7 peth sy'n cael eu gwahardd ym Mrasil ac nid oedd llawer o bobl hyd yn oed yn gwybod amdano

John Brown 19-10-2023
John Brown

Gellir gwerthuso llawer o ymddygiadau, yn foesol, fel rhywbeth na ddylid ei wneud. Mewn llawer o achosion, nod hyn yw diogelu gofod y llall ar gyfer rhyngweithio llawn yn y gymdeithas. Fodd bynnag, yn Brasil , mae 7 o bethau sydd wedi'u gwahardd yn llym ac nid oedd llawer o bobl yn gwybod .

Mae cyfreithiau fel arfer yn seiliedig ar rai egwyddorion sydd mewn egwyddor yn cyffredinol. Fodd bynnag, mae gan lawer o leoedd eu deddfwriaeth eu hunain sydd ymhell o fod yn gyffredin oherwydd agweddau diwylliannol, sy'n gwneud y deddfau'n eithaf anarferol.

7 peth wedi'u gwahardd ym Mrasil

Ffoto: Pexels / montage Canva PRO

1 – Gwlychu Cerddwyr

Gall y “jôc” hwn fod yn ddrud. Mewn tywydd glawog, mae llawer o yrwyr yn tueddu i fynd ar gyflymder uchel ar y ffyrdd, ac yn y pen draw yn gwlychu cerddwyr . Mae'n bwysig gwybod, os gwnewch hyn, y gallech gael dirwy.

Er nad oes digon o oruchwyliaeth, byddai'r rheol hon o'i chymryd o ddifrif yn gwneud i boced unrhyw yrrwr di-hid brifo llawer.

Mae gyrrwr car, tryc neu fws sy’n mynd yn gyflym drwy bwll o ddŵr ac yn gwlychu cerddwr, yn y modd hwn, yn cyflawni trosedd lefel ganolig ac yn cael dirwy, yn ogystal â thynnu pwyntiau ar ei drwydded yrru. .

Mae Erthygl 171 o God Traffig Brasil yn sefydlu y bydd y gyrrwr sy'n cael ei ddal yn defnyddio'r car i daflu dŵr ar gerddwr neu hyd yn oed ar gerbyd arall yndirwy. Bydd yn derbyn pedwar pwynt ar y Drwydded Yrru Genedlaethol (CNH). Gall y ddirwy gyrraedd R$ 130.16.

2 – Croesi y tu allan i'r groesffordd

Dyma ymddygiad gwaharddedig arall mewn traffig. Yn groes i'r hyn y mae llawer o bobl yn ei feddwl, nid yw cod traffig Brasil (CTB) yn berthnasol i yrwyr cerbydau yn unig, mae hefyd yn berthnasol i gerddwyr.

Gweld hefyd: Beth yw'r 20 dinas fwyaf treisgar yn y wlad? Gweler safle 2022

Yn ôl y rheoliadau, croesi y tu allan i'r groesfan i gerddwyr, ar stryd neu rhodfa, mae'n hynod beryglus i gerddwyr, yn ogystal ag i lif y traffig.

Fel hyn, fel y darperir ar ei gyfer yn erthygl 254 o God Traffig Brasil, mae croesi y tu allan i'r lôn yn cael ei ystyried yn fân dordyletswydd a gallai’r cerddwr gael dirwy o 50% o’r ddirwy o’r natur hwn, sy’n cyfateb i R$ 26.10.

3 – Beicio ar y palmant

Mae’n ffaith nad oes gan feicwyr le addas , yn y rhan fwyaf o leoedd bwrdeistrefi Brasil, i reidio eu beiciau. O ganlyniad, maent yn y pen draw yn goresgyn y palmant, gan adael cerddwyr, yn enwedig plant a'r henoed, mewn perygl o gael eu rhedeg drosodd.

Gweld hefyd: Sut ydych chi'n ynganu'r gair 'rhydd'?

Mae angen i chi fod yn ofalus, oherwydd reidio beic ar y palmant, heb unrhyw arwyddion ar y tir ar gyfer ei ddefnyddio , wedi'i wahardd gan y gyfraith ym Mrasil, a gall olygu dirwy o ddifrifoldeb canolig, a all gostio R$ 130.16 i'r beiciwr.

Yn y modd hwn, yn absenoldeb beic llwybr , o ysgwydd neu lôn feicio, yrhaid gosod beiciau yn y lôn gyda cheir eraill, yn yr un llif traffig, ond yn nes at y palmant a byth arnynt.

4 – Ail-lenwi eich car ar eich pen eich hun

Mae hyn yn eithaf cyffredin yn yr Unol Daleithiau, ond ym Mrasil mae'n cael ei wahardd. Mae'r ymddygiad hwn yn y pen draw yn ddryslyd, yn bennaf, tramorwyr sy'n dod i'r wlad, gan fod gorsafoedd tanwydd gyda phympiau hunanwasanaeth yn gyffredin iawn mewn gwahanol ranbarthau o'r byd.

Darparir ar gyfer y gwaharddiad yng Nghyfraith 9956, a gymeradwywyd yn 2000, yn tarddu o brosiect gan y seneddwr ar y pryd Aldo Rebelo (PC do B – SP). Ers hynny, bu wyth ymgais yn Siambr y Dirprwyon i ddiddymu’r gwaharddiad yn rhannol neu’n gyfan gwbl. Hyd yn hyn, nid oes yr un ohonynt wedi bod yn llwyddiannus.

5 – Defnyddio hookah

Ers 2009, gwaherddir marchnata, mewnforio a hyd yn oed llai o ddosbarthu sigaréts electronig drwyddi draw. y diriogaeth genedlaethol.

Mae Anvisa wedi bod yn gweithio i ganfod marchnadoedd anghyfreithlon ar gyfer gwerthu'r ddyfais hon, sydd mor boblogaidd yn Ewrop. Yn ogystal ag achosi caethiwed, amcangyfrifir bod y sigarét electronig , neu hookah, wedi bod yn gyfrifol am farwolaethau, oherwydd clefyd yr ysgyfaint cwbl anhysbys.

6 – Lliw haul artiffisial

Mae gwelyau lliw haul artiffisial wedi'u gwahardd ym Mrasil, oherwydd mae'n debyg y gallant achosi canser mewn defnyddwyr. Yr arfer mwyaf cyffredin o Brasil, at y diben hwn, ywdewis y lliw haul mwyaf naturiol.

Yn yr Unol Daleithiau, er enghraifft, mae hwn yn arfer a ganiateir mewn sawl gwladwriaeth, cyn belled â bod y person dros 18 oed.

7 – Gweini coffi melys

Dyma’r gyfraith yn nhalaith São Paulo ers 1999. Felly, sefydliadau fel bariau, bariau byrbrydau, bwytai ac ati yn São Mae'n rhaid i Paulo gynnig y fersiwn chwerw o goffi i gwsmeriaid.

Yn y modd hwn, rhaid cynnig y dewis i'r defnyddiwr ddewis defnyddio melysydd neu siwgr. Mae hefyd yn bosibl i'r sefydliad farchnata'r cynnyrch yn y ddau fersiwn.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.