‘Rhwystro’ neu ‘Rhwystro’: Darganfyddwch a ydych wedi bod yn ysgrifennu’n gywir

John Brown 19-10-2023
John Brown

Mae gan yr iaith Bortiwgaleg gyfres o reolau sillafu sy'n seiliedig ar y norm diwylliedig a pharamedrau gramadegol, ond nid yw hyn yn atal rhai dibyniaethau iaith a gwallau ailadroddus rhag digwydd. Dyma achos y dryswch rhwng “blocio” a “blocio”, er bod yna ffordd ddiffiniol a chywir o ysgrifennu.

I ddysgu’r gwahaniaeth hwn, mae’n bwysig gwybod rhai newidiadau i’r Orthograffeg Newydd Cytundeb, mewn grym ers 2016. Yn y cyd-destun hwn, gall deall ystyr y gair, ei ddefnydd trwy enghreifftiau a chyfystyron wneud y term yn gyfarwydd. Darganfyddwch fwy o wybodaeth isod:

Beth yw'r ffurf gywir: “blockei” neu “bloquiei”?

Yn ôl normau a rheolau diwylliannol yr iaith Bortiwgaleg, y ffurf gywir o ysgrifennu yw wedi'i rwystro, oherwydd bod blocio yn anghywir ac nid yw'n cael ei dderbyn mewn unrhyw gyd-destun ffurfiol. Yn yr ystyr hwn, “blockei” yw ffurf gyfun y bloc berfau yn y person 1af unigol, yn yr amser perffaith gorffennol ac yn yr hwyliau dangosol. atal neu rwystro mynediad i amgylchedd, ffens neu ynysig. Fodd bynnag, gall ymwneud â chreu rhwystrau wrth wireddu neu ddatblygu rhywbeth, fel rhwystr. Yn olaf, mae'n golygu gosod rhwystr er mwyn atal symudiad rhywbeth.

Yn nosbarthiad berf transitive uniongyrcholintransitive, defnyddir y term bloc yn eang yn y cyd-destun chwaraeon. Yn benodol, mae'n cyfeirio at y weithred o rwystro neu atal symudiad chwaraewr arall mewn symudiad amddiffynnol, waeth beth fo'r modd. Gweler rhai enghreifftiau i ddeall y defnyddiau hyn:

Gweld hefyd: Mae'n rhaid i chi fod yn ddewr: edrychwch ar y 7 proffesiwn mwyaf peryglus yn y byd
  • Fe wnes i rwystro fy ffôn symudol heb ei weld, beth ddylwn i ei wneud?
  • Fe wnes i rwystro'r chwaraewr yn y rownd honno, ond ni wnaeth y barnwr ystyried ei fod yn ddilys
  • Fe wnes i rwystro llwybr yr afon gyda charreg, i helpu gyda'r draeniad.
  • Fe wnes i rwystro mynedfa'r tŷ gyda giât newydd.

O ran y tarddiad, mae'r gair bloc yn deillio o'r "bloc" Ffrangeg, sy'n golygu rhwystro, stopio, ond hefyd o "bloc", sy'n cyfeirio at foncyff y goeden. Gyda gwreiddyn Indo-Ewropeaidd, mae'r gair yn golygu planc, lintel a phren syth. Ymysg cyfystyron y term hwn mae atal, gwahardd, torri, cadw a gwneud anodd.

Sut mae rhediad berfau sy'n gorffen mewn clust yn gweithio?

Yn ôl normau gramadegol y Bortiwgaleg. Iaith, mae pob berf sy'n gorffen yn -glust yn ffurfio person 1af unigol o amser perffaith y dangosol gyda dyblu'r llafariad -e. Fel hyn, mae'r llafariad gyntaf yn cyfeirio at y gwraidd, a'r ail lafariad yn perthyn i ddiwedd y gair.

Mae'r math yma o gydgysylltiad yn digwydd gyda'r bloc berfau, cerdded, ymatal, enw, première, frear, golear ac eraill. Fodd bynnag, nid yw dyblu'r llafariad ond yn digwydd yn yperson cyntaf unigol, gan nad yw rhediad y personau lleferydd eraill wedi newid.

Dysgu osgoi camgymeriadau mewn Portiwgaleg

1) Buddsoddi mewn darllen

Cysylltiad cyson ag iaith a gall geiriau trwy ddarllen eich helpu mewn sawl ffordd. Ar y naill law, rydych chi'n cadw'ch geirfa'n finiog ac yn dysgu defnyddio termau mewn gwahanol gyd-destunau. Fodd bynnag, mae darllen hefyd yn datblygu gwybyddiaeth, cof, dysgu ac areithyddiaeth.

Mae manteision darllen yn ddi-rif, megis ysgogi'r dychymyg, gwella iaith, gwella deallusrwydd emosiynol, gweithio gydag empathi ac fel ei gilydd. Felly, yn ogystal â dysgu sut i ysgrifennu'n gywir, gallwch wella eich cyfathrebu.

2) Ymchwiliwch pryd bynnag y bydd gennych gwestiynau

Yn lle ateb ar eich pen eich hun a chwilio am y ffordd hawsaf , gwnewch chwiliad cyflym ar y rhyngrwyd neu mewn gramadeg corfforol i ddysgu'r ffordd gywir i ddefnyddio ymadroddion iaith Portiwgaleg. Felly, rydych chi'n deall y gwahaniaethau, diffiniadau, cyfystyron a chymwysiadau mewn enghreifftiau.

3) Defnyddiwch y geiriau i ymgyfarwyddo'ch hun

Yn lle mynd am gyfystyron a thermau symlach, ymarferwch eich ysgrifennu a'ch llafaredd mewnosod y geiriau sy'n achosi dryswch i chi. Mae ailadrodd yn eich helpu i ddod yn gyfarwydd, ac fesul tipyn rydych chi'n meistroli'r gwahanol ffyrdd o gymhwyso'r rhaintermau cymhleth mewn cyfathrebu.

Gweld hefyd: 40 o enwau prin gydag ystyron hardd i'w rhoi ar eich babi

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.