Ond neu fwy: dysgwch y gwahaniaeth, pryd i'w ddefnyddio a pheidiwch â gwneud mwy o gamgymeriadau

John Brown 19-10-2023
John Brown

Mae’r geiriau “mas” a “mais” yn bodoli yn yr iaith Bortiwgaleg gyda gwahanol swyddogaethau ac ystyron ac mae hwn yn bwynt sy’n codi llawer o amheuon. Fodd bynnag, mae pob un o'r termau hyn yn gofyn am y defnydd cywir, mewn sefyllfaoedd penodol.

Yn y modd hwn, defnyddir “mas” fel cysylltair gwrthwynebol neu hyd yn oed fel enw. Ar y llaw arall, defnyddir “mwy” fel adferf. Hynny yw, er eu bod yn debyg, mae'r ddau air yn cyflwyno gwahaniaethau, y gofynnir amdanynt ar wahanol adegau.

I wneud trin yr iaith Bortiwgaleg yn haws, heb fod yn destun amheuaeth ymhlith llawer o bobl, fe wnaethom greu erthygl ar gyfer Eglurwch yn gywir y gwahaniaeth rhwng mas a mais a phryd i'w defnyddio, felly ni fyddwch byth yn gwneud camgymeriad eto.

Gwahaniaeth rhwng “mas” a “mais”

Er gwaethaf y sillafiad tebyg, “mas” ” a “mwy” â gwahanol ystyron. Yn yr ystyr hwn, mae angen bod yn astud i ddefnyddiau pob un ohonynt, rhag gwneud camgymeriadau sy'n hawdd i'w hosgoi.

Dosberthir y gair “mas” fel cysylltair gwrthwynebol, sy'n yn meddu ar y syniad o wrthwynebiad. Pan y'i defnyddir yn yr ystyr hwn, mae'n cyfateb i'w gyfystyron: ond, fodd bynnag, serch hynny.

Defnyddir ef hefyd fel enw ac, yn yr achos hwn, cysylltir ei ddefnydd â rhyw fath o ddiffyg. Felly, mae'r termau canlynol yn gyfystyr â chyfystyron: methiant, diffyg, amherffeithrwydd; rhwystr, rhwystr, anhawster.

Gweld hefyd: Darganfyddwch y 5 arwydd Sidydd sydd fwyaf tebygol o ddod yn gyfoethog

defnyddir “mais” eisoesfel arfer fel adferf o ddwyster. Felly, mae'n cyfleu syniad o fwy o faint neu hyd yn oed mwy o ddwysedd.

Sut i ddefnyddio “mas”

Gellir defnyddio'r gair “mas” fel cysylltair gwrthdynnol ac fel enw. Wrth gyflawni rôl y cysylltiad, mae'n cysylltu dau air neu frawddeg, gan fynegi ymdeimlad o wrthwynebiad bob amser.

Gweld hefyd: Y 5 arwydd sy'n cwympo mewn cariad yn hawdd

Yn y modd hwn, mae'r cysylltiad “ond” yn cyflwyno fel cyfystyr: fodd bynnag, fodd bynnag, fodd bynnag, ac yn y cyfamser . Edrychwch ar rai enghreifftiau:

  • Nid oedd arno ofn dim, ond yr oedd yn fachgen pwyllog.
  • Ceisiodd y tîm meddygol sawl triniaeth, ond bu farw'r claf.
  • 6>
  • Hoffwn aros yn hwyrach, ond mae'n rhaid i mi gysgu'n gynnar i fod yn barod yfory.

O'i ddefnyddio fel enw, mae “ond” yn cyfeirio at gyfystyr am “methiant” a o “rhwystr”. Wrth gyfeirio at ddiffyg, gellir defnyddio'r term fel a ganlyn: Ni fydd ond yn eich esboniad.

Sylwch fod yr “ond” yn yr enghraifft hon yn ymdebygu i'r teimlad o fethiant, fel pe bai'n ddiffyg . I brofi'r gwerth semantig, dim ond ei newid i “diffyg” neu “methiant”.

Sut i ddefnyddio “mais”

Defnyddir y gair “mais” pryd bynnag y mae'n cyfleu'r syniad o maint , dwyster neu ormodedd. Gellir dosbarthu'r term fel rhagenw neu adferf dwyster, ac mae'n wrthwynebus i “llai”, er enghraifft.

  • Gwnaeth Ricardo fwy o waithnag eraill yn y dosbarth.
  • Ffrainc yw un o'r gwledydd cyfoethocaf yn y byd.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.