5 awgrym gwerthfawr fel nad ydych chi'n anghofio beth wnaethoch chi ei astudio

John Brown 19-10-2023
John Brown

Wyddech chi fod bodau dynol yn anghofio, ar gyfartaledd, 70% o'r hyn maen nhw newydd ei ddysgu, o fewn cyfnod o 24 awr, os na wneir dim i gadw neu gymhathu'r wybodaeth newydd? A gwir. Fel nad yw hyn yn wir amdanoch chi, rydym wedi paratoi pum awgrym gwerthfawr ar sut i beidio ag anghofio'r hyn a astudiwyd gennych . Dim ond fel hyn y bydd yn bosibl pasio arholiadau'r gystadleuaeth. Gwiriwch ef.

Gweld beth i'w wneud i beidio ag anghofio'r hyn a astudiwyd gennych

1) Adolygiad cyfnodol

Mae llawer o goncurseiros yn anwybyddu'r cam hwn oherwydd eu bod yn credu eu bod wedi wedi dysgu digon yn barod. Mae'n hanfodol adolygu'r hyn rydych chi newydd ei ddysgu o fewn y 24 awr nesaf er mwyn i chi beidio ag anghofio'r hyn rydych chi wedi'i astudio.

Er mwyn gallu cofio'r cynnwys angenrheidiol, mae angen i chi adolygu popeth eto, gan basio a “crib mân” dros y wybodaeth allweddol.

Cofiwch fod gwneud adolygiad da hefyd yn osgoi’r “ cromlin anghofio ” arswydus. Bydd rhoi trawiad brwsh da i bwyntiau pwysicaf y cynnwys a astudiwyd yn sicr yn ei gwneud hi'n haws i chi ddysgu ar y cof. Cofiwch, y mwyaf effeithlon yw'r adolygiad, gorau oll. Credwch fi, nid yw hyn yn wastraff amser.

2) Ceisiwch ddeall yn lle cofio

Mae'r awgrym clasurol hwn ar sut i beidio ag anghofio'r cynnwys a astudiwyd gennych hyd yn oed yn adnabyddus gan lawer o goncurseiros . Ni fyddwch yn gallu cofio unrhyw beth os byddwch yn aros ar waelod y“addurno”. Anghofiwch am y peth.

Gweld hefyd: Beth yw pwrpas y twll yn y sêl ar ganiau soda mewn gwirionedd?

Cofiwch: y mae'r rhai sy'n addurno yn anghofio'n gyflym, gan nad yw'r wybodaeth yn sefydlog yn y meddwl fel y dylai fod. Rydych chi'n gwybod y dyn gwyn hwnnw sy'n rhoi amser ar gyfer profion? Mae hyn yn ganlyniad i gofio rhywbeth.

Wrth gwrs, mewn rhai sefyllfaoedd megis fformiwlâu mathemategol, acronymau a deddfau, er enghraifft, mae angen eu cofio, gan nad oes unrhyw ffordd arall. Ond pan ddaw i unrhyw fath arall o gynnwys, nid yw cofio yn cael ei argymell.

Pan fyddwch yn astudio, ymgysylltu â'r pwnc i'r pwynt o gael dealltwriaeth effeithiol o'r pwnc dan sylw . Peidiwch ag addurno cymaint â phosib.

3) Cymerwch seibiannau aml

Efallai mai'r awgrym hwn ar sut i beidio ag anghofio'r hyn rydych chi wedi'i astudio yw'r pwysicaf oll. Oeddech chi'n gwybod ar ôl tua dwy awr o astudiaeth ddi-dor, bod yr ymennydd yn llythrennol yn cau i lawr ac yn atal eich gallu i brosesu gwybodaeth newydd?

Ac mae hynny'n arafu eich dealltwriaeth yn llawer mwy. Felly, mae cymryd seibiannau aml yn angenrheidiol i hybu eich dysgu.

Efallai nad yw'n ymddangos fel hyn, ond gall y concurseiro fod yn llawer mwy cynhyrchiol os yw'n cymryd seibiant 15-20 munud bob dau oriau astudio.

P'un ai i gael paned o goffi, gwrando ar gerddoriaeth, ymestyn allan, cael byrbryd bach neu unrhyw weithgaredd arall sydd ddim i'w wneud â'r hyn yr ydych yn ei wneud.gwneud. Cymerwch seibiannau i ocsigeneiddio'ch ymennydd a gwneud elw.

4) Nodiadau mewn llawysgrifen

Wnaethoch chi ddim darllen yn anghywir, concurseiro. Mae'r awgrym hwn ar sut i beidio ag anghofio'r cynnwys a astudiwyd gennych hefyd o werth mawr. Pan fyddwn yn ysgrifennu â llaw y brif wybodaeth y mae angen ei chofio, gall ein meddwl ei chadw'n haws. Felly, gadewch ddiogi o'r neilltu a dibynna ar yr hen lyfr nodiadau da.

Ydy e'n ddiflas? AC. Ydy e'n gweithio? O'r. Ond os nad ydych am anghofio'r hyn a astudiwyd gennych, mae angen i chi gymryd nodiadau â llaw. Mater o ymarfer yw popeth. Ychydig yn ddiweddarach, byddwch yn dod i arfer ag ef ac yn ymgorffori'r arfer hwn yn eich trefn astudio. Cymerwch y prawf a dewch i'ch casgliadau.

Gweld hefyd: Darganfyddwch ystyr y fodrwy ar bob bys

5) Dysgwch rywun

Gall ein hawgrym olaf ar sut i beidio ag anghofio'r hyn a astudiwyd gennych hyd yn oed ymddangos yn rhyfedd. Wedi'r cyfan, os ydych chi'n dysgu, sut ydych chi'n mynd i ddysgu rhywun arall, iawn? Ond mae hon yn ffordd wych o drwsio'r cynnwys yn eich meddwl. Unwaith y byddwch wedi gorffen astudio, eglurwch ( yn eich geiriau eich hun ) bopeth rydych chi wedi'i ddysgu i rywun arall.

Ar ddiwedd pob esboniad, gofynnwch iddyn nhw sut roedden nhw'n deall y pwnc. amodol a gwneud rhai addasiadau os oes angen. A wnaethoch chi baentio'r amheuaeth fawr honno yng nghanol y ffordd? Ceisiwch ei gywiro a pheidiwch byth â'i anwybyddu.

Ailadroddwch y broses gymaint o weithiau ag sydd angen, gan geisio gwella'ch esboniad fwyfwy bob amser. Y mwyafdiddorol am y dechneg hon yw eich bod yn addysgu ac yn dysgu ar yr un pryd.

Nawr eich bod ar ben ein hawgrymiadau ar sut i beidio ag anghofio'r hyn a astudiwyd gennych, gwnewch yn siŵr eu rhoi ar waith a chynyddu'r siawns o ennill un o'r swyddi gwag mewn corff cyhoeddus ag enw da. Pob hwyl yn y gystadleuaeth.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.