‘Dáme’, ‘daime’ neu ‘dême’: wyt ti’n gwybod pa un sy’n iawn?

John Brown 19-10-2023
John Brown

Mewn Portiwgaleg, mae'n gyffredin dod o hyd i bobl ag amheuon ynghylch rheolau gramadegol, yn enwedig o ran ffurfiau berfol. Un o'r pwyntiau sy'n aml yn creu dryswch yw'r defnydd cywir o ymadroddion fel “rhowch i mi”, “rhowch i mi” a “rhowch i mi”.

Yn y canlynol, byddwn yn archwilio'r ystyr a'r cyd-destun priodol ar gyfer pob un o'r ffurfiau geiriol hyn, i egluro amheuon a helpu i ddefnyddio'r termau hyn yn gywir.

Gweld hefyd: Her cudd-wybodaeth: beth yw'r rhif coll yn y pyramid?

Beth yw ystyr “da-me” a phryd i'w ddefnyddio?

Yr ymadrodd “da-me” me" yn gyfuniad o'r ferf “dar” yn yr ail berson unigol o'r gorchymyn cadarnhaol. Defnyddir y ffurf lafar hon i fynegi cais neu orchymyn a gyfeirir at berson unigol, yn gofyn iddo gyflwyno rhywbeth. Er enghraifft:

 • Rhowch wydraid o laeth i mi, os gwelwch yn dda.
 • Rhowch i mi y beiro sydd ar y bwrdd.

Y ferf “rhowch ” yn dynodi'r weithred o drosglwyddo rhywbeth i berson arall. Yn yr achos hwn, defnyddir “rhowch i mi” wrth gyfeirio at berson sengl, p'un ai i ofyn am wrthrych neu hyd yn oed rhywbeth haniaethol, fel gwybodaeth.

Beth mae'n ei olygu a phryd i ddefnyddio “dai-me” ?

Mae’r ymadrodd “dai-me” yn gyfuniad o’r ferf “dar” yn yr ail berson lluosog o’r gorchymyn cadarnhaol. Defnyddir y ffurf lafar hon i fynegi cais neu orchymyn wedi'i gyfeirio at grŵp o bobl, yn gofyn iddynt gyflwyno rhywbeth. Er enghraifft:

Gweld hefyd: 7 lliw sy'n tawelu'r amgylchedd i beintio'r waliau gartref
 • Rhowch y dogfennau i mi fel y gallafyn gallu eu dadansoddi.
 • Rhowch esboniad i mi o beth ddigwyddodd.

Yn wahanol i “rhowch i mi”, sy'n cyfeirio at berson sengl, “rhowch i mi” fe'i defnyddir pan fyddwn yn annerch grŵp o bobl, naill ai i ofyn am ddanfon rhywbeth neu i ofyn am weithred benodol.

Beth mae'n ei olygu a phryd i ddefnyddio “rhowch i mi”?

Yr ymadrodd “Dê- me" yn gyfuniad o'r ferf “dar” yn y trydydd person unigol o'r rheidrwydd cadarnhaol, a ddefnyddir yn ffurfiol i fynegi cais neu orchymyn wedi'i gyfeirio at berson unigol. Er enghraifft:

 • Rhowch eich barn i mi ar y mater hwn.
 • Rhowch gyngor i mi ar yr hyn y dylwn ei wneud.

Defnydd “Rhowch i mi ” yn fwy cyffredin mewn sefyllfaoedd ffurfiol, megis mewn cyd-destunau proffesiynol, wrth annerch person hŷn, neu wrth ryngweithio’n ffurfiol â dieithriaid. Defnyddir y ffurf ferf hon i ofyn am rywbeth gyda chwrteisi a pharch.

Sut na allwch wneud camgymeriad wrth gyfuno'r ffurfiau berfol hyn?

Cofiwch fod y tri opsiwn yn gywir, gan eu bod yn ffurfiau cyfun o'r ferf dar no affirmative imperative. Fodd bynnag, maent yn cyfeirio at wahanol bersonau geiriol, gan nodi gwahanol fathau o gyfeiriad.

 • Mae “Dá” yn dynodi'r 2il berson unigol: “dá tu”.
 • Mae “Dê” yn dynodi'r 3ydd person unigol: “rhowch i chi”.
 • Mae “Dai” yn dynodi’r 2il berson lluosog: “rhowch i chi”.

Ffurfiau’r ferf “rhowch i mi”, , “dai-me” ac mae “dê-me” wedi'u cydgysylltu â'r rhagenw personol“fi” oblique heb straen mewn safle enclitig, hynny yw, ar ôl y ferf. Mabwysiadir y strwythur hwn yn unol â rheolau lleoliad y rhagenw, sy'n sefydlu na ddylid defnyddio rhagenwau arosgo i ddechrau brawddeg.

Enghreifftiau:

 • Triniaeth â “tu” ”: “Rho cwtsh i mi, os gwelwch yn dda.”
 • Ymddangosiad gyda “chi”: “Rho beiro i mi, os gwelwch yn dda.”
 • Ymddangosiad gyda “chi”: “Sudd Dai -me, os gwelwch yn dda. ”

Felly, wrth ddefnyddio’r ymadroddion hyn, mae’n bwysig ystyried y sawl yr ydych yn ei gyfarch i ddefnyddio ffurf gywir y ferf “dar” a chydleoli cywir y rhagenw arosgo. Bydd hyn yn sicrhau cyfathrebu clir a manwl gywir o fewn normau'r iaith Bortiwgaleg.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.