Edrychwch ar ystyr GWIRIONEDDOL 19 o ymadroddion Lladin enwog

John Brown 19-10-2023
John Brown

Eidaleg, Ffrangeg, Portiwgaleg, Aramaeg, Rwmaneg a Sbaeneg. Beth sydd gan yr ieithoedd hyn yn gyffredin? Maent i gyd yn deillio o Ladin, a ystyriwyd yn iaith swyddogol yr Ymerodraeth Rufeinig. Yr oedd llawer o feddylwyr ac Athronwyr hefyd yn siarad yr iaith hon. Felly, dewisodd yr erthygl hon 19 o ymadroddion enwog yn Lladin a'u hystyron priodol.

Os ydych am wella eich gwybodaeth, edrychwch ar rai ymadroddion sy'n dal i gael eu defnyddio'n helaeth heddiw, boed hynny mewn bywyd bob dydd neu mewn rhyw sefyllfa lle arbennig. Parhewch i ddarllen tan y diwedd ac arhoswch y tu mewn.

Ymadroddion enwog yn Lladin

1) Memento mori

Ystyr: “Cofiwch eich bod yn mynd i farw”. Dyma un o'r ymadroddion enwog yn Lladin sy'n ein hatgoffa bod angen byw bywyd yn ddwys, oherwydd, gyda phob diwrnod sy'n mynd heibio, rydym yn nes at farwolaeth, heb unrhyw eithriadau.

2) Carpe diem

Ystyr: "Cipio'r diwrnod". Mae'r ymadrodd hwn yn awgrymu ein bod yn byw am heddiw neu'r eiliad presennol, oherwydd efallai na fydd yfory yn digwydd, ac ni allwn fod yn sicr am y dyfodol, oherwydd efallai na fydd yn bodoli hyd yn oed.

3) Frui vita

Ystyr: “Mwynhewch fywyd”. Dyma hefyd un o'r ymadroddion enwog yn Lladin y gellir ei ddeall fel cyngor i berson wneud y gorau o'i fywyd, hynny yw, i fwynhau pob eiliad yn y modd gorau.

4) Ymadroddion enwog yn Lladin : Veni, vidi, vici

Ystyr:“Deuthum, gwelais, enillais”. Priodolir yr ymadrodd hwn i'r arweinydd gwleidyddol Julius Caesar (100-44 CC), a'i ysgrifennodd mewn llythyr at y Senedd Rufeinig, ar ôl ennill y frwydr yn erbyn byddin Teyrnas Pontus, yn y flwyddyn 47 CC

5) Amat victoria curam

Ystyr: “Mae buddugoliaeth wrth ei bodd yn ofalus”. Cymerwyd un arall o'r ymadroddion enwog yn Lladin, sy'n argymell pwyll mewn bywyd, o'r gerdd “Carmen LXII”, gan y bardd Rhufeinig Gaius Valerius Catullus (84-54 CC).

6) Cogito, ergo sum.

Ystyr: “Rwy’n meddwl, felly yr wyf”. Awdwr yr ymadrodd hwn oedd René Descartes. Hyd yn oed pe bai’n amau ​​popeth, daeth Descartes i’r casgliad na allai amau ​​ei fodolaeth go iawn, hyd yn oed pe bai’n ei ystyried yn “beth meddwl” yn unig.

7) Errare humanum est, persevare diabolicum

Ystyr: “Mae gwall yn ddynol, mae gwallau parhaus yn ddiabol”. Dyma un o’r ymadroddion Lladin mwyaf adnabyddus yn y byd ac nid oes angen sylw arno.

8) Industriam adjuvat Deus

Ystyr: “Duw sy’n helpu’r rhai sy’n gynnar yn y bore”. Mae'n ddihareb a ddefnyddir yn aml hyd yn oed heddiw, sy'n golygu, er mwyn llwyddo mewn bywyd, rhaid inni weithio'n galed, heb ddiogi. Dim ond fel hyn y gallwn gael buddugoliaeth.

9) Oculum pro oculo, dentem pro dente

Ystyr: “Llygad am lygad, dant am ddant”. Mae tarddiad yr ymadrodd hwn yng Nghyfraith Talion, ym Mabilon, yn y 18fed ganrif CC. Y syniadoedd y dylai pob trosedd a gyflawnir gael ei thalu mewn nwyddau, heb unrhyw fath o dosturi.

10) Utilius tarde quam nunquam

Ystyr: “Gwell hwyr na byth”. Un o'r ymadroddion enwog yn Lladin a ddefnyddir fwyaf ar draws y blaned. Mae’r ddihareb yn awgrymu ei bod yn well i rywbeth positif ddigwydd yn hwyr na pheidio byth â digwydd.

11) Ut sementem feceris, ita metes

Ystyr: “Mae pob un yn medi’r hyn mae’n ei hau”. Mae'r ymadrodd hwn yn golygu bod rhywun yn dioddef canlyniadau eu dewisiadau mewn bywyd neu weithred a gyflawnwyd ganddynt yn y gorffennol.

12) Paulatim deambulando, longum conficitur ite

Ystyr: “Yn araf, ewch i'r pellennig". Un arall o'r ymadroddion enwog yn Lladin sydd wedi gwrthsefyll amser. O awduraeth anhysbys, mae'r ymadrodd hwn yn pwysleisio bod yn rhaid i ni roi'r brys a'r pryder o'r neilltu i gyrraedd ein nodau, os ydym am gyrraedd ein cyrchfan yn ddiogel ac yn gadarn.

13) Amor vincit omnia

Ystyr : "Mae cariad yn goresgyn popeth". Syniad y mynegiant hwn yw, pan fo gwir gariad, nad oes problem neu sefyllfa anghyfforddus na ellir ei datrys. Gyda'r teimlad hwnnw, mae popeth wedi'i ddatrys.

14) Ymadroddion enwog yn Lladin:Nosce te ipsum

Ystyr: “Adnabod dy hun”. Mae'r ymadrodd hwn yn cyfeirio at yr hunan-wybodaeth y mae angen i bob bod dynol ei chael. Dyma'r man cychwyn ar gyfer dod i adnabod y byd a'n gilydd yn well.

Gweld hefyd: Enwogion drwg: edrychwch ar ochr waethaf pob arwydd Sidydd

15) Mens sana incorpore sano

Ystyr: “Meddwl iach mewn corff iach”. Yn cael ei gofio'n eang ym myd chwaraeon, mae'r ymadrodd hwn yn pwysleisio pwysigrwydd gofalu am ein hiechyd corfforol a meddyliol, gan eu bod bob amser yn gysylltiedig.

16) Sine qua non

Ystyr: “Heb y rhai sydd ddim”. Mae ymadrodd yn Lladin yn cyfeirio at weithred neu gyflwr a ystyrir yn anhepgor, hanfodol neu hanfodol, mewn cyd-destun penodol.

17) Alma mater

Ystyr: “Mam sy'n bwydo”. Dyma hefyd un o'r ymadroddion enwog yn Lladin. Mae fel arfer yn dynodi sefydliadau addysgu, megis prifysgolion, er enghraifft, fel y gallant hyfforddi eu myfyrwyr yn ddeallusol. Yng Nghristnogaeth yr Oesoedd Canol, roedd yr alma mater yn parchu delwedd y Forwyn Fair, mam Iesu Grist.

Gweld hefyd: Darganfyddwch wir darddiad y cyfenw "Oliveira"

18) Et coetera (etc)

Ystyr: “A’r gweddill”. Mae’n fynegiant sy’n cyfateb i “bethau eraill” (cyhyd â’u bod o’r un math) a/neu “ac yn y blaen”. Mae'r talfyriad "etc." yn cael ei ddefnyddio bob amser wrth restru cyfres o eitemau neu enghreifftiau y gellid eu dyfynnu.

19) Homo sum humani a me nihil alienum puto

Ystyr: “Dyn ddyn ydw i, felly dim byd dynol yn ddieithr i mi.” Daw'r olaf o'r ymadroddion Lladin enwog ar ein rhestr o ddrama theatr ac mae'n cyfeirio at amrywiaeth yn ein cymdeithas, hynny yw, parch at wahanol ddiwylliannau.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.