Peidiwch â gwneud mwy o gamgymeriadau: gweler y ffordd gywir o ddefnyddio 'disgrifiad' a 'disgresiwn'

John Brown 19-10-2023
John Brown

Tabl cynnwys

Mae'r iaith Bortiwgaleg yn ddigon helaeth fel bod gan nifer o'i geiriau sillafiad penodol, ond mor benodol fel eu bod bob amser yn ymddangos fel pe baent yn dal un neu'r llall. Fel arfer, gall y ffordd gywir o'u hysgrifennu, eu cymhwyso a'u siarad greu amheuon mawr ym meddyliau pobl, yn enwedig pan fyddant mor debyg. Mae hwn yn achos o ddisgrifiad a disgresiwn: oherwydd eu bod mor debyg, gellir eu defnyddio'n anghywir.

Gweld hefyd: Darganfyddwch sut i ymgynghori â'ch NIS gan CPF

Ni allai'r ddau fformat, er eu bod yn debyg, fod yn fwy gwahanol. Mae disgrifiad a disgresiwn yn bodoli, felly mae'r ddwy ffurf yn gywir. Fodd bynnag, rhaid eu defnyddio mewn sefyllfaoedd penodol, ac mae hyn yn ei gwneud hi'n angenrheidiol gwybod gwir ystyr pob un ohonynt, gan osgoi gwyriadau ieithyddol yn ysgrifenedig. Ar gyfer hyn, dysgwch heddiw y ffordd gywir i ysgrifennu pob tymor ar yr achlysuron delfrydol.

Gweld hefyd: 5 hafaliad mathemateg sydd dal heb eu datrys

Y ffordd gywir o ddefnyddio 'disgrifiad' a 'discretion'

Beth yw disgrifiad?

Disgrifiad yw'r weithred o ddisgrifio neu adrodd rhywbeth yn fanwl. Mae'r enw benywaidd yn gysylltiedig â disgrifiad y ferf, ac mae rhai o'i gyfystyron yn adrodd, manylu ac esboniad. Edrychwch ar rai brawddegau enghreifftiol gyda'r gair hwn:

 • Disgrifiad o'r llyfr olaf a ddarllenais yw'r hyn a barodd i mi ei brynu.
 • Dylem wneud disgrifiad yn y prawf ysgrifennu.
 • Yn eich crynodeb, rhowch ddisgrifiad o'ch proffil proffesiynol.
 • Gwnaeth Julia adisgrifiad o'r dyn a ddygodd eich waled yng ngorsaf yr heddlu.
 • Yn seiliedig ar eich disgrifiad, mae'n debygol mai'r sawl a ddygodd eich beic oedd eich cymydog.

Beth mae disgresiwn yn ei olygu ?<5

Mae disgresiwn yn cynrychioli ansawdd bod yn gynnil. Yn tarddu o'r Lladin “discretione”, mae'r enw benywaidd yn gyfystyr â gwyleidd-dra, ataliaeth a gwarchodfa. Mae pobl nad ydynt yn galw sylw ac nad ydynt yn cyflawni gormodedd fel arfer yn gweithredu'n ddoeth, neu'n ddisylw. Dyma rai enghreifftiau:

 • Dylai Maria fod wedi gweithredu gyda disgresiwn wrth siarad â’r rhai a ddrwgdybir.
 • Yn y seminar hanes, cyflwynodd Ana y pwnc gyda disgresiwn.
 • Heddiw Y dyddiau hyn, mae gweithredu'n gynnil yn y gwaith neu mewn lleoliadau proffesiynol yn hanfodol.
 • Yn ôl fy nghyfreithiwr, bydd y mater yn cael ei drin yn synhwyrol.
 • Cedwir disgresiwn pan na fydd rhywun yn siarad ac mae'n ddim yn datgelu cymaint am ei genhadaeth.

Telerau Cyfystyr

Mae disgrifiad a disgresiwn yn dermau cyfystyr. Mae hyn yn golygu eu bod yn debyg o ran sillafu ac ynganu, ond bod ganddynt ystyron gwahanol. Enghreifftiau eraill o dermau paronymig yw:

 • Babador a babadouro: babador yw'r asiant, neu'r un sy'n glafoerio. Babadouro yw'r man lle rydych chi'n glafoerio;
 • Yn deufis ac yn ddeufisol: defnyddir bob deufis i adrodd am rywbeth sy'n digwydd ddwywaith yn yr un mis. Defnyddir bob deufis ar gyfer rhywbeth sy'n digwydd bob dau fis;
 • Hela a hela: helayn golygu dal neu ladd rhywbeth. Mae Cassar yn golygu dirymu, gwneud gwagle.
 • Shorts and bond: a short is a dilledyn, fel pâr o shorts. Mae addewid yn warant neu addewid o rywbeth;
 • Camera a chamera: gellir defnyddio'r camera hefyd i gyfeirio at ddyfais sy'n dal a lleihau delweddau, ond mae'n well cynrychioli mannau caeedig. Ar y llaw arall, dim ond ar gyfer dyfeisiau optegol y dylid defnyddio'r camera;
 • Cell a chyfrwy: ystafell fechan yw cell, fel ar gyfer carcharorion a chwarteri lleianod a brodyr. Y cyfrwy eisoes yw'r harnais ceffyl;
 • Cyfrifiad a synnwyr: ymrestriad a chyfrif cyffredinol o'r boblogaeth yw'r cyfrifiad. Mae bod â synnwyr, yn ei dro, yn golygu bod â chrebwyll a deall;
 • Serrad a llifio: niwl yw ffenomen niwl neu niwl. Torri a llifio yw melin lifio.
 • Cyfarch a chyfarch: Cyfarchiad yw cyfarchiad. Hyd yw maint a phellter rhywbeth.
 • Gohirio a gohirio: gohirio moddion i gydymffurfio â chais. Gwahaniaethu yw gwahaniaethu, ymwahanu.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.