‘Fel arall’ neu ‘os na’: gwybod y gwahaniaeth a phryd i’w ddefnyddio

John Brown 19-10-2023
John Brown

Mae'r defnydd o'r termau “senão” a “senão” yn un o'r pencampwyr pan fo'r pwnc yn ymwneud â gwallau gramadegol yn yr iaith Bortiwgaleg. Y fath anhawster yw ei bod yn gyffredin i bobl droi at y defnydd o gyfystyron pan sylweddolant nad ydynt yn gwybod y gwahaniaeth rhwng y termau a phryd y dylem ddefnyddio pob un ohonynt.

Gweld hefyd: Bisgedi neu gwci? Darganfyddwch y gwahaniaeth rhwng y ddau

Yn y weddi “ Mae angen siarad yn uchel, os na fydd e ddim yn talu sylw”, pa ffordd fyddech chi'n ysgrifennu'r term? Gyda'n gilydd neu ar wahân? Os na, neu fel arall? Er mwyn deall pa un yw'r sillafiad cywir, parhewch i ddarllen.

Senão or se não?

Yn yr enghraifft a grybwyllwyd yn y paragraff blaenorol, gallwn newid termau i ddeall ystyr y frawddeg. Byddai'n edrych fel hyn: “Rhaid i chi siarad yn uchel, fel arall ni fydd yn talu sylw”.

Mae hyn yn golygu bod y gair “arall”, o'i ysgrifennu fel hyn, yn cael ei ddefnyddio wrth nodi “fel arall”. Yn ramadegol, dosberthir y term hwn fel cysylltair, a all fod yn gysylltair amgen neu’n gysylltair gwrthwynebol.

Yn ogystal ag “i’r gwrthwyneb”, gall y gair “fel arall” gael ystyron eraill, megis: ond , a não be or except. Mae'r cyfan yn dibynnu ar y cyd-destun y'i gosodir ynddo.

Gweld hefyd: Cerdyn Cymorth Brasil: deall sut i ddilysu a chofrestru'r cyfrinair

Peth arall diddorol am y term “arall” yw, yn ogystal â bod yn gysylltair, ei fod hefyd yn cael ei ddefnyddio'n gyffredin fel enw ac, yn yr achosion hyn , mae ganddo ystyron eraill: diffyg, methiant, amherffeithrwydd neu broblem, er enghraifft.

Gweld mwyrhai enghreifftiau o’r defnydd o “fel arall”:

  • Roeddwn i wedi blino gormod, fel arall byddwn wedi mynd i’r ddawns (yma, yr ystyr yw “fel arall”);
  • Mae’n nid oedd yn borffor nac yn goch, ond lelog (yma, mae “fel arall” yn gyfystyr ag “ond”);
  • Nid oedd erioed wedi cerdded, ac eithrio o fewn ei ddinas ei hun (yn yr achos hwn, mae “fel arall” yn gyfystyr â “oni bai” neu “ac eithrio”);
  • Mae’n wleidydd ymroddedig, er gwaethaf yr anfantais honno (mae’r term “ac eithrio” bellach yn cael ei ddefnyddio i nodi methiant, llithriad, diffyg).

Pryd i ddefnyddio “se não”?

Er mwyn osgoi amheuaeth, meddyliwch am “se não” fel cyfuniad o ddau air gwahanol ac nid fel un cofnod. Mae’r defnydd o “os na” yn cael ei nodi pan fydd modd disodli’r ddau derm â thermau cyfystyr, sef “case not”.

Mae a wnelo’r defnydd o’r ymadrodd “os na” â’r angen i wneud datganiad negyddol mewn perthynas ag amod penodol. Dyma rai enghreifftiau:

  • Rwy’n meddwl fy mod yn mynd i ffwrdd am y penwythnos, ond os na, byddaf yn rhoi gwybod i chi;
  • Oni bai am y gwres , byddai'r parti wedi bod yn berffaith;
  • Bydd Joana a Felipe yn fiolegwyr rhagorol, os nad ydych am newid eich cwrs;
  • Os nad ydych yn graff, byddwch yn colli eich lle yn y ciw;
  • Os nad oes gennych ragor o gwestiynau, rydym wedi gorffen yn y dosbarth heddiw;
  • Os nad ydych am fynd allan gyda mi, rhowch wybod i mi.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.