Wedi'r cyfan, beth yw'r swyddi gweigion sy'n weddill? darganfod beth mae'n ei olygu

John Brown 19-10-2023
John Brown

Ar hyn o bryd mae gan Brasilwyr sy'n breuddwydio am fynd i sefydliad addysg uwch cyhoeddus neu breifat rai posibiliadau. Yn ogystal â'r arholiad mynediad, mae yna hefyd raglenni llywodraeth ffederal, megis Sisu, Prouni a Fies, sy'n cynnig lleoedd mewn cyrsiau addysg uwch.

Gweld hefyd: Darganfyddwch beth yw eich blodyn pen-blwydd a'r ystyr y tu ôl iddo

I feddiannu un o'r swyddi gwag hyn, mae ymgeiswyr yn sefyll yr arholiad mynediad neu'r Arholiad Ysgol Uwchradd Genedlaethol (Enem), yn achos rhaglenni llywodraeth ffederal. Gyda'r sgôr a gafwyd yn un o'r prosesau dethol hyn, mae ganddynt gyfle i gael eu galw yn y galwadau cyntaf.

Pan na chânt eu galw yn y galwadau cyntaf, mae ymgeiswyr yn dal i gael ail gyfle i fynd i mewn i sefydliad cyhoeddus neu breifat o addysg uwch. Rhoddir yr ail gyfle hwn diolch i'r hyn a elwir yn swyddi gweigion.

Ond beth yw'r swyddi gweigion sy'n weddill? Sut mae ymgeiswyr yn cael eu recriwtio i lenwi'r swyddi gwag hyn? Edrychwch, isod, ar y canllaw cyflawn a baratowyd gan Concursos no Brasil ar y pwnc.

Beth yw'r swyddi gweigion sy'n weddill?

Swyddi gweigion sy'n weddill yw'r rhai na chafodd eu llenwi yn y galwadau cyntaf am brosesau dethol gan ymgeiswyr llwyddiannus. Ni chaiff yr ymgeiswyr hyn lenwi'r swyddi gwag oherwydd tynnu'n ôl neu ddiffyg dogfennaeth, er enghraifft.

Felly, diolch i weddill y swyddi gwag, yr ymgeiswyr a gymeradwywyd yn y broses ddethol ac na chawsant eu galw yn y dewis cyntaf.galwadau, yn cael cyfle newydd i gael y swydd wag hir-ddisgwyliedig mewn sefydliad addysg uwch cyhoeddus neu breifat.

Pryd mae gweddill y swyddi gwag ar gael i ymgeiswyr sydd wedi'u cymeradwyo mewn proses ddethol?

Y lleoedd gwag mae gweddill ar gael i ymgeiswyr cymeradwy na chawsant eu galw yn y galwadau cyntaf ar ôl i'r sefydliadau addysg uwch cyhoeddus a phreifat ganfod faint o fyfyrwyr a gofrestrodd, hynny yw, a lenwodd y swyddi gwag a gynigiwyd. Gyda'r rhif hwn, mae'r sefydliadau wedyn yn cyrraedd y nifer o leoedd gwag nad oedd neb yn eu meddiannu, hynny yw, y lleoedd gwag sy'n weddill.

Ar ôl hynny, mae'r sefydliadau addysg uwch yn agor cyfnod galw newydd ar gyfer yr ymgeiswyr cymeradwy eraill fel bod gallant lenwi'r swyddi gwag, os oes ganddynt ddiddordeb.

Fodd bynnag, mae'r ffordd y mae'r alwad hon yn digwydd yn amrywio o un sefydliad i'r llall, pan fyddwn yn sôn am arholiadau mynediad, a hefyd o un system i un arall, pan fyddwn yn sôn am raglenni'r llywodraeth ffederal, megis Sisu, Prouni a Fies.

Sut mae ymgeiswyr sydd wedi'u cymeradwyo mewn arholiadau mynediad yn cael eu gwahodd i feddiannu'r lleoedd gwag sy'n weddill?

Yn yr achos O ran arholiadau mynediad, mae'r broses ar gyfer galw ymgeiswyr sydd wedi'u cymeradwyo i feddiannu'r swyddi gwag sy'n weddill yn dibynnu ar bob sefydliad addysg uwch cyhoeddus neu breifat. I gael y wybodaeth hon, mae'n werth cysylltu â'r sefydliadau i gael gwybodgweithrediad y swyddi gweigion sy'n weddill.

Sut mae'r alwad i ymgeiswyr lenwi'r swyddi gweigion Sisu sy'n weddill?

Mae'r System Dethol Unedig (Sisu) yn rhaglen llywodraeth ffederal sy'n dewis ymgeiswyr i feddiannu swyddi gweigion yn sefydliadau addysg uwch ffederal a gwladwriaethol ledled y wlad. I wneud hynny, mae'n defnyddio sgôr yr Arholiad Ysgol Uwchradd Cenedlaethol (Enem).

Yn fuan ar ôl canlyniad Enem, mae Sisu yn agor cofrestriad i fyfyrwyr wneud cais am un o'r swyddi gwag sydd ar gael gan sefydliadau addysgol cyhoeddus uwch. Gall ymgeiswyr wneud cais am ddau opsiwn cwrs. Os nad ydych wedi'ch cymeradwyo yn unrhyw un ohonynt, gallwch ddangos diddordeb yn y rhestr aros, lle mae'r swyddi gwag sy'n weddill wedi'u lleoli.

Felly, dylai myfyrwyr sydd wedi cofrestru yn Sisu roi sylw i amserlen y rhaglen. Y flwyddyn nesaf, bydd cofrestru ar gyfer Sisu yn digwydd rhwng Chwefror 28ain a Mawrth 3ydd. Cyhoeddir y canlyniad terfynol ar Fawrth 7.

Sut mae'r alwad i ymgeiswyr feddiannu'r swyddi gweigion sy'n weddill yn Prouni?

Grant ffederal rhaglen y llywodraeth yw Rhaglen Prifysgol i Bawb (Prouni) sy'n rhoi ysgoloriaethau llawn neu rannol mewn sefydliadau addysg uwch preifat i ymgeiswyr incwm isel. At y diben hwn, yn union fel Sisu, mae'n defnyddio'r sgôr Enem.

Yn Prouni, mae gweddill y swyddi gwag ar gaelar ôl diwedd cyfnod y rhestr aros. Gelwir ymgeiswyr yn nhrefn cofrestru ac nid ydynt yn seiliedig ar y graddau uchaf.

Y flwyddyn nesaf, bydd cofrestru ar gyfer Prouni yn digwydd rhwng Mawrth 7fed a Mawrth 10fed. Bydd canlyniad yr alwad gyntaf yn cael ei ryddhau ar Fawrth 14eg, a chanlyniad yr ail alwad yn cael ei ryddhau ar Fawrth 28ain.

Sut mae'r alwad i ymgeiswyr feddiannu'r swyddi gwag sy'n weddill yn y Fies?

Mae'r Gronfa Ariannu Myfyrwyr (Fies) yn rhaglen llywodraeth ffederal sydd â'r nod o roi cyllid i fyfyrwyr sydd wedi'u cofrestru'n rheolaidd ar gyrsiau addysg uwch ar y safle mewn sefydliad addysg uwch.

Yn Fies, mae'r swyddi gwag sy'n weddill yn cael eu meddiannu gan safle cyffredinol yr ymgeiswyr yn ôl eu sgôr Enem.

Y flwyddyn nesaf, bydd cofrestru ar gyfer Fies yn digwydd rhwng Mawrth 14eg a Mawrth 17eg. Cyhoeddir y canlyniad ar Fawrth 21.

Gweld hefyd: 19 o ganeuon Brasil i'w defnyddio fel cyfeiriad yn y traethawd Enem

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.