13 o ddywediadau poblogaidd bod llawer o bobl wedi dweud yn anghywir am eu bywydau cyfan

John Brown 19-10-2023
John Brown

Mae nifer o ymadroddion poblogaidd yn rhan o fywydau beunyddiol pobl ac yn cael eu defnyddio'n aml. Fodd bynnag, mae'n syndod faint ohonynt sy'n cael eu dweud yn y ffordd anghywir. Felly, os oes gennych amheuon am y dywediadau poblogaidd y gwnaethoch eu dysgu'n anghywir, edrychwch ar y fersiynau cywir a'u hystyron isod.

13 o ddywediadau poblogaidd y mae llawer o bobl wedi'u dweud yn anghywir ar hyd eu bywydau

1. “Os nad oes gennych chi gi, rydych chi'n hela gyda chath.”

Ffurf cywir yr ymadrodd hwn yw “Os nad oes gennych chi gi, rydych chi'n hela fel cath!” Mae hyn yn golygu, os nad oes gennych gi, bydd yn rhaid i chi hela'n gyfrwys ac ar eich pen eich hun, yn union fel y byddai cath.

2. “Fydd y bachgen yma ddim yn aros yn llonydd, mae'n edrych fel bod ganddo fyg saer.”

Y peth cywir yw “Fydd y bachgen yma ddim yn aros yn llonydd, mae'n edrych fel bod ganddo chwilod dros ei gorff i gyd.” Defnyddir yr ymadrodd hwn i ddisgrifio plant aflonydd, na allant eistedd yn llonydd ac sy'n ymddangos yn anghyfforddus â rhywbeth ar draws eu corff.

3. “Rwy’n rhedeg fel asyn pan rwy’n rhedeg i ffwrdd.”

Mynegiad gwreiddiol y dywediad enwog hwn yw: “Rwy’n rhedeg fel asyn pan rwy’n rhedeg i ffwrdd.” Os nad ydych chi'n deall, mae hyn oherwydd nad ydych chi erioed wedi gweld y difrod a achoswyd gan asyn yn rhedeg i ffwrdd.

4. “Gosod dy droed yn y jackfruit.”

Y dywediad cywir yw “Stock your foot in the jackfruit”, nid “Stock your foot in the jackfruit”. Mae’r gair “jacá” yn cyfeirio at y basgedi bambŵ plethedig a ddefnyddiwyd i arddangos a gwerthu nwyddau yn y rhan o’ro flaen bariau yn yr hen ddyddiau.

Pan oedd rhywun yn yfed gormod ac yn meddwi, collasant ei gydbwysedd ac ni allent osgoi'r jacá. O'r herwydd, fe lynodd ei droed yn y fasged.

Defnyddir yr ymadrodd hwn i ddisgrifio rhywun sydd wedi mynd i sefyllfa ludiog neu wedi mynd i drafferthion oherwydd eu gweithredoedd neu ymddygiad diofal.

5. “Heddiw yw dydd Sul, coeden bib.”

Y ffurf gywir yw: “Heddiw yw dydd Sul, gofynnwch am bibell.” Defnyddiwyd y dywediad hwn fel hyn oherwydd bod ysmygu pibellau yn arferiad yn gysylltiedig ag ymlacio, a pha ddiwrnod gwell i wneud hynny na dydd Sul?

6. “Os nad yw Mohammed yn mynd i'r mynydd, mae'r mynydd yn mynd i Mohammed.”

Trefn gywir y frawddeg yw: “Os nad yw'r mynydd yn mynd i Mohammed, mae Mohammed yn mynd i'r mynydd.” Dywedir, pan ofynnodd yr Arabiaid i Mohammed gyflawni gwyrth fel prawf o'r hyn a ddysgai, y gorchmynnodd y proffwyd i Fynydd Safa nesáu ato.

Gweld hefyd: 9 peth arferol ym Mrasil, ond wedi'i wahardd mewn gwledydd eraill

Fodd bynnag, gan na symudodd y mynydd, canmolodd Mohammed drugaredd Duw fel rhwystrodd y mynydd rhag eu malurio. Yna dywedodd: “Fe af i’r mynydd i fynegi fy niolch i Dduw am arbed cenhedlaeth ystyfnig.”

7. “I bob un ei hun.”

Y mynegiant cywir yw “I bob un ei hun.” Mae hyn yn golygu bod gan bob person ei broblemau neu ei gyfrifoldebau ei hun.

8. “Pwy esgor ar Matthew pwyswing.”

Y dywediad cywir yw “Pwy roddodd enedigaeth i'ch rhai drygionus gadewch iddo siglo!”, nid “Pwy roddodd enedigaeth i Mathew, gadewch iddo siglo.” Mae'r ymadrodd “maus tuas” yn ffonetig debyg i “Mateus”, a all fod wedi arwain at addasu'r dywediad dros amser.

Yn ogystal â'r fersiwn a grybwyllwyd uchod, mae amrywiadau eraill o'r dywediad hwn, megis “Quem pariu Manter and swing” neu “Pwy roddodd enedigaeth a tharo’r siglen honno”. Mae gan y ddwy fersiwn y syniad yn gyffredin mai rhieni sy'n bennaf gyfrifol am ofalu am a datrys problemau sy'n ymwneud â'u plant.

9. “Y mae'r sawl sydd â genau yn mynd i Rufain.”

Yn yr achos hwn, y camgymeriad, mewn gwirionedd, yw'r llwyddiant. Er bod llawer o bobl yn cytuno mai'r ymadrodd cywir yw “Pwy sydd â cheg, boo Rufain!”, gan gyfeirio at bŵio sedd yr Ymerodraeth Rufeinig, dywed arbenigwyr nad yw hyn yn wir.

Y dywediad gwreiddiol yn Eidaleg yw “Chi ha (la) lingua arriva a Roma”, sy’n cyfieithu’n llythrennol i “Pwy bynnag sydd â thafod yn cyrraedd Rhufain”, ac sy’n golygu y gall meddu ar sgiliau cyfathrebu arwain rhywun i gyflawni eu nodau neu lwyddo yn eu hymdrechion.

Gweld hefyd: 11 o ddeddfau rhyfedd sy'n bodoli mewn gwirionedd ledled y byd

10. “Poeri a phoeri.”

Y dywediad cywir yw “cerfiedig yn Carrara”. Mae Carrara yn rhanbarth yn yr Eidal sy'n adnabyddus am echdynnu marmor o ansawdd uchel a chynhyrchu cerfluniau enwog trwy gydol hanes.

Felly pan ddywedwn fod rhywbeth neu rywun “wedi'i gerfio yn Carrara”, mae'n golygu ei fod yn cyflwyno tebygrwyddneu ansawdd eithriadol o uchel, fel cerflun marmor Eidalaidd wedi'i gerfio'n gelfydd.

11. “Dyma esgyrn y fasnach.”

Y mynegiad cywir yw: “Dyma hamddenau’r fasnach.” Mae'r ymadrodd hwn yn berthnasol i sefyllfaoedd lle mae gwaith caled iawn yn dod â manteision.

12. “Mae Batatinha, pan gaiff ei eni, yn ymledu ar y llawr.”

Treuliasoch eich plentyndod cyfan yn canu'r gân yn anghywir! Yr ateb cywir yw “Pan fydd y daten yn cael ei eni, mae'n lledaenu ei changhennau ar y ddaear.” Mae'r gair “cangen” yn cyfeirio at wreiddiau'r codlys hwn.

13. “Crio dros laeth wedi ei golli.”

Ffurf cywir yr ymadrodd hwn yw “crio dros laeth wedi ei golli”, sy’n cael ei ddefnyddio pan fo rhywun yn cwyno neu’n cael ei dristau gan rywbeth drwg sydd wedi digwydd eisoes. Gall y dywediad hwn amrywio fesul rhanbarth, ond fe'i defnyddir yn gyffredinol i gynnig cysur mewn sefyllfa anwrthdroadwy.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.