Sut ydw i'n gwybod os llwyddais yn y cyfweliad swydd? 5 arwydd i wylio amdanynt

John Brown 19-10-2023
John Brown

Gall eiliad y cyfweliad swydd wneud ymgeiswyr yn bryderus iawn ynglŷn â chymeradwyaeth, yn enwedig os yw'r sefyllfa ddymunol yn un fawreddog. Hyd yn oed os credwch eich bod wedi gwneud yn dda bryd hynny, byddwn yn dangos pum arwydd i chi y gallai eich cyfweliad swydd fod wedi bod yn llwyddiannus ac y gallech ddod yn dalent mwyaf newydd a logir gan sefydliad.

Arwyddion i wybod a wnaethoch chi'n dda yn y cyfweliad swydd

1) Diddordeb y recriwtiwr yn y sgwrs

Efallai mai dyma un o'r prif arwyddion bod gennych siawns wych o pasio'r cyfweliad swydd . Os bydd y recriwtiwr yn dangos diddordeb mawr mewn dod i'ch adnabod yn fwy yn ystod y sgwrs, ddim yn cymryd llawer o amser i'w ateb a hyd yn oed yn gofyn cwestiynau nas rhagwelwyd, mae ganddo ddiddordeb mewn eich llogi.

Yn ogystal, os yw'r cyfwelydd yn dangos y cyfan diddordeb y byd yn yr hyn sydd gennych i'w ddweud a chymryd rhan yn y sgwrs i'r pwynt o allosod amser y cyfweliad, gallai'r swydd wag fod yn un chi. Pan fydd y recriwtiwr yn cymryd rhan yn ystod y sgwrs ac yn rhoi'r holl sylw angenrheidiol i'r ymgeisydd, mae'r siawns o gael cymeradwyaeth yn uchel.

Gweld hefyd: Mae'r 7 arwydd hyn yn fwy tebygol o ddod yn gyfoethog; gweld a yw'ch un chi yn un ohonyn nhw

Ond cofiwch na fydd yn dangos diddordeb yn ystod y sgwrs oni bai ei fod yn gweld bod gennych chi ddiddordeb hefyd. . Cofiwch fod angen dynnu sylw'r cyfwelydd , pa mor heriol bynnag ydyw.

2) Mae'rdangosodd y cyfwelydd safle'r cwmni i chi

A oedd y recriwtiwr, yn ogystal â dangos diddordeb yn y sgwrs, hyd yn oed yn mynd â chi ar daith o amgylch y cwmni cyfan? Gall hyn fod yn arwydd gwych eich bod wedi gwneud yn dda yn y cyfweliad swydd.

Mae cael eich cyflwyno i gydweithwyr yn y dyfodol o'r gwaith a gwybod pob sector o'r sefydliad yn dangos y bydd eich siawns o weithio yno byddwch yn enfawr. Gallwch chi ei gredu.

Mae agwedd y recriwtiwr yn dangos ei fod yn hyderus yn ei waith, eisiau dangos i chi “nodweddion” y cwmni a bod ganddo ddiddordeb llwyr yn eich gwaith yno. Felly, dychwelwch yn yr un modd trwy ddangos diddordeb a gwnewch yn siŵr eich bod yn canmol y gofod a fydd yn fwyaf tebygol o fod yn eich gweithle.

3) Gofynnodd y recriwtiwr am eirdaon

Hyd yn oed os yw hynny'n digwydd yn y diwedd cyfweliad swydd, mae'n debygol iawn y bydd eich cymeradwyaeth yn dod yn wir. Pan fydd y cyfwelydd yn gofyn am eirdaon yr ymgeisydd, boed yn bersonol neu'n broffesiynol, mae'n arwydd ei fod wedi cyfleu'r hyder angenrheidiol i ymgymryd â'r rôl o fewn y cwmni.

Y cyngor yma, rhag ofn i hyn ddigwydd, yw i nodi cyn-benaethiaid a chydweithwyr y sefydliadau y mae wedi gweithio ynddynt. Ar lefel bersonol, argymhellir nodi ffrind hirhoedlog neu berthynas agos y mae gennych berthynas dda ag ef.

Os yn bosibl, rhagwelwch y cais hwna chael yr enwau hyn gyda'u ffonau cyswllt priodol. Mae'r agwedd hon yn dangos nad oes gennych unrhyw beth i'w ofni na'i guddio, ym mhob rhan o'ch bywyd.

4) Rhoddodd y cyfwelydd wybod i chi am y camau dethol nesaf

Arwydd arall sy'n nodi eich bod wedi gwneud hynny. wel yn y cyfweliad swydd, dyna pryd mae'r recriwtwr yn sôn am rywbeth am y camau nesaf yn y broses ddethol. Mae hyn yn golygu eich bod yn dal i gael eich ystyried ar gyfer y safle agored. Felly, byddwch yn ymwybodol o'r canllawiau yn hyn o beth.

Os bydd y cyfwelydd yn dangos i chi, yn fanwl iawn, sut y bydd camau nesaf y dewis yn digwydd, dangoswch ddiddordeb ac ysgrifennwch popeth , os yw'n bosibl.

Yn aml, mae'n bosibl cael cryn wahaniaeth dim ond trwy roi sylw i'r hyn y mae'r recriwtwr yn ei ddweud. Hyd yn oed os yw'n straen ac weithiau'n flinedig, peidiwch â rhoi'r gorau iddi a mynd i'r diwedd. Gall fod yn werth chweil.

Gweld hefyd: Wedi'r cyfan, beth mae'r categori ACC ar CNH yn ei olygu? Darganfyddwch yma

5) Dangosodd y recriwtiwr beth fyddai eich rôl i chi

Yn ystod y cyfweliad swydd, mae’r recriwtiwr eisoes yn dangos i chi, ar unwaith, beth fyddai eich rôl yn ei gynnwys. y cwmni? Gall y siawns o weithio yno fod yn enfawr. Mae hyn yn arwydd cryf bod y sefydliad eisoes yn dychmygu eich bod yn y swydd hon . Felly, dangosodd y cyfwelydd fanteision y sefyllfa ar unwaith.

Mae hon yn strategaeth ddiddorol pan fydd gan yr ymgeisydd y proffil proffesiynol sy'nmae'r cwmni'n edrych amdano yn y farchnad, gan ei fod yn tueddu i fod yn eithaf argyhoeddiadol. Os bydd y recriwtiwr yn sôn am fudd-daliadau, oriau, polisïau a manteision eraill y swydd, gallwch chi ddod â'ch cerdyn gwaith sy'n dangos mai eich un chi yw'r swydd wag fwy neu lai.

Gweld sut mae'r arwyddion eich bod wedi gwneud yn dda yn y swyddi cyfweliad swydd yn hawdd i gael sylw? Cadwch lygad amdanynt i gyd a phob lwc.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.