Brechlyn BCG: darganfyddwch beth yw ei ddiben a pham ei fod yn gadael marc ar y fraich

John Brown 19-10-2023
John Brown

Y brechlyn BCG oedd un o'r cyflawniadau iechyd mwyaf yn y byd. Yn gyfrifol am amddiffyn y boblogaeth rhag twbercwlosis, cyn dyfodiad imiwneiddio, roedd y clefyd difrifol hwn yn effeithio ar lawer ohonynt. Ond, wedi'r cyfan, beth yw pwrpas y brechlyn mewn gwirionedd? A pham ei fod yn gadael marc ar y fraich?

Mae'r acronym BCG yn cyfeirio at “Bacillus of Calmette and Guérin”, teyrnged i'r crewyr, y gwyddonwyr Léon Calmette ac Alphonse Guérin. Wedi'i greu ym 1921, mae'r brechlyn BCG yn cael ei ddefnyddio'n helaeth hyd heddiw, gan amddiffyn llawer o bobl rhag haint a all ddatblygu'n gyflyrau difrifol, megis llid yr ymennydd twbercwlaidd.

Er nad yw'n 100% effeithiol, fel y'i gweinyddir i llawer iawn o bobl, mae'n gallu amddiffyn y boblogaeth gyfan. Ym Mrasil, mewn degawd, gostyngodd y gyfradd marwolaethau oherwydd y clefyd hwn 8%, ac ar hyn o bryd dim ond tua 70 mil o achosion y flwyddyn sydd, gyda phosibilrwydd uchel o adferiad.

Beth yw'r brechlyn BCG a ddefnyddir ar gyfer?

Fel yr adroddwyd, mae'r brechlyn BCG yn ffordd o amddiffyn y boblogaeth rhag twbercwlosis difrifol. Achosir y clefyd hwn gan bacilws Koch's; felly, mae'n heintus ac yn heintus.

Gweld hefyd: 5 ffordd o ddarganfod y rhif PIS yn ôl CPF

Fel arfer, mae twbercwlosis yn ymosod ar yr ysgyfaint, ond gall hefyd niweidio'r esgyrn, yr arennau a'r meninges, y pilenni sy'n amgylchynu'r ymennydd. Mae'n cael ei drosglwyddo o berson i berson, yn enwedig pan fo cyswllt agos, megis dan do.

Y foment y byddwch chimae person heintiedig yn diarddel diferion o boer wrth siarad, tisian neu beswch, mae'r tebygolrwydd o drosglwyddo'r afiechyd eisoes yn fwy. Gall organebau ag ymwrthedd isel ddatblygu'r clefyd hwn hyd yn oed yn haws.

Gweld hefyd: Edrychwch ar fanteision ac anfanteision dod yn was cyhoeddus yn y wlad

Mae rhai o symptomau twbercwlosis yn cynnwys peswch sych, gwendid, poen yn y frest, twymyn, chwysu, diffyg archwaeth a cholli pwysau. Mae'n bwysig cynnal y driniaeth gyda meddyginiaeth am gyfnod o chwe mis, hyd yn oed os yw'r symptomau'n diflannu cyn hynny.

Yn ei dro, rhaid rhoi'r brechlyn BCG i blant hyd at bum mlwydd oed. Yn ddelfrydol, fodd bynnag, mae angen ei wneud mewn babanod newydd-anedig. Mae twbercwlosis mewn plant hyd yn oed yn fwy difrifol; am y rheswm hwn, BCG yw un o'r prif frechlynnau a roddir i fabanod. Mae'r dos sengl am ddim, a gynigir mewn Unedau Iechyd Sylfaenol.

Mae gan BCG wrtharwyddion, yn union fel unrhyw frechlyn arall. Er bod y rhain yn achosion prin, ni all rhai pobl ei gymryd, megis unigolion sy'n pwyso llai na 2,000 gram a seroleg positif ar gyfer HIV, cyn belled â bod ganddynt symptomau.

Pam mae'r brechlyn BCG yn gadael marc ar y fraich?

Mae'n gyffredin i'r brechlyn BCG gael ei roi yn y fraich, yn enwedig y brechlyn cywir. Gan ei fod yn intradermal ei natur, fe'i rhoddir rhwng haenau'r dermis ac epidermis y croen.

Mae'r broses yn gadael craith fach, a elwir yn “farc”. Mae’n un o’r ffyrdd i sicrhau bod yr unigolyn wedi cymryd ybrechlyn, a gall gweithwyr proffesiynol sy'n ei adnabod sicrhau bod y babi neu'r plentyn wedi'i frechu'n iawn.

Yn ystod y cais, mae'r brechlyn yn gadael cochni penodol. Dim ond ar ôl tri mis y mae'r graith yn tueddu i ymddangos. Gall digwyddiadau andwyol a phrin adael briwiau sy'n fwy na 10 mm, nad ydynt yn gwella, ynghyd â chrawniadau isgroenol oer a phoeth, keloidau, lymffadenitis ac adwaith lupoid. Mae'n werth cofio, fodd bynnag, fod amlder ymddangosiad yr achosion hyn yn 0.04% yn y rhai sydd wedi'u brechu.

Hyd yn oed gyda'r graith, mae'n hanfodol cadw'r cerdyn brechu, fel bod modd profi hynny rhoddwyd y brechlyn BCG. Gall y cofnod hwn hefyd fodoli yn y rhwydwaith preifat a chyhoeddus rhithwir, ond y cerdyn yw'r warant orau o hyd. Pan fyddwch chi'n ei golli, efallai y bydd angen i chi ailadrodd rhywfaint o'r brechlyn.

Mae'r brechlyn yn hollbwysig. Gall amddiffyn llawer o fabanod a phlant rhag clefydau hynod beryglus. Mae'r weithdrefn yn syml a gall achub llawer o fywydau, yn enwedig ar gyfer babanod newydd-anedig, sy'n dal i adeiladu eu himiwnedd.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.