Rhwng 'fi ac ef' neu rhwng 'fi ac ef'? Dysgwch y ffordd gywir

John Brown 19-10-2023
John Brown

Mae gan yr iaith Bortiwgaleg reolau penodol ynghylch defnyddio rhagenwau, yn syth ac yn arosgo. Felly, er mwyn gwybod beth yw'r ffurf gywir rhwng “fi ac ef” neu rhwng “fi ac ef” mae angen gwybod rheolau gramadegol y categori hwn o eiriau.

Trwy'r wybodaeth hon, mae'n bosibl cyfathrebu'n fwy pendant, gan gynnal hygrededd yr araith trwy ddefnyddio ymadroddion yn unol â norm diwylliannol iaith. Yn ogystal, mae gwallau wrth ysgrifennu testunau gwahanol yn cael eu hosgoi. Darganfyddwch fwy o wybodaeth isod:

Gweld hefyd: Byddwch yn ofalus gyda nhw: edrychwch ar 5 arwydd mwyaf celwyddog y Sidydd

Pa un yw’r ffurf gywir: rhwng “fi ac ef” neu rhwng “fi ac ef”?

Yn gyntaf, mae’n bwysig ailedrych ar strwythur y rhagenwau i ateb y cwestiwn hwnnw. Rhagenwau personol y priflythrennau yw fi, chi, ef/hi, ni a chi, ac maent fel arfer yn cymryd yn ganiataol swyddogaeth gwrthrych o fewn cymal neu frawddeg. Ar y llaw arall, y rhagenwau personol arosgo yw fi, gyda mi a gyda chi, ac maent fel arfer yn cymryd rôl cyflenwad, fel gwrthrych cymalau a brawddegau.

Oherwydd hyn, mae'n anghywir i ddefnyddio rhagenw yr annwyl yn syth I fel gwrthrych y weddi "hynny sydd rhyngof ac ef". Yn yr achos hwn, y ffordd gywir yw mabwysiadu'r rhagenw personol arosgo mim, yn bennaf yng nghyd-destun y rheol o ddefnyddio'r math hwn o rhagenw ar ôl yr arddodiad, sef “entre” yn yr achos hwn.

Deall y rheolau rhagenwau mewn Portiwgaleg Portiwgaleg

Drwy ddiffiniad, mae'rMae rhagenwau yn ymadroddion sy'n dynodi pobl ar lafar, gan gyfleu'r syniad o berchenogaeth a safbwyntiau mewn perthynas â'r hyn sy'n cael ei ddweud. Yn y modd hwn, gallant fynd gyda neu ddisodli enwau, ac maent wedi'u rhannu'n chwe chategori gwahanol. Fodd bynnag, mae pedwar achos mwy cyffredin yn yr iaith.

Gweld hefyd: Darganfyddwch yr arian cyfred MWYAF GWERTHFAWR ym Mrasil; gwybod faint yw ei werth

1) Rhagenwau personol

Mae rhagenwau personol yn strwythurau sy'n dynodi testun neu gyflenwad y frawddeg, fel y rhai a grybwyllir uchod. Yn y cyd-destun hwn, maent wedi'u rhannu'n rhagenwau personol yn y llythrennau bach a rhagenwau personol yn yr achos lletraws. Edrychwch ar rai enghreifftiau:

 • Rwyf yn hoff iawn o hufen iâ – rhagenw personol yn y llythrennau bras yn cyflawni swyddogaeth y gwrthrych.
 • Mae eich anrheg gyda mi – rhagenw personol yn yr oblique achos sy'n cyflawni swyddogaeth ategu'r ferf.

2) Rhagenw triniaeth

Yn gyffredin, mae'r rhagenwau triniaeth yn dermau a ddefnyddir mewn ffordd barchus o fewn sefyllfaoedd llafar ffurfiol. Yr unig eithriad yw mai’r rhagenw triniaeth a ddefnyddir mewn sefyllfaoedd anffurfiol yw “chi”. Gweler rhai engreifftiau i ddeall y gwahaniaeth hwn:

 • Arhosodd y wraig i mi gyrraedd am ginio.
 • Gwiriodd Eich Ardderchogrwydd ganlyniad y dyfarniad.
 • Eich Sancteiddrwydd yn cael ei garu gan Gatholigion ledled y byd.
 • Gallwch gyrraedd yr amser gorau heddiw.

3) Rhagenw meddiannol

Rhagenwau meddiannol yn rhoi ymdeimlad o feddiant i lleferydd, bodwedi'i rannu ar sail y person llafar llafar. Edrychwch ar rai enghreifftiau:

 • Fi oedd y beiro, ond eich un chi yw hi nawr.
 • Prynais anrheg i'ch mam, gobeithio ei bod hi'n ei hoffi.
 • Ein tîm mae'n dal i ennill, hyd yn oed gyda hyfforddwr gwael.
 • Mae fy mrodyr yn cyrraedd heddiw ar daith.

4) Rhagenwau dangosol

Mae'r rhagenwau arddangosiadol yn dueddol o achosi mwy o amheuon, ond fe'u defnyddir i ddynodi safle elfen mewn perthynas â'r person geiriol, o ran lleferydd ac o ran amser a gofod. Yn yr achos hwn, mae rhagenwau sy'n amrywio yn ôl rhyw a rhif, ond hefyd rhagenwau di-newidiol.

Yn y rhaniad hwn, rhagenwau dangosol newidiol yw'r rhai sy'n inflect ar gyfer rhif neu ryw. O ganlyniad, maent yn dioddef newidiadau yn eu ffurf, fel sy'n digwydd gyda hyn, hwn, bod, hwn a hwn. Rhagenwau annewidiol, ar y llaw arall, yw'r rhai nad ydynt byth yn newid, fel 'na, hynny a'r llall.

Dyma rai enghreifftiau:

 • Roedd y crys hwnnw'n rhy tacky, I' Rwy'n falch nad oeddem wedi ei brynu.
 • Mae'r llyfr hwn yn edrych yn wych i mi, rydw i'n mynd i'w gymryd a dechrau ei ddarllen heddiw.
 • Mae'n drueni bod y diwrnod hwn yn dod i ben yn ffordd mor drist.
 • Dyna beth mae'n ei ddweud nid yw'n wir.
 • Mae angen i'r hyn y buom yn siarad amdano ddoe fod yn gyfrinach, iawn?
 • Pam fod angen i mi gario hyn i gyd?

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.