Dehongli testun: beth ydyw a sut i ddatblygu'r sgil hwn

John Brown 19-10-2023
John Brown

Mae darllen yn sgil sylfaenol ar gyfer deall a chyfathrebu effeithiol mewn gwahanol feysydd o fywyd, o'r ysgol i'r gwaith. Dyma'r gallu i ddeall ystyr a bwriad awdur cynnwys, gan gymryd i ystyriaeth y cyd-destun, yr iaith a ddefnyddir a'r casgliadau posibl y gellir eu gwneud o'r wybodaeth a gyflwynir.

Datblygu'r sgìl hwn efallai ymddangos fel her i lawer o bobl, yn enwedig pan ddaw i destunau mwy cymhleth neu dechnegol. Fodd bynnag, mae rhai strategaethau a all helpu i'w wella a gwneud y dasg hon yn haws ac yn fwy effeithlon. Daliwch i ddarllen a deallwch isod.

Gweld hefyd: TOP 20: Gweler y niferoedd a dynnwyd fwyaf yn MegaSena

Dehongli testun: beth ydyw?

Mae dehongli testun yn sgil hanfodol sy'n cynnwys dealltwriaeth ddofn o ystyr testun, yn ogystal â'i strwythur a'i fwriadau . Mae'n broses sy'n gofyn am sylw, canolbwyntio, gallu beirniadol a chreadigol, yn ogystal â gwybodaeth flaenorol o'r testun dan sylw.

Mae llawer o bobl yn drysu rhwng dehongli testun a deall testun. Dealltwriaeth destunol yw'r gallu i ddeall yr hyn a ysgrifennwyd, heb ymchwilio i fanylion, tra bod dehongliad yn mynd y tu hwnt i hynny, hynny yw, mae'n ceisio nodi'r syniadau ymhlyg, bwriad yr awdur, naws y testun, a thynnu ystyron mwy cywir.

Sut i ddehongli atestun yn gywir?

I ddehongli testun yn gywir mae angen talu sylw i rai elfennau sylfaenol. Yn gyntaf, mae angen deall y senario y mae'r testun yn cael ei fewnosod ynddo, y wybodaeth berthnasol am yr awdur a'r testun dan sylw.

Mae hefyd yn hanfodol nodi'r math o destun, hynny yw, os yw newyddion, erthygl, adolygiad, adroddiad, cerdd, drama, ymhlith eraill.

Gweld hefyd: Y 29 gair hyn yw'r rhai anoddaf yn yr iaith Bortiwgaleg

Pwynt arall i'w sylwi yw strwythur y testun, sy'n cynnwys y cyflwyniad, y datblygiad a'r casgliad. Dylech nodi sut mae'r wybodaeth yn cael ei chyflwyno, y dilyniant rhesymegol, y berthynas rhwng syniadau, yr adnoddau ieithyddol a ddefnyddir ac arddull yr awdur.

Fodd bynnag, rhaid bod yn ofalus i wahaniaethu rhwng ffeithiau a safbwyntiau a syniadau barn wrth ddehongli a testun. I wneud hyn, rhaid i chi ddeall beth yw digwyddiad neu ffenomen (na ellir ei newid) ac, ar yr un pryd, bod yn sensitif i ganfyddiadau'r awdur ar y pwnc, hyd yn oed os oes anghytundeb.

8 awgrym ar gyfer datblygu a gwella dehongliad testun

  1. Darllenwch yn ofalus: y cyngor cyntaf yw darllen yn ofalus. Rhowch amser i ddeall beth mae'r testun yn ei ddweud, heb hepgor rhannau neu eiriau.
  2. Adnabod y syniad canolog: Ar ôl darllen, ceisiwch nodi syniad canolog y testun. Beth mae'r awdur yn ceisio ei gyfleu? Bydd yn help i gael agolwg ehangach a gwell dealltwriaeth o'r manylion.
  3. Tynnwch sylw at wybodaeth bwysig: Wrth ddarllen, mae'n hanfodol amlygu'r wybodaeth fwyaf perthnasol. Gellir gwneud hyn drwy danlinellu, tanlinellu neu wneud nodiadau mewn llyfr nodiadau.
  4. Meddu ar eirfa fawr: po fwyaf helaeth yw eich geirfa, yr hawsaf fydd hi i ddeall y testun. Felly, dylech ddarllen yn aml a, lle bynnag y bo modd, chwilio am ystyr geiriau newydd.
  5. Gwybod y cyd-destun: Yn aml, mae'r cyd-destun yr ysgrifennwyd y testun ynddo yn sylfaenol i ddeall ei eiriau. ystyr. Felly, mae'n hanfodol chwilio am wybodaeth am yr awdur, yr amser y cafodd ei ysgrifennu, ymhlith data eraill a fydd yn eich helpu i gael gwell dealltwriaeth.
  6. Crewch gysylltiadau: ceisiwch wneud cysylltiadau rhwng y syniadau a gyflwynir yn y testun a'u gwybodaeth flaenorol. Mae hyn yn eich helpu i ddeall yr hyn sy'n cael ei ddweud yn well a chofio'r wybodaeth yn hirach.
  7. Crynhowch y testun: Ar ôl darllen y testun, ceisiwch grynhoi'r pynciau pwysicaf yn eich geiriau eich hun. Mae'r dechneg hon yn helpu i drwsio'r hyn a ddarllenwyd ac yn atgyfnerthu dealltwriaeth.
  8. Ymarfer: Fel mewn unrhyw faes arall, mae ymarfer yn allweddol i ddatblygu a gwella eich darllen a deall. Darllenwch yn aml, ymunwch â grwpiau darllen a gwnewch ymarferion penodol i wella'r sgil hwn.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.