Yn ôl ac ymlaen: gweld beth yw'r gwahaniaeth, sut i'w ddefnyddio a pheidio â gwneud mwy o gamgymeriadau

John Brown 19-10-2023
John Brown

Mae rhai termau o'r iaith Bortiwgaleg mor debyg fel y gall peidio â gwneud dryswch wrth eu defnyddio ddod yn genhadaeth amhosibl bron. Gan ei bod mor gyflawn, yn llawn rheolau, eithriadau a manylion sy'n ffurfweddu ei fireinio, gall Portiwgaleg chwarae triciau, ond gall dysgu'r gwahaniaeth rhwng rhai ffurfiau helpu i osgoi rhai camgymeriadau. Dyma'r achos o yn ôl ac ymlaen: beth sy'n gwahaniaethu pob un? Sut i'w defnyddio mewn brawddeg?

Mae'r problemau a achosir gan dermau fel Traz a Behind yn codi oherwydd bod y ddau yn homoffonau, hynny yw, mae ganddyn nhw sillafu ac ystyron gwahanol, ond ynganiad union yr un fath. Hyd yn oed os nad yw'n bosibl gwneud camgymeriadau wrth ysgrifennu, gall y manylyn bach hwn ddod â rhai canlyniadau nas dymunir, yn enwedig pan ddaw'n fater o draethodau neu waith proffesiynol.

Er mwyn osgoi'r math hwn o broblem, darganfyddwch heddiw y gwahaniaethau rhwng Traz a Traz, yn ogystal â'r ffordd i ddefnyddio pob un mewn brawddeg.

Gweld hefyd: Sut i gael mynediad at y Cerdyn Gwaith Digidol? Gweler y gwasanaethau sydd ar gael yn yr ap

Pryd i ddefnyddio Traz?

Conjugation y ferf Traz yw'r gair Traz, sef bod yn y trydydd person unigol o'r dangosol presennol. Mae iddo ystyr cludo, cario, trosglwyddo, cario, ac ati. gyda’r llythyren “z”, wedi’r cyfan, mae ei radical yn gysylltiedig â’rberf dod. Dyma rai enghreifftiau:

Gweld hefyd: Ydy'ch un chi ar y rhestr? Edrychwch ar 13 o enwau penodol sydd â tharddiad brodorol
 • Mae yna weithiwr proffesiynol sy'n dod â phob archeb yma pryd bynnag y byddwn yn anfon yr archeb. (Yn y frawddeg hon, gallai Traz gael ei ddisodli gan y gair Transportes, er enghraifft.)
 • Mae fy mam yn dod â phopeth sydd ei angen arni o'r farchnad yn ei chart. (Yma, gall Traz gael ei ddisodli gan Leva, Cario neu Gludiant.)

Pryd i ddefnyddio Traz?

Mae'r term Tu ôl yn dynodi lleoliad rhywbeth neu rywun. Gellir cyd-fynd ag arddodiaid, megis por, de neu para, gan greu'r ymadroddion arddodiadol enwog. Mae'r gair hwn bob amser wedi'i ysgrifennu ag acen acíwt, gan orffen gyda'r llythyren “s”. Edrychwch ar enghreifftiau:

 • Pan fydd gennych nod mewn golwg a dim byd yn gallu eich rhwystro, peidiwch ag edrych yn ôl.
 • Fe welwch ragor o offer y tu ôl i'r drws cyntaf.
 • 6>
 • Heddiw, rydyn ni'n mynd i weld popeth sy'n digwydd tu ôl i lenni ein hoff sioe.

Sut i osgoi dryswch?

Y ffordd orau i ddeall pryd yn union i ddefnyddio pob un o'r termau yn disodli yn ôl neu ddod â yng nghyd-destun y frawddeg. Os mai pwrpas y term yw dweud bod rhywbeth y tu ôl i rywbeth, mae'r ffurf gywir ar ei hôl hi. Ond os syniad y gair yw arwain, cario, cario rhywbeth, y peth cywir yw dwyn. Cymerwch gip arno:

 • Dewch allan o'r tu ôl i'ch cuddfan a byddwch yn ymwybodol o'ch camgymeriadau.
 • Mae eich mam-gu yn dod â llawer o losin o bell i chi.

Yn yr achosion hyn, byddai amnewid anghywir yn achosidieithrio, yn enwedig ar ôl deall ystyr pob term. Felly, mae bron yn amhosibl colli'r ffurf pryd bynnag y cyfyd yr amheuaeth.

Geiriau homoffon

Mae problem geiriau homoffon yn codi oherwydd bod ganddynt yr un seineg, ond mae ystyron a sillafu yn wahanol. Er mwyn osgoi camgymeriadau, mae'n bwysig cadw at gyd-destun y brawddegau. Isod mae rhai enghreifftiau o homoffonau a ddylai fod yn wybodaeth gyffredin:

 • Sesiwn: cyfnod o amser ar gyfer rhywbeth, fel cyfarfod, sioe, sinema, theatr, ac ati;
 • Adran: effaith hollti. Rhannu dyraniadau, adran;
 • Cessão: aseinio, trosglwyddo rhywbeth, rhoi meddiant o rywbeth i berson arall;
 • Cem: rhif 100;
 • Sem: yn dynodi diffyg ;
 • Cyngor: bwrdeistref, dinas, dosbarth;
 • Cyngor: awgrym;
 • Mau: antonym of good;
 • Mal: antonym of good.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.