Mae'r 5 agwedd hyn yn eich troi'n berson deallus a sagacious

John Brown 19-10-2023
John Brown

Mae deallusrwydd dynol yn bwnc hynod gymhleth i fynd ato, gan ei fod yn rhywbeth haniaethol a hawdd ei ddadansoddi. Y ffaith yw, yn groes i'r hyn y mae llawer o bobl yn ei feddwl, mae'n gwbl bosibl bod yn gallach ac yn gallach mewn bywyd bob dydd. Felly, cadwch lygad ar y pum awgrym isod ar sut i gynyddu eich deallusrwydd a gadael y siawns o ddechrau gyrfa gyhoeddus yn nes.

Deall agweddau pobl glyfar a chraff

1 ) Gwnewch ddarllen yn arferiad

Wyddech chi fod darllen yn creu mwy o gysylltiadau rhwng niwronau ac yn helpu i fwydo'r ymennydd â gwybodaeth berthnasol? A gwir. Pan fyddwn yn darllen, mae angen i'n meddwl ddehongli'r pwnc dan sylw (i'w syntheseiddio'n ddiweddarach), ffurfio delweddau a dadgodio rhai symbolau haniaethol.

Gweld hefyd: 20 enw babi harddaf a'u hystyron

Hynny yw, mae darllen yn gorfodi'r ymennydd i weithio mwy, gan ei fod yn gyfryw ysgogiad. Ymhellach, daeth astudiaeth Brasil a gynhaliwyd yn 2010 i'r casgliad bod darllen dyddiol yn lleihau'r risg y bydd person yn cael ei effeithio gan ddementia yn ei henaint hyd at 60%.

Mae darllen yn dal i fod yn ysgogiad rhagorol i'n dychymyg, yn gwella rhesymu gallu, ehangu dealltwriaeth o bethau, rhoi hwb i ganolbwyntio, optimeiddio ffocws, yn ogystal â hogi'r synnwyr critigol . Ac mae hyn i gyd yn gwneud eich awyr cudd-wybodaeth yn uchel. Credwch fi, concurseiro.

2) Myfyriwch

Os ydycheisiau bod yn gallach ac yn gallach yn eich bywyd, mae myfyrdod yn arferiad arall a ddylai fod yn rhan o'ch bywyd bob dydd. Yn ogystal â lleihau'r tensiwn a'r straen anghyfforddus hwnnw, mae myfyrio hefyd yn lleddfu pryder ac, yn ogystal, yn cynyddu'r gallu i ganolbwyntio'n hirach.

Mae myfyrdod hefyd yn gallu adfywio'r ymennydd , cynyddu cynhyrchiant niwrodrosglwyddyddion, gwella gallu dysgu, dysgu ar y cof a gwybyddiaeth, yn ogystal â rheoleiddio ein hemosiynau.

Mae'r arfer iach hwn yn un o brif gynghreiriaid ein deallusrwydd. Felly, buddsoddwch mewn myfyrdod dyddiol a mwynhewch y buddion yn y tymor byr, canolig a hir. Mae 10 i 20 munud yn ddelfrydol, ond mae 5 munud y dydd yn ddigon i chi deimlo'r manteision.

3) Mae Sgyrsiau TED yn opsiynau gwych

Mae'n debygol iawn eich bod wedi dod ar eu traws yn barod gyda nhw yn y cyfryngau digidol. Mae TED Talks yn gynnwys addysgol sy'n dod â phynciau diddorol iawn ar bynciau amrywiol megis ymddygiad, iechyd, technoleg, lles, ymhlith eraill.

Y math o iaith a ddefnyddir yn y darlithoedd hyn Mae'n hawdd ei ddeall ac mae ganddo ddull hynod ddiddorol. Y peth cŵl yw nad yw'r fformat cynnwys hwn yn rhy hir, hynny yw, mae'n para tua 20 munud yr un.

Prif amcan TED Talks yw trosglwyddo gwybodaeth a syniadautua rhyw destun o berthnasedd cyfredol . Felly gallwch chi ddysgu rhywfaint o gynnwys newydd, nodi diddordebau, creu mwy o gysylltiadau meddyliol a hyd yn oed gynyddu eich ysbrydoliaeth. Bydd eich deallusrwydd yn diolch i chi.

4) Cadwch yn gyfoes

Ffordd arall i fod yn fwy deallus a sagacious yw bod yn ymwybodol bob amser o bopeth sy'n digwydd o'ch cwmpas. Gall darllen a gwylio'r newyddion, yn ogystal ag osgoi dieithrwch meddwl, hefyd gynyddu eich bagiau o wybodaeth, sy'n gwneud eich dadleuon yn gyfoethocach, yn ystod sgwrs gyda ffrindiau, er enghraifft.

Ond mae bob amser yn werth nodi hynny mae angen i chi ddewis eich ffynonellau gwybodaeth, y mae angen iddynt fod yn ddibynadwy. Mae peidio â chredu popeth rydych chi'n ei ddarllen ar y rhyngrwyd hefyd yn bwysig.

Pan fydd yr ymennydd yn wynebu rhywfaint o wybodaeth newydd, mae'n creu cysylltiadau newydd yn awtomatig rhwng y newydd-deb cymathu a'r hen wybodaeth. Ac mae'r math hwn o gymdeithas yn cynyddu synnwyr beirniadol yr ymgeisydd, gan y bydd yn concreteiddio rhai beichiogiadau ac yn cwestiynu eraill.

5) Cymerwch nodiadau

Ffordd arall o fod yn gallach ac yn fwy craff yw ysgrifennu pethau i lawr. Mae'r arfer hwn yn hwyluso cadw gwybodaeth gan yr ymennydd ac yn helpu i ddysgu pynciau pwysig ar y cof, hynny yw, mae'r holl brosesu syniadau yn llawer cyflymach.

Pan fydd yr ymgeisydd yn gwneud nodiadau bach ar brif bwyntiau'rpynciau a astudiwyd, gall eich meddwl amsugno'r cynnwys yn well. Yn ogystal, pan fyddwch yn cymryd nodiadau â llaw, mae'r siawns o drefnu'ch meddyliau mewn ffordd fwy cydlynol a chael rhesymu mwy gwrthrychol yn llawer mwy.

Gweld hefyd: Edrychwch ar 15 o enwau beiblaidd hardd a'u hystyron

Mae gwneud nodiadau bach mewn llyfr nodiadau yn dal i ganiatáu i chi greu syniadau newydd a chymdeithasau. Ac mae hyn yn ei gwneud hi'n bosibl llenwi bylchau mewn rhesymu penodol, sy'n cynyddu'r siawns o ddod o hyd i atebion i rai cwestiynau nad oedd neb yn sylwi arnynt yn y gorffennol.

Gwelsoch chi sut i fod yn gallach ac yn fwy craff nid yw mor gymhleth? Os dilynwch ein holl awgrymiadau uchod, gallwch chi wneud yn dda ar yr arholiadau. Pob lwc.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.