwydydd wedi'u ffrio yn ffynonellau braster dirlawn, sy'n anodd treulio ac yn achosi syrthni . I roi syniad i chi, gall y broses dreulio o fwydydd wedi'u ffrio ac amsugno cyflawn gan y corff gymryd wyth awr ar gyfartaledd. Yna mae astudio ar gyfer yr arholiadau yn mynd yn gymhleth iawn, gan fod angen i chi gael egni i wneud hynny.

4- Bwyd gyda chynnwys sodiwm uchel

Os na fyddwch chi'n rhoi'r gorau iddi wedi'i flasu'n dda. bwyd a bwydydd eraill sydd â chynnwys sodiwm uchel, fel bwydydd tun, er enghraifft, mae'n well adolygu'r arfer hwn.

Gall sodiwm gormodol achosi niwed gwirioneddol i'r corff, yn ogystal â codi gwaed pwysau . Gall cam-drin halen mewn bwyd achosi blinder, blinder, cadw hylif, ymhlith symptomau annymunol eraill.

5- Bwydydd sy'n dwyn egni o'r corff: diodydd alcoholig

Gall defnyddio diodydd alcoholig bob dydd ymyrryd â'ch perfformiad mewn astudiaethau ar gyfer y profion cystadleuaeth.

Gall alcohol, os caiff ei yfed gormod, orlwytho'r afu a hyd yn oed y pancreas , gan fod ganddo fynegai glycemig uchel. Gall hyd yn oed amsugno fitaminau cymhleth B, sy'n gyfrifol am gynhyrchu egni i'r corff, gael ei effeithio. Y canlyniad yw y teimlad hwnnw ocysgadrwydd a blinder corfforol.

6- Selsig yn gyffredinol

Pan ddaw i fwydydd sy'n dwyn y corff o egni, ni ellid gadael selsig allan o'n rhestr.

Gall ham, selsig, selsig, mortadella, bron twrci, ymhlith eraill, oherwydd y cynnwys uchel iawn o sodiwm a braster anifeiliaid, achosi digalondid wrth astudio ar gyfer profion, yn enwedig os cânt eu bwyta'n ormodol ac yn gyson. Cymerwch ofal, concurseiro.

Gweld hefyd: Horosgop misol: gweler y rhagolwg ar gyfer mis Mai ar gyfer pob arwydd

7- Coffi gormodol

Er bod coffi yn gynghreiriad ardderchog ar gyfer cof a dysgu, os caiff ei fwyta'n ormodol bob dydd, gall greu anghydbwysedd yn y cynhyrchiad o niwrodrosglwyddyddion, sy'n gyfrifol am ein cyflwr effro.

Ac mae hyn yn trosi i ddibyniaeth gynyddol ar y ddiod hon fel bod gan y corff ddigon o egni, sydd ymhell o fod yn iach. Caethiwed i goffi? Dim ffordd.

8- Cadwolion a llifynnau

Yn bresennol ym mron pob bwyd wedi'i brosesu, llifynnau a chadwolion yn y pen draw niweidio ein organeb. Mae'r sylweddau hyn yn ein dwyn o'n gwarediad, gan eu bod yn niweidio'r system weithredol gyfan o fecanweithiau cynhyrchu ynni.

Os ydych chi'n caru bwyd diwydiannol , fel bwyd cyflym, nwdls sydyn, sudd ffrwythau, blwch ac unrhyw fwyd arall y mae ei ddyddiad dod i ben yn hir,mae'n debyg na fydd gennych yr egni i astudio ar gyfer y profion.

9- Cig coch

Dychmygwch y stêc neis a llawn sudd yna amser cinio. Mor anorchfygol ag y gall fod, mae cig coch hefyd yn fwyd arall sy'n dwyn y corff o egni.

Oherwydd bod ganddo treuliad arafach (chwe awr neu fwy), cig, os felly yn cael ei yfed yn ddi-hid, gall fod yn ddihiryn mawr eich perfformiad mewn astudiaethau. Credwch fi, mae eich gwarediad yn mynd i lawr y draen os ydych chi'n gorliwio maint y bwyd hwn.

Nawr eich bod chi'n gwybod y naw bwyd sy'n dwyn y corff o egni, mae'n gyfleus nodi bod yr holl fwyd nid yw gwybodaeth yn yr erthygl hon yn disodli ymgynghoriad â maethegydd, gan fod gan bob person anghenion dietegol penodol.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.