Hyn neu Hwnnw: A Oes Gwahaniaeth? Gweld pryd i ddefnyddio pob un ohonyn nhw yn yr ystafell newyddion

John Brown 19-10-2023
John Brown

O ran yr iaith Bortiwgaleg, gall un llythyren wneud gwahaniaeth mawr mewn rhai geiriau. Yn achos y termau “hwn” neu “hwn”, gall hyn hyd yn oed fod yn wirionedd cyffredinol: wedi'r cyfan, mae'r llythyren sy'n gwahaniaethu'r ddau yn hanfodol, a dyma'r unig elfen sy'n angenrheidiol i wneud y naill yn iawn a'r llall yn anghywir. Ond sut ydych chi'n gwybod y gwahaniaeth rhyngddynt? A phryd i ddefnyddio pob un?

Mae'n bwysig cofio y gall y termau hwn a hwn newid llawer o bethau yn ystyr brawddeg, a gall hyd yn oed newid cwrs sgwrs, boed yn ysgrifenedig neu ar lafar . I ddeall y gwahaniaeth hwn unwaith ac am byth, gwiriwch isod beth sy'n nodweddu pob un o'r geiriau, a sut i'w defnyddio mewn sefyllfaoedd bob dydd neu mewn traethodau, er enghraifft.

Gweld hefyd: Mae'r arwyddion HYN yn cael eu hystyried fel y rhai mwyaf deallus o'r Sidydd cyfan

Hwn neu'r llall: beth yw'r gwahaniaeth rhwng y termau ?

Rhagenwau yw hwnna a’r llall, sy’n seiliedig ar ramadeg, ond nid o’r un math â “I” neu “fi”, er enghraifft. Yn yr achos hwn, mae'r termau yn rhagenwau o natur arddangosiadol, sy'n golygu, yng nghyd-destun brawddeg, eu bod yn cymryd sawl rôl wahanol, rhywbeth sy'n dibynnu ar y safle y maent i'w cael yn y frawddeg. Edrychwch ar rai enghreifftiau:

 • “Fy eiddo i yw hwn!” (Hwn yn chwarae rôl y pwnc);
 • “Dim ond meddwl amdano”. (Yn yr achos hwn, mae hwn wedi'i gontractio â'r arddodiad “em”, ac mae ganddo swyddogaeth gwrthrych uniongyrchol);

Fel yn yr enghraifft ddiwethaf, mae'rGellir cyfuno rhagenwau â’r cyfangiadau “of” ac “yn”, gan arwain at dermau fel “bod”, “bod”, “bod” a “bod”. Mae’n werth cofio hefyd nad ydynt yn amrywiol o ran rhyw a rhif, sy’n golygu nad oes lluosog, llawer llai benywaidd o hyn neu hwn. Ond beth fyddai'r gwahaniaeth gwirioneddol rhyngddynt?

Pryd i'w ddefnyddio?

Mae hwn yn derm y dylid ei ddefnyddio pan fo'r hyn sy'n cael ei arddangos ymhell o fod y person sy'n siarad, ac yn agos at y person y siaradir ag ef, yn ogystal ag yn yr amser gorffennol mewn perthynas â'r person sy'n siarad. Yn yr un modd, fe'i defnyddir i gyfeirio at rywbeth sydd wedi'i grybwyll mewn sgwrs, mewn ffordd anaphoric: mae hyn yn golygu ei fod yn cyfeirio at wybodaeth a grybwyllwyd eisoes mewn testun.

Pan ddaw'n amser gosod y term yn y gofod, yn agos at y person y siaredir ag ef, defnyddir “hwn” fel a ganlyn:

Gweld hefyd: Ond neu fwy: dysgwch y gwahaniaeth, pryd i'w ddefnyddio a pheidiwch â gwneud mwy o gamgymeriadau
 • “Mae’n rhaid mai eich un chi yw hwn.”
 • “Gallwch chi roi hwn yn y silff.”

I osod “hynny” yn yr amser gorffennol, mae’r fersiwn fel a ganlyn:

 • “Roedd yr hyn a ddigwyddodd yn ddychryn enfawr.”
 • “Clywais hynny, ond roedd yn well gennyf esgus na wnes i.”

Ac i’w osod yn yr araith, neu mewn gwybodaeth y soniwyd amdani eisoes, defnyddiwch:

 • “Eglurwyd hyn eisoes yn y dosbarth diwethaf.”
 • “Nid yw am astudio mwyach, a gallai hyn fod yn broblem fawr ymhen ychydig flynyddoedd.”<6

Pryd i ddefnyddio hwn?

Y term hynny ywa ddefnyddir pan fyddo yr hyn a arddangosir yn agos i'r siaradwr, neu yn yr amser presenol mewn perthynas i'r siaradwr. Yn yr un modd, fe'i defnyddir i gyfeirio at rywbeth a fydd yn dal i gael ei grybwyll yn yr araith, mewn ffordd gafforig: hynny yw, cyfeirio at wybodaeth nad yw eto wedi ymddangos yn y testun.

I osod hwn yn y gofod, neu'n agos ato gan y sawl sy'n siarad, defnyddir y fersiwn canlynol:

 • “Fy eiddo i yw hwn.”
 • “Ni wn i ble i roi hyn.”

Yn yr amser presennol:

 • “Ni all yr hyn sy’n digwydd fod yn wir.”
 • “Wnes i ddim gadael y tŷ i yn gorfod gwrando ar hwn.”

Yn yr araith, trwy wybodaeth a fydd yn dal i gael ei chrybwyll:

 • “Caiff hyn ei esbonio yn y cynnwys nesaf.”<6
 • “Deall hyn: nid wyf am barhau i astudio Meddygaeth.”

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.