Mythau a gwirioneddau: 10 chwilfrydedd am bysgod betta

John Brown 19-10-2023
John Brown

Pysgod Betta yw un o'r rhywogaethau pysgod mwyaf poblogaidd yn y byd. Heblaw am liwiau afieithus, mae'n gymharol hawdd gofalu amdano, gan ei wneud efallai'n un o'r rhai mwyaf cyffredin mewn acwariwm.

Anifail dŵr croyw yw hwn sy'n perthyn i'r urdd Perciformes a'r teulu Osphronemidae. Yn frodorol i fasn afon Mekong, h.y. De-ddwyrain Asia, mae’r pysgodyn betta yn byw mewn cerhyntau sy’n symud yn araf fel pyllau, llynnoedd neu nentydd bach. Er ei fod yn greadur hynod ddiddorol, mae yna nifer o fythau a chamsyniadau ynghylch y pysgodyn betta. Edrychwch ar y prif rai isod.

Gweld hefyd: Cerdyn Cymorth Brasil: deall sut i ddilysu a chofrestru'r cyfrinair

10 ffaith chwilfrydig am y pysgodyn betta

1. Gall pysgod Betta fyw hyd at 5 mlynedd

Yn groes i'r gred gyffredin, mae gan bysgod betta oes hirach nag y mae'r rhan fwyaf o bobl yn ei feddwl. Gyda gofal priodol, gallant fyw hyd at 5 mlynedd, ac mewn rhai achosion hyd yn oed yn hirach. Felly, mae'n bwysig darparu amgylchedd addas a diet cytbwys iddynt.

2. Maent yn ddeallus

Mae llawer o bobl yn credu nad yw pysgod yn greaduriaid deallus, ond mae pysgod betta yn eithriad. Gwyddys eu bod yn adnabod eu perchnogion a hyd yn oed yn ymateb iddynt trwy berfformio triciau.

3. Gallant anadlu allan o ddŵr

Mae gan bysgod Betta organ unigryw o'r enw organ labyrinthine, sy'n caniatáu iddynt anadlu aer. Mae hyn yn golygu y gallant oroesi mewn amgylcheddau ocsigen isel a hyd yn oedllyncu aer o wyneb y dŵr. Fodd bynnag, mae'n bwysig nodi eu bod yn dal i fod angen mynediad at ddŵr glân, wedi'i ocsigeneiddio'n dda.

4. Nid ydynt yn ymosodol o ran eu natur

Un o'r camsyniadau mwyaf am bysgod betta yw eu bod yn ymosodol yn naturiol a dim ond ar eu pen eu hunain y gellir eu cadw. Er ei bod yn wir y gall Bettas gwrywaidd fod yn ymosodol tuag at wrywod eraill, gallant gydfodoli'n heddychlon â physgod eraill, gan gynnwys bettas benywaidd a rhywogaethau nad ydynt yn ymosodol. I wneud hyn, mae'n bwysig rhoi digon o le a chuddfannau iddynt leihau unrhyw wrthdaro posibl.

5. Mae angen llawer o le arnynt

Myth cyffredin arall yw y gellir cadw pysgod betta mewn acwariwm bach neu gynwysyddion. Er y gall y rhywogaeth hon oroesi mewn mannau bach, nid yw'n ddelfrydol ar gyfer ei hiechyd a'i lles.

6. Mae pysgod Betta yn gigysyddion

Nid llysysyddion yw pysgod Betta ac mae angen diet protein uchel arnynt. O ran natur, maent yn bwydo ar bryfed ac anifeiliaid dyfrol bach. Mewn caethiwed, gallant gael eu bwydo â diet chow o ansawdd uchel neu fwydydd byw fel berdys heli neu bryfed gwaed.

7. Nid oes angen llawer o olau arnynt

Yn wir, gall gormod o olau fod yn niweidiol i iechyd ac achosi i algâu dyfu yn eich acwariwm. Felly, dylent dderbyn cylch golau rheolaidd o 8 i 10 awr y dydd.

Gweld hefyd: Ydych chi'n gwybod tarddiad y gair Carnifal? Gwiriwch yr ystyr

8. gallant aroswedi diflasu

Mae pysgod Betta yn greaduriaid deallus a gweithredol, a gallant ddiflasu os na chânt ddigon o ysgogiad. Mae'n bwysig darparu amgylchedd amrywiol iddynt sy'n cynnwys planhigion, addurniadau a chuddfannau i'w cadw'n heini.

9. Gall pysgod o'r rhywogaeth hon newid lliw

Mae gan yr anifeiliaid hyn y gallu i newid lliw yn dibynnu ar hwyliau, amgylchedd ac atgenhedlu. Mae hyn yn golygu y gall pysgodyn betta a oedd unwaith yn goch llachar droi'n welw neu hyd yn oed newid lliw yn llwyr dros amser.

10. Gallant fynd yn sâl

Yn union fel unrhyw anifail anwes arall, gall pysgod betta fynd yn sâl. Felly, mae'n bwysig monitro'ch pysgodyn aur am arwyddion o salwch fel syrthni, colli archwaeth bwyd, neu ymddygiad annormal.

Gallwch hefyd gymryd mesurau ataliol trwy gynnal acwariwm glân sy'n cael ei gynnal a'i gadw'n dda. Ac os oes problem, ceisiwch gymorth gan filfeddyg.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.