7 tric i goncro'r person rydych chi'n ei garu unwaith ac am byth

John Brown 19-10-2023
John Brown

Rydyn ni i gyd wedi cymryd diddordeb ychwanegol mewn rhywun rydyn ni'n ei ystyried yn arbennig. Mae'n anodd gwybod sut i symud ymlaen pan mai dim ond un o'r pleidiau sydd wedi sylweddoli eu bod mewn cariad. Dyna pam mae'r erthygl hon yn dod â saith awgrym ar sut i goncro'r person rydych chi'n ei garu unwaith ac am byth.

Mae'r rhain yn driciau syml, ond yn eithaf effeithiol o ran “bachu” calon rhywun. Rhowch nhw i gyd ar waith a chynyddwch y siawns y bydd cariad yn cyrraedd go iawn yn eich bywyd. Gadewch i ni edrych arno, concurseiro?

Agweddau i goncro'ch anwylyd unwaith ac am byth

1) Byddwch yn hyderus

Ni fyddwch yn gallu goresgyn eich anwylyd unwaith ac i bawb os nad oes gennych chi hyder yn eich hun. Hyderwch y bydd popeth yn gweithio allan, a gadewch i'r parti arall wybod eich bod chi'n fwy hyderus nag erioed. Dangos naws bositif trwy gydol y broses ennill.

Yn ogystal, mae angen i'r ymgeisydd feddu ar ystumiau ac iaith y corff sy'n briodol ac yn dangos hyder. Wedi'r cyfan, gall rhoi'r argraff bod gennych chi amheuon o hyd am eich teimladau neu eich bod yn dal ddim yn gwybod beth rydych chi ei eisiau wthio'r person y mae gennych chi ddiddordeb ynddo i ffwrdd.

2) Cadwch eich ffocws ar y presennol

Ni all y concurseiro adael ei hun i gael ei lethu gan brofiadau negyddol y gorffennol, pan ddaw i orchfygu'r person y mae'n ei garu er daioni. Cofiwch bob amser: beth ddigwyddodd, ddigwyddodd. Felly, cyfeiriwch eich holl ymdrechion i'r amser presennol.

Nid fellyoherwydd eich bod eisoes wedi dioddef rhywfaint o siom mewn cariad y bydd hyn yn digwydd eto. Oes gennych chi wir ddiddordeb mewn rhywun ar gyfer dyddio difrifol? Eisiau bod yn hapus mewn cariad eto? Ydych chi'n chwilio am rywun sy'n eich cwblhau chi? Felly, cadwch eich ffocws ar y presennol.

3) Gadael swildod o'r neilltu

I orchfygu'r person rydych chi'n ei garu unwaith ac am byth, mae angen i'r ymgeisydd gael gwared ar swildod am byth, oherwydd dim ond mynd i mewn y mae y ffordd. Mae'r rhai sy'n rhy fewnblyg neu reclusive eu natur yn mynd heb i neb sylwi arnynt yn y pen draw.

Nid ydym yn dweud wrthych am hel clecs, gan fod hyn yn eithaf annifyr. Y pwynt yw na ddylai eich ystum gyfleu eich bod yn swil, gan fod hyn yn rhoi'r teimlad nad ydych chi'n hollol siŵr eto o'r hyn rydych chi ei eisiau mewn gwirionedd, wyddoch chi?

Gweld hefyd: Edrychwch ar ystyr GWIRIONEDDOL 19 o ymadroddion Lladin enwog

4) Gorchfygwch y person rydych chi'n ei garu am byth : Byddwch yn onest

Yng ngêm cariad, gall y broses goncwest fod yn eithaf cymhleth. Yn enwedig os nad yw'r concurseiro yn ddigon gonest gyda'r person y mae ganddo ddiddordeb ynddo. Nid dweud celwydd ar unwaith yw'r ffordd orau o gyflawni cyflawnder yn eich bywyd cariad.

Felly byddwch yn onest gyda'r parti arall. Amlygwch eich bwriadau go iawn gyda hi, heb greu rhithiau na disgwyliadau ffug yn eich meddwl. Waeth beth yw’r sefyllfa rydych chi ynddi ar hyn o bryd: byddwch yn onest. Yr hyn sy'n rhaid iddo fod, fydd.

5) Arddangos agweddau aeddfed

Anaeddfedrwydd ar adeg y goncwestyn llythrennol gall fynd ar ôl eich anwylyd am byth. Mae gwybod sut i ymddwyn yn iawn, gan ddangos eich bod yn barod iawn i ddyddio o ddifrif a'ch bod yn gwybod sut i wrando ar y parti arall, eisoes yn ddechrau da.

Hefyd, canolbwyntiwch ar eich rhinweddau, concurseiro. Mae gennym ni i gyd amherffeithrwydd, felly mae'n rhaid i chi ddangos yr hyn sydd gennych chi orau, trwy agweddau pendant. Gwnewch argraff gadarnhaol ar eich anwylyd: dyna'r ffordd i fynd.

Gweld hefyd: Chwilio am bâr? Darganfyddwch pa arwyddion sy'n gydnaws mewn cariad

6) Gofalwch am eich ymddangosiad

Awgrym arall i ennill dros eich anwylyd am byth. Mae yna lawer o bobl allan yna sy'n anghofio'r rheolau sylfaenol nad ydyn nhw byth yn mynd allan o steil: gofalu am ddillad, hylendid corff a gwallt. Ymddangosiad yw cerdyn busnes unrhyw un.

Manteisio i'r eithaf ar eich cryfderau (corff main, gwallt, lliw llygaid, taldra). Gwisgwch ddillad sy'n cyd-fynd â'ch steil a pheidiwch ag anghofio'r persawr meddal hwnnw, i wneud y naws hyd yn oed yn well. Mae arogl dymunol wedi'i gyfuno ag ymddangosiad wedi'i baratoi'n dda yn anorchfygol.

7) Gorchfygwch eich anwylyd am byth: Byddwch yn amyneddgar

Nid yw'n ddefnyddiol dilyn ein holl awgrymiadau uchod os nad oes gennych chi amynedd. Cofiwch nad oes neb yn syrthio mewn cariad dros nos a gall y broses o goncwest gymryd amser. Agweddau bach mewn bywyd bob dydd sy'n gallu gwneud i'r parti arall ildio i'ch swyn.

Felly peidiwch â llosgi eich hun allan ar y dechrau amachos diffyg amynedd nodweddiadol y foment honno. Cyn belled â'ch bod mewn cariad, cadwch eich tymerau, fel nad ydych chi'n cyfleu'r argraff anghywir am eich gwir fwriadau. Nid oes unrhyw un yn hoffi teimlo dan bwysau, yn enwedig mewn cariad.

Nawr mae'n bryd rhoi'r triciau i gyd ar waith i goncro'r person rydych chi'n ei garu unwaith ac am byth a dechrau eich bywyd cariad ar y droed dde. Efallai nad yw'n hawdd i ddechrau, ond yna mae pethau'n llifo'n naturiol ac mae perthynas iach yn dechrau.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.