Cymeradwyo tendr: beth ydyw? Dewch i weld beth sy'n digwydd ar ddiwedd y cystadlaethau

John Brown 19-10-2023
John Brown

Mae'n debyg bod ymgeisydd profiadol eisoes wedi dod ar draws y term homologation yn hysbysiadau'r byrddau arholi. Ond a ydych chi'n gwybod beth yw cymeradwyo tendr ? Er ei fod yn enw cyffredin yn y bydysawd cystadlaethau, nid yw llawer o bobl yn gwybod beth ydyw.

Dyna pam rydym wedi creu'r erthygl hon a fydd yn dangos i chi beth yw cymeradwyo tendrau a'r gweithdrefnau cyfreithiol sy'n digwydd yn diwedd pob cystadleuaeth. Barod i ddysgu ychydig mwy? Felly, arhoswch gyda ni tan ddiwedd y darlleniad.

Ond beth yw cymeradwyo tendr?

Gallwn ddweud mai cymeradwyo tendr yw pan fydd canlyniad terfynol unrhyw gystadleuaeth yn swyddogol. , yn ogystal â'r holl brosesau cyfreithiol a'i rhagflaenodd, hyd at y foment honno.

Yn yr homologiad y mae'r Llywodraethau Ffederal, Talaith neu Fwrdeistrefol (Awdurdodau Cyhoeddus) yn dilysu'r gystadleuaeth ac yn paratoi i wneud enwebu ymgeiswyr llwyddiannus a'u galw wedyn. Mae enw'r holl ymgeiswyr sydd wedi'u cymeradwyo wedi'i gynnwys yng nghymeradwyaeth y tendr.

Sut gallaf ddarganfod a yw'r tendr eisoes wedi'i gymeradwyo?

Er mwyn i'r ymgeisydd wybod a yw'r gystadleuaeth wedi'i chymeradwyo neu na, mae angen iddo wirio talu sylw i cyhoeddiadau gweinyddiaeth gyhoeddus swyddogol . Er enghraifft, os yw'r gystadleuaeth gyhoeddus yn ffederal, mae angen chwilio yn y Gazette Swyddogol .

Ar gyfer cystadlaethau gwladol neu ddinesig, mae'rrhaid i'r ymgeisydd chwilio am y wybodaeth hon yn y Gazettes Swyddogol priodol . Mae'r rhan fwyaf o wefannau'r byrddau trefnu fel arfer yn darparu dolen sy'n dod â gwybodaeth am gymeradwyo'r tendrau. Arhoswch am hynny, ar gau?

Beth yw'r dyddiad cau ar gyfer cymeradwyo tendr cyhoeddus?

A dweud y gwir, nid oes dyddiad cau terfynol pendant ar gyfer cymeradwyo. Gall y weinyddiaeth gyhoeddus gynnal y broses hon unrhyw bryd. Ond mae consensws ymhlith cyrff cyhoeddus dros gymeradwyo tendrau o fewn terfyn amser rhesymol .

Y ddau brif reswm dros beidio â bod ag uchafswm cyfnod ar gyfer cymeradwyo yw:

  • Ansicrwydd ynghylch pa mor hir y gall apeliadau yn erbyn y canlyniad terfynol gael eu dal yn y llys yn aros am ddyddiad y dyfarniad;
  • Ymchwiliadau i gyrff goruchwylio yn y pen draw mewn perthynas â’r tendr cyhoeddus, a all arwain at wrthwynebiad, hyd yn oed cyn ei gymeradwyo, er bod y canlyniad swyddogol eisoes wedi’i ryddhau gan y banc.

Y rhan fwyaf o’r amser, gydag eithriadau prin , mae cymeradwyaeth y tendr yn cael ei wneud mewn ychydig wythnosau fel arfer, heb unrhyw amgylchiadau annisgwyl. Ond mae yna achosion lle gall y ffurfioli hwn gymryd ychydig yn hirach na'r disgwyl.

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng y canlyniad terfynol a chymeradwyo tendr?

Hyd yn oed os yw diffiniad y ddautermau yn debyg, mae gwahaniaeth rhyngddynt sydd angen ei amlygu. Cyhoeddi'r canlyniad terfynol yw cyfrifoldeb y bwrdd arholi a gall gael ei newid , os canfyddir unrhyw afreoleidd-dra.

Mewn gwirionedd, gall fod mwy nag un canlyniad terfynol mewn cyhoedd. tendro, ar gyfer oherwydd apeliadau apelgar yr ymgeiswyr a oedd yn teimlo eu bod yn cael eu niweidio yn y digwyddiad. Felly, hyd yn oed os yw eich enw ar y rhestr gymeradwy , rydym yn argymell aros am gymeradwyaeth, i ddathlu go iawn.

Yn fyr, cyhoeddir y canlyniad terfynol gan y bwrdd arholi fel bod yr ymgeiswyr gwybod beth fydd yn cael ei gymeradwyo, os nad oes adnodd rhwystredig. Yr homologiad yw stamp y canlyniad terfynol , lle nad oes unrhyw bosibilrwydd o newidiadau diweddarach.

Gweld hefyd: 7 lliw sy'n tawelu'r amgylchedd i beintio'r waliau gartref

Beth sy'n digwydd ar ôl cymeradwyo'r tendr?

Mae hyn yn rhan o lawer Llwyddiannus ymgeiswyr yn dioddef oherwydd pryder. Yn union ar ôl cael eu cymeradwyo, mae angen iddynt aros am y broses enwebu a gwŷs . Dim ond o'r gymeradwyaeth bod unrhyw gystadleuaeth yn ddilys, wyddoch chi?

Gweld hefyd: 40 Enw Sydd â wreiddiau Groegaidd Mae'n debyg nad oeddech chi'n eu gwybod

Cyfnod dilysrwydd tendr cyhoeddus yw'r cyfnod y gellir galw ar yr ymgeisydd hwnnw a gymeradwywyd i feddiannu'r sedd wag. Ond nid yw hynny'n golygu y bydd yr holl goncurseiros a gymeradwywyd yn y gystadleuaeth yn dod yn weision cyhoeddus.

I hynny ddigwydd,mae angen (ar ôl homologiad) enwebiad, gwŷs ac, yn olaf, meddiant y cymeradwy . Dim ond gwarant o'r camau nesaf hyn sydd ar gael i ymgeiswyr a gafodd eu cymeradwyo o fewn y nifer o leoedd gwag a gynigiwyd yn wreiddiol gan y digwyddiad.

Bydd y gweddill yn rhan o'r gofrestr wrth gefn ac efallai (neu beidio) cael ei alw, ar yr amod bod y tendr yn dal i fod o fewn y dyddiad dod i ben. Felly, mae'n hanfodol dilyn pob cyhoeddiad gweinyddiaeth gyhoeddus swyddogol gan gyrff swyddogol y llywodraeth yn aml.

Gobeithiwn fod eich amheuon ynghylch cymeradwyo tendrau wedi'u datrys. Cadwch ffocws ar eich astudiaethau a phob lwc , concurseiro.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.