Mewn trefn neu mewn trefn: beth yw'r gwahaniaeth a phryd i ddefnyddio pob un

John Brown 19-10-2023
John Brown

Mae sawl mater yn yr iaith Bortiwgaleg sy'n parhau i ddrysu siaradwyr yr iaith ar sawl achlysur. Wedi'r cyfan, gan ei fod mor helaeth, mae'n hawdd amau ​​​​sillafu neu ynganiad cywir termau penodol, neu'r ffordd y defnyddir rhai ymadroddion, ymadroddion a rheolau. Yn yr ystyr hwn, un o'r problemau mwyaf o hyd yw defnyddio afim neu afim: beth fyddai'r gwahaniaeth a phryd y byddai'n briodol defnyddio pob un?

Yn ogystal â chael eich ysgrifennu mewn gwahanol ffyrdd, afim a mae gan afim wahanol ystyron hefyd. Tra bod “afim” yn ansoddair, ac yn golygu “tebyg”, mae “afim” yn ymadrodd arddodiadol, ac yn dynodi pwrpas. Ynghyd â hynny, mae gan “afim” y “afins” lluosog, tra bod “afim” yn ddigyfnewid.

Ond y tu hwnt i'r gwahaniaethau hyn, pryd mae'r amser iawn i ddefnyddio pob un o'r termau? Edrychwch ar yr ateb i'r cwestiwn hwn a rhagor o wybodaeth am y pwnc isod.

Mewn trefn ac mewn trefn: pryd i ddefnyddio pob un?

Yn gyntaf oll, mae angen i chi ddeall ystyr bob un tymor. Mae Portiwgaleg yn iaith gyda llawer o reolau, ac ers y cytundeb sillafu newydd, sydd wedi bod mewn grym ers 2009, mae llawer o fanylion wedi newid. Hyd yn oed i siaradwyr brodorol yr iaith, gall eithriadau, rheolau a chyfuniadau berfol fod yn faterion dyrys. Serch hynny, mae'n bwysig dysgu'r gwahaniaeth rhwng y ddau unwaith ac am byth. Gwiriwch ef:

Beth yw “afim”?

Defnyddir yr ansoddair “afim” imynegi perthynas o affinedd, brasamcan a chydgyfeiriant rhwng dwy elfen, boed yn syniadau, meddyliau neu ffeithiau, er enghraifft. Felly, fe'i defnyddir pan fydd gan ddwy elfen neu fwy berthynas affinedd â'i gilydd. I enghreifftio:

 • Mae gan Pedr a Joana chwaeth gerddorol debyg.
 • Mae elfen debyg rhwng gwladychu gwledydd America Ladin, megis Brasil a Colombia: roedd y ddau yn gytrefi o fforio.
 • Mae ein delfrydau ni yn debyg.
 • Roedd gennym ni synwyrusrwydd tebyg, eto arwydd arall y gallem fyw gyda'n gilydd.

Beth yw “mewn trefn”?

Yn “mewn trefn”, mae’r ymadrodd arddodiadol “er mwyn” a’r cymal cydgysylltiol “er mwyn bod” yn cael eu defnyddio i fynegi pwrpas. Mae hyn yn golygu eu bod yn nodi pwrpas cyflawni'r prif weithred. Mae'r gwahaniaeth rhwng y ddau, fodd bynnag, yn gorwedd yn y ffaith bod yr arddodiad yn cyflwyno ategion adferf terfynol, neu gymalau adferf terfynol wedi'u lleihau i ferfenw. Mae'r cyfun yn cyflwyno is-gymalau adferol terfynol. Edrychwch ar rai enghreifftiau:

Gweld hefyd: Modd awyren: 5 ffordd o ddefnyddio'r nodwedd er mantais i chi
 • Roedd Pedro yn barod am y gêm. Sgoriodd dair gôl yn y gêm. (Atodiad Adverbial of purpose)
 • Dywedodd Maria ei bod mewn hwyliau am pizza. (Diben Adverbial Adjunct)
 • Prynodd Anna y llyfr nodiadau er mwyn astudio. (Cymal adferol israddol terfynol wedi'i leihau o'r berfenw)
 • Aiff Pedro i'r stadiwm i gefnogi Flamengo.(Cymal adferol israddol terfynol wedi'i leihau o'r berfenw)
 • Aiff Luana i Baris er mwyn iddi weld Tŵr Eiffel. (Is-gymal adferol terfynol)
 • Prynodd Júlio gar er mwyn iddo allu mynd o gwmpas yn haws. (Is-gymal adferf terfynol)

Mae ymadroddion arddodiadol yn cynnwys dau air neu fwy. Gyda'i gilydd, mae ganddynt werth sy'n cyfateb i arddodiad. Yn ei dro, mae'r arddodiad yn air sy'n cysylltu dwy elfen mewn brawddeg, er mwyn sefydlu perthynas rhyngddynt. Am y rheswm hwn, defnyddir y term “er mwyn”. Enghreifftiau eraill o ymadroddion arddodiadol yw:

Gweld hefyd: Ystyr y syrpreis emoji toddi; darganfod y rheswm
 • Er gwaethaf;
 • Diolch i;
 • Yn unol â hynny;
 • Oherwydd;
 • Cyn;
 • Yn ogystal â;
 • Uchod;
 • Cyn;
 • Ynghyd â.

I wir ddeall y gwahaniaeth rhwng “afim” ac “afim”, cofiwch y wybodaeth ganlynol:

 • Ansoddair yw “Afim”, ac mae’n golygu “cyfartal” neu “tebyg”;
 • Y lluosog o “afim” yw “afins”, tra bod “afim” yn aros yn ddigyfnewid;
 • Mae “Afim de” yn ymadrodd arddodiadol, ac yn cael ei ddefnyddio i ddynodi pwrpas.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.