Wedi'r cyfan, beth mae categori B1 yn ei olygu yn y CNH newydd?

John Brown 23-08-2023
John Brown

Mae'r Drwydded Yrru Genedlaethol (CNH) wedi mynd trwy gyfres o newidiadau ers mis Mehefin eleni. Yn eu plith, mae tabl wedi'i ddiweddaru gyda chategorïau o yrwyr, gyda 13 o wahanol fathau o drwyddedau. Mae gan y rhestr, sydd wedi'i hargraffu ar waelod y ddogfen, godau fel A1, B1, C1 a BE. Hyd yn hyn, mae nifer o yrwyr yn amau ​​beth mae categori B1 yn ei olygu yn y CNH newydd, er enghraifft.

Nid yw'r telerau'n hysbys i'r rhan fwyaf o Brasilwyr. Creodd y Cyngor Traffig Cenedlaethol (Contran) is-gategorïau o yrwyr drwy'r tabl, sy'n ystyried materion megis cynhwysedd silindr, yn achos beiciau modur, neu drawsyrru â llaw neu awtomatig, yn achos ceir.

Y rhain rhestrau Creodd rhai mwy penodol gwestiynau, megis a oes angen diweddaru'r categori priodol, gan sefyll profion damcaniaethol neu ymarferol newydd. I ddeall mwy am hyn, edrychwch i gyd am y diffiniadau CNH newydd, yn ogystal â beth mae'r categori B1 yn y drwydded yn ei olygu.

Newidiadau CNH: beth mae'r categori B1 yn ei olygu?

Er gwaethaf yr amheuon, nid yw'r categorïau o yrwyr wedi newid yn y wlad. Mae'r tabl gyda'r codau newydd yn dilyn safon ryngwladol, sy'n unigryw i hwyluso proses archwilio CNH gan asiantau cludo dramor.

Gweld hefyd: croeso neu croeso? Gwybod y ffordd gywir

Felly, mae'r categorïau o yrwyr ym Mrasil yn parhau i fod yn bump, a nodir gan y llythrennau A, B C D EE. Mae dynodiad penodol pob gyrrwr yn cael ei hysbysu yn “plyg cyntaf” y ddogfen, yn Cat. Hab., ar yr ochr dde.

Yn yr ystyr hwn, yn y tabl sy'n ymddangos yn ail hanner y cymhwyster, mae dilysrwydd y CNH wedi'i argraffu, yn y llinell sy'n cyfateb i gategori'r gyrrwr. Y pum rhestriad dilys yn y wlad, fel y’u sefydlwyd yn Erthygl 143 o God Traffig Brasil (CTB) yw:

  • Categori A: gyrrwr cerbyd modur gyda dwy neu dair olwyn, gyda neu heb un car ochr.
  • Categori B: gyrrwr cerbyd modur nad yw wedi'i gwmpasu gan gategori A, sydd â chyfanswm pwysau gros na all fod yn fwy na thair mil pum cant cilogram. Ni all y cynhwysedd fod yn fwy nag wyth sedd, heb gyfrif y gyrrwr.
  • Categori C: gyrrwr cerbyd sy'n dod o dan gategori B, cerbyd modur a ddefnyddir i gludo cargo. Gall cyfanswm y pwysau gros fod yn fwy na thair mil pum cant cilogram.
  • Categori D: gyrrwr cerbyd sy'n dod o dan gategorïau B ac C, cerbyd modur a ddefnyddir i gludo teithwyr. Gall y capasiti fod yn fwy nag wyth sedd, ac eithrio’r gyrrwr.
  • Categori E: gyrrwr cyfuniad o gerbydau y gall yr uned tractor ffitio ynddynt i gategorïau B, C neu D, y mae ei uned gypledig, trelar, lled-ôl-gerbyd , trelar neu gymalog yn fwy na 6,000 kg neu fwy o gyfanswm pwysau gros, gyda chynhwyseddmwy nag wyth lle.

Yn achos categori B1, mae pob beic tair olwyn a phedrogl, a elwir yn ficro-gar, wedi'u cynnwys yn y rhestr hon. Mae'r system wedi'i rhifo yn cynnwys y mathau canlynol o gerbydau:

Gweld hefyd: Cael gwared ar lygod mawr: gwybod y 5 cynhwysyn sy'n dychryn yr anifeiliaid hyn
  • A1: caniatâd i yrru cerbydau dwy olwyn hyd at 125 o silindrau;
  • B1: beiciau tair olwyn a beiciau pedair olwyn, a elwir yn feiciau micro;
  • C1: cerbydau trwm ar gyfer cludo llwythi hyd at 7500 kg, a all fod â threlar, ar yr amod nad yw’n fwy na 750 kg;
  • D1: cerbydau teithwyr ag uchafswm capasiti o 17 o deithwyr, gan gynnwys yr arweinydd. Rhaid i'r hyd mwyaf fod yn 8 m, ac ni chaiff y trelar fod yn fwy na 750 kg.

Mae categorïau eraill yn y CNH newydd, megis BE, CE, C1E, DE ac E1E. Mae gan bob un ganiatâd penodol, yn ymwneud â cherbydau trwm gydag ôl-gerbyd neu led-ôl-gerbyd, pob un â therfyn uchaf o gyfanswm pwysau gros.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.