Tresmasu neu achosi: beth yw'r ffordd gywir o ddefnyddio'r geiriau hyn?

John Brown 19-10-2023
John Brown

Mae llawer o eiriau yn yr iaith Bortiwgaleg sy'n ddigon tebyg i achosi dryswch ymhlith siaradwyr Portiwgaleg. Un o’r enghreifftiau mwyaf clasurol yw’r termau “torri” neu “inflicting”, tebyg o ran ynganiad ac ysgrifennu. Mae'r ddau yn bodoli yn yr eirfa ac yn gywir, ond gyda gwahanol ystyron, a dylid eu defnyddio mewn gwahanol sefyllfaoedd.

I ddeall mwy am y pwnc, gwiriwch isod beth yw'r gwahaniaeth rhwng “inflict” a “torri”, yn ogystal â chymhwyso geiriau mewn enghreifftiau.

Torri neu achosi: sut i ddefnyddio'r geiriau?

Ystyrir cythrwfl a thorri yn baronymau. Mae hyn yn golygu bod ganddyn nhw debygrwydd ffonetig ac orthograffig, ond gwahaniaethau sylweddol yn eu hystyr.

Mae’n bosibl dod o hyd i sawl enghraifft o eiriau paronym yn yr iaith Bortiwgaleg, megis rhagflaenydd/cyrchwr, anganfyddedig/anganfyddedig, afer/aufere , dod i'r amlwg/immergir, unioni/cadarnhau, disgrifio/disgresiwn, amlwg/ar fin digwydd, traffig/traffig a mwy.

Gweld hefyd: Her rhesymeg: beth yw'r gwerth sy'n cynrychioli'r sebra yn y ddelwedd?

Torri

Mae torri yn cyfeirio at y weithred o droseddu, anufuddhau, sathru neu amharchu rhywbeth . Fel arfer, defnyddir y term i gyfeirio at gyfreithiau neu reolau. Daw’r term o’r Lladin infringre , felly, rhaid ei ysgrifennu gyda’r sillaf “frin”. Edrychwch ar rai enghreifftiau o gymhwyso'r gair mewn brawddegau:

Gweld hefyd: Horosgop: pa arwyddion fydd yn fwy ffodus a llwyddiannus yn 2023?
 • Torrodd eich cydweithiwr reolau'r cwmnia dyna pam y cafodd ei symud.
 • Rwyf wedi blino derbyn hysbysiadau gan yr ysgol yn fy rhybuddio bod Lucas wedi torri rheoliad arall eto.
 • Torrodd peilot yr awyren y cod ymddygiad trwy wneud y symudiad hwn .
Eu infringia;
 • Tu infringias;
 • Gwiriwch y gosodiad yn y dangosol amherffaith:
  • Eu infringia;
  • Fe dresmasodd;
  • Tresmasasom;
  • Tresmasasoch;
  • Tresmasasant.

  Tresmasu

  Eisoes mae'r ferf i beri yn golygu gosod cosb neu gosb, darostwng, achosi, dyfarnu neu gyflwyno rhywbeth. Daw o'r Lladin infligere , a rhaid ei ysgrifennu gyda'r sillaf “fli”. Gweler enghreifftiau o gymhwysiad y term mewn dedfrydau:

  • Mae’r artaith a wneir ar y carcharorion yma yn annynol, a rhaid atal y drosedd hon.
  • Rhaid i’r barnwr roi dirwy uchel ar bawb rhan o'r achos o gamymddwyn.
  • Achosodd eu hancyfrifoldeb niwed a phoen ar bawb a gymerodd ran yn y digwyddiad. yr amser dangosol amherffaith :
   • Yr wyf yn ei achosi;
   • Ti a achosodd;
   • Efe a achosodd;
   • Cyflawnwyd ni;
   • Gwnaethoch chi;
   • Fe wnaethant droseddu.

   Er mwyn peidio â gwneud mwy o gamgymeriadau, cofiwch reol syml sy'n gwahaniaethu'r termau: mae pwy bynnag sy'n torri yn droseddwr, fel mân droseddwr , troseddwr gyrrwr neu brif droseddwr. Eisoesy mae'r sawl sy'n peri tramgwydd, fel barnwr yn peri, yn cosbi, yn cosbi.

  John Brown

  Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.