5 proffesiwn 'anffodus' yn y byd, yn ôl Harvard

John Brown 19-10-2023
John Brown

Er mai cyflogaeth sy'n talu biliau'r rhan fwyaf o ddinasyddion yn fisol, nid yw pawb yn fodlon ar y sefyllfa a ddewiswyd ganddynt. Wedi'r cyfan, nid yw'n hawdd teimlo eich bod wedi'ch cyflawni'n broffesiynol a gweithio gyda'r hyn rydych chi'n ei hoffi yn unig: dyma, o leiaf, yw'r syniad y mae'r rhan fwyaf yn ei wynebu bob dydd. Fodd bynnag, pan ddaw'n fater o anfodlonrwydd, mae rhai proffesiynau sy'n llawer anhapus nag eraill, ac ar lefel fyd-eang.

Yn ddiweddar, rhestrodd astudiaeth gan Brifysgol Harvard sef y swyddi anhapusaf yn y byd, gan gymryd i ystyriaeth cyfrif o wybodaeth a gasglwyd ers 1938 am fwy na 700 o weithwyr. Roedd Astudiaeth Harvard o Ddatblygiad Oedolion yn gofyn cwestiynau am fywydau cyfranogwyr bob dwy flynedd, fel y gallent ddilyn camau pob unigolyn.

Yn ôl y sefydliad, swyddi sydd angen ychydig o ryngweithio dynol ac ychydig o gyfleoedd i adeiladu. mae perthnasoedd ystyrlon gyda chydweithwyr yn tueddu i fod â mwy o weithwyr anhapus. Wedi'r cyfan, os ydych chi'n fwy cysylltiedig â phobl, byddwch chi'n teimlo'n fwy bodlon ac yn gwneud swydd well.

Gweld hefyd: Beth yw tarddiad yr ymadrodd yn iawn? gweld yr ystyr

I ddeall mwy am y pwnc, edrychwch ar y 5 proffesiwn anhapusaf yn y byd isod, yn seiliedig ar yr astudiaeth o Harvard.

Y 5 proffesiwn anhapusaf yn y byd

Esboniodd Robert Waldinger, athro seiciatreg yn Ysgol Feddygol Harvard a chyfarwyddwr yr arolwg, mai’r proffesiynau mwyafunig rai llwybrau ag un cyfeiriad yn unig. Er enghraifft, maent yn aml yn gysylltiedig â diwydiannau sy'n dod i'r amlwg, wedi'u hysgogi gan dechnoleg. Mae hyn yn wir am yrwyr tryciau, gwylwyr nos neu'r rhai sy'n gweithio mewn gwasanaethau pecynnu a danfon bwyd.

Y rhan fwyaf o'r amser, nid oes gan yr unigolion hyn gydweithwyr, ac mewn opsiynau fel manwerthu ar-lein, mae'n gweithio fel y mae. rhy gyflym i weithwyr ar un sifft warws hyd yn oed adnabod enwau ei gilydd. Ond yn yr un modd, gall proffesiynau sy'n golygu bod mewn cysylltiad cyson â chwsmeriaid, megis telefarchnatwyr, fod yn straen hefyd.

Nawr, edrychwch ar bump o'r proffesiynau a restrir fel yr anhapusaf yn y byd gan astudiaeth y sefydliad :

Gweld hefyd: Mwyaf cystadleuol: 10 tendr cyhoeddus y mae pawb am eu pasio

1. Gofalwr

Mae'r gofalwr yn gyfrifol am gynnal trefniadaeth a gweithrediad priodol condominiumau preswyl a mathau eraill o adeiladau. Mae'r gweithiwr proffesiynol hwn yn gofalu am lanhau a chadwraeth y gofod, a hefyd yn sicrhau diogelwch y preswylwyr, gan wneud mân atgyweiriadau a chynnal a chadw pan fo angen.

2. Gwyliwr

Rôl gwyliwr yw goruchwylio a gwarchod eiddo. Gall hefyd reoli mynediad i ymwelwyr, mynediad ac allanfa gweithwyr a cherbydau, ac ar rowndiau safle, fel y gall wneud yn siŵr bod popeth mewn trefn. Mae'n werth cofio bod y gweithiwr proffesiynol hwn yn amddiffyngofodau a chasgliadau, ond nid pobl.

3. Courier

Mae'r negeswyr yn paratoi llwytho a dadlwytho nwyddau, yn symud deunyddiau mewn tryciau ac yn danfon archebion i gwsmeriaid. Yn achos y proffesiwn a nodir yn yr astudiaeth, mae'r safle ar y rhestr yn ymwneud â dosbarthu apiau, fel arfer bwyd a chynhyrchion, i ymgeiswyr.

4. Diogelwch

Rhaid i'r gweithwyr proffesiynol hyn fonitro cyfleusterau ac ardaloedd cyhoeddus neu breifat fel y gallant atal, brwydro a rheoli troseddau. Maent yn derbyn ac yn rheoli symudiad pobl mewn ardaloedd sydd â mynediad rhydd neu gyfyngedig. Swyddi cysylltiedig eraill yw asiant diogelwch, cynorthwyydd monitro, cynorthwyydd diogelwch eiddo a diogelwch eiddo.

5. Asiant

Rhaid i asiantau ddarparu gwasanaethau gwasanaeth cwsmeriaid amrywiol. Mae'n bosibl gweithio mewn sawl amgylchedd, megis siopau, fferyllfeydd, archfarchnadoedd, bwytai, banciau a mwy.

Er nad oes rhaid i'r cynorthwywyr ddelio ag unigrwydd, mae yna ffactorau eraill sy'n chwarae rhan sylfaenol mewn achosi anhapusrwydd yn y gwaith. Mae straen, er enghraifft, yn un o'r prif ffynonellau, ac mae'n uniongyrchol gysylltiedig â melancholy gweithwyr, a all ysgogi pryder difrifol, gan analluogi unigolion i gyflawni gweithgareddau'n effeithiol.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.