5 awgrym i dynnu sylw at eich cryfderau yn y cyfweliad swydd

John Brown 19-10-2023
John Brown

Gall yr eiliad o nesáu at y cryfderau a gwendidau mewn cyfweliad swydd fod yn un o'r rhai mwyaf heriol yn y broses gyfan. Mae'n gyffredin i nerfusrwydd fod yn bresennol a tharfu ar y sefyllfa, ond gall paratoi ateb da helpu i gyflwyno'r union beth mae'r cyfwelydd eisiau ei wybod ac ennill y swydd wag.

Gweld hefyd: Beth yw prif ofnau pob un o'r 12 arwydd Sidydd?

Mae gwybod beth i'w ateb ar hyn o bryd yn profi hynny mae gan yr ymgeisydd hunan-wybodaeth a phroffesiynoldeb. Felly, mae'n bwysig paratoi'ch hun hyd yn oed cyn diwrnod y cyfweliad. Isod, edrychwch ar rai awgrymiadau gwerthfawr i wynebu'r sefyllfa ac amlygwch eich cryfderau'n fedrus wrth chwilio am swydd wag.

Sut i amlygu'ch cryfderau yn y cyfweliad swydd

Ffoto: Atgynhyrchu / Pixabay

1. Canolbwyntiwch yr ateb ar yr hyn y mae'r cwmni'n chwilio amdano

Wrth amlygu'r cryfderau sydd ganddo, mae'n ddelfrydol eu halinio â'r hyn y mae'r cwmni'n chwilio amdano . Wrth wneud cais am swydd wag ym maes cyfathrebu, er enghraifft, mae'n werth rhoi sylwadau ar nodweddion megis bod yn gyfathrebol, sefydlu cyswllt â phob maes.

Gweld hefyd: Dyma'r 10 gwlad sydd â'r boblogaeth isaf yn y byd

Gall rhywun sydd â diddordeb mewn swydd dadansoddwr marchnata digidol grybwyll hynny maen nhw'n hoffi methodolegau ystwyth, neu sy'n gyfarwydd â thueddiadau ym maes marchnata a thechnoleg.

2. Alinio'r ymateb gyda'r swydd wag a hysbysebwyd

Un o'r ffyrdd mwyaf cyffredin o gysylltu â swydd wag sy'n cael ei chynnig ywtrwy'r hysbyseb. Ynddo, bydd y nodweddion dymunol neu'r wybodaeth angenrheidiol yn cael eu rhestru.

Gall cwmni fod yn chwilio am weithiwr gyda phroffil rhagweithiol, creadigol, gyda chyfathrebu rhyngbersonol da. Gall cael pwyntiau o'r fath fod o gymorth mawr.

Fodd bynnag, mae'n hanfodol osgoi dweud celwydd. Nid oes angen pennu, wrth gwestiynu’r pwyntiau cadarnhaol, yr union nodweddion a restrir yn y cyhoeddiad am y swydd wag, ond gweithio o’u cwmpas .

Un o’r manylion mwyaf gwerthfawr o blaid a gonestrwydd yn unig yw ymgeisydd.

3. Gwybod sut i adnabod cryfderau

Efallai nad diffinio, mewn rhestr, yr agweddau cadarnhaol mewn ffordd amlwg yw'r ffordd orau o ennill swydd wag. Hefyd, gellir ystyried bod siarad amdanynt yn ormodol, a gwneud i'r person â diddordeb ymddangos fel pe nad oes ganddo unrhyw hunanymwybyddiaeth. Mae angen mynd at y foment hon mewn ffordd resymol a chymedrol.

Fel arfer, mae recriwtwyr yn gwerthfawrogi ymgeiswyr sy'n gwybod sut i amlygu pwyntiau cryf a all eu gwahaniaethu oddi wrth y gweddill ar lefel broffesiynol. Mae hyn yn cynnwys cyfrifoldeb, rhagweithioldeb, dyfalbarhad a hyd yn oed meistrolaeth ar iaith dramor anarferol, pan ofynnir amdano.

I wybod sut i siarad amdani, fodd bynnag, ni ddylai’r sawl sydd â diddordeb neidio tuag at hunan-ganmoliaeth, ond yn hytrach ddangos enghreifftiau sefyllfaoedd proffesiynol lle roedd yn arddangos nodweddion o'r fath,a pha fodd y buont fuddiol i'r gwaith.

4. Cyfaddefwch eich gwendidau

Hyd yn oed os dylid mynd i'r afael yn ddiffuant â'r gwendidau, ni ddylid defnyddio'r foment hon i'w rhifo mewn ffordd fawreddog, a allai ddieithrio'r ymgeisydd o'r broses recriwtio.

Da da tric i ddiffinio agweddau gwannach yw yn crybwyll rhinweddau yn syth ar ôl . Os oes gennych ddiffyg gwybodaeth mewn maes arbennig a bod hyn yn wendid, mae'n hanfodol ei dybio, ond ychwanegwch eich bod eisoes yn edrych i wneud rhywbeth i wella'r sefyllfa.

5. Byddwch yn barod ac yn hunanymwybodol

Mae cwestiynau am gryfderau a gwendidau yn eiliadau hanfodol i ddeall pa mor dda y mae'r gweithiwr proffesiynol yn adnabod ei hun, yn ogystal â'r ffordd y mae'n gweld ei hun . Felly, mae meddu ar hunan-wybodaeth yn hollbwysig. Wedi'r cyfan, po fwyaf y bydd rhywun yn adnabod ei hun, y mwyaf y gallant sefyll allan mewn cyfweliad.

Rhaid i ffocws a gonestrwydd ddod i'r amlwg hefyd ar unrhyw gost. Mae didwylledd yn atal ymgeisydd rhag mynd yn sownd wrth ateb cwestiwn. Mae bod yn sylwgar i'r sgwrs ac ateb y gwir yn unig yn osgoi'r broblem hon.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.