Ystyr geiriau: Pan fyddaf yn gwybod nad yw cariad yn cael ei cilyddol? Edrychwch ar 9 arwydd cryf

John Brown 19-10-2023
John Brown

Pan fyddwch chi wir mewn cariad, nid ydych chi'n stopio ei ddangos. Yn wir, mae eich agweddau a manylion yn y pen draw yn rhoi i chi i ffwrdd. Fodd bynnag, pan nad yw cariad yn ddwyochrog, hynny yw, yn cael ei ail-wneud yn gyfartal, gall arwain at berthynas ddiystyr a hyd yn oed yn wenwynig.

Gweld hefyd: Ydy'r gair 'athrylith' yn bodoli? Gwybod a yw'r defnydd benywaidd o 'athrylith' yn gywir

Gall perthynas sydd wedi'i hadeiladu'n dda newid bywydau pobl. Os bydd rhywun yn llwyddo i ddod o hyd i'w “gymar enaid”, bydd yn teimlo bod ei fywyd yn gyflawn ac nad oes ganddo ddim i fod yn hapus.

Fel cwpl, mae amser ac arddangosiadau o hoffter yn gwneud i gariad rhwng y ddau dyfu mwy a mwy. Mae hyn yn gwneud y berthynas yn fwy cadarn a gall ddod i ben mewn pethau mwy difrifol, megis priodas a dechrau teulu, er enghraifft.

Am y rheswm hwn, mae'n bwysig deall yr arwyddion sy'n dangos nad yw'r anwylyd yn gwneud hynny. cyfateb i'r un ffordd â chi, i'ch atal rhag buddsoddi mewn dyfodol a fydd yn ddiweddarach yn dod â dioddefaint a rhwystredigaeth yn lle pleser a hapusrwydd. Edrychwch ar 9 arwydd isod.

9 arwydd nad yw cariad yn gyfatebol

1. Rydych chi'n ymladd yn gyson

Mae'n arferol mewn perthynas hirdymor fod yna adegau pan fyddwch chi wedi diflasu gyda'ch partner neu'n ofidus am ryw reswm. Fodd bynnag, os sylwch fod eich anwylyd yn ysgogi mwy a mwy o ddadleuon rhyngoch, mae hyn yn arwydd bod rhywbeth o'i le.

Gweld hefyd: I'w gwylio: 5 ffilm Netflix sy'n seiliedig ar ddigwyddiadau go iawn

Os yw hynymddygiad yn parhau am gyfnod hir o amser, gall fod yn arwydd nad yw eich cariad yn cael ei ailadrodd mwyach a'i bod yn amser i roi terfyn ar y berthynas.

2. Nid oes unrhyw gynlluniau a nodau yn gyffredin

Os na fydd eich anwylyd yn gwrando arnoch pan fyddwch am siarad am eich teimladau, eich cariad neu'ch cynlluniau ar gyfer y dyfodol, efallai na fydd ganddo gymaint o ddiddordeb ag yr oeddech wedi'i ddychmygu. Felly, os nad yw hi eisiau gwneud cynlluniau neu newid y pwnc bob tro y byddwch chi'n dechrau'r sgwrs, mae hyn hefyd yn arwydd o gariad di-alw.

3. Nid yw ef/hi yn parchu eich gofod

Os yw eich anwylyd yn beirniadu ac yn anghymeradwyo eich dyheadau i fod yn annibynnol, mae'n amlwg nad yw ef/hi yn eich helpu i dyfu'n broffesiynol ac yn emosiynol.

Mae cariad yn golygu bod yn rhydd a theimlo cefnogaeth yn yr annibyniaeth honno. Os nad yw hyn yn digwydd yn eich perthynas, gallai hefyd ddangos nad yw hi'n ailadrodd y teimlad rydych chi ei eisiau.

4. Y ' peidiwch ag ymdrechu i weithio allan

Nod unrhyw berthynas yw cael rhywun sy'n gofalu amdanoch ac yn eich caru. Mae partner yn hafan lle rydych chi'n dod o hyd i gefnogaeth, cysur ac, yn anad dim, ymddiriedaeth. Fodd bynnag, os teimlwch nad ydych yn derbyn yr anwyldeb a'r cariad y dylech, mae'n well meddwl ddwywaith os mai hwn yw'r person yr ydych am dreulio gweddill eich oes ag ef.

5. Nid yw ef/hi byth ar gael i chi

Os ydych angen presenoldeb y llall anid yw byth yno i chi, nid yw'n gofyn am eich cynlluniau, ac nid oes ganddo ddiddordeb mewn gwybod am eich ffrindiau na'ch bywyd, mae'n debyg mai cariad di-alw yw hwn. Mae hyn yn digwydd pan fyddwch chi'n rhoi eich hun yn gyfan gwbl i'r llall, ond ddim yn derbyn unrhyw ymroddiad ac anwyldeb yn gyfnewid.

6. Mae ef/hi yn anffyddlon

Os nad yw’r sawl yr ydych yn ei garu yn poeni am eich urddas, yn anffyddlon, yn amharchu arnoch, yn eich sarhau ac nid yw’n rhoi eich lle i chi, nid yw’r unigolyn hwnnw’n ad-dalu eich cariad, a bydd yn gwneud hynny’n unig. ceisio eich bychanu a niweidio eich hunan-barch.

7. Nid ydych chi'n ddigon da

Os yw'ch anwylyd yn dweud neu'n awgrymu'n gyson nad ydych chi'n ddigon da, yna mae'n arwydd clir nad ydyn nhw'n eich caru chi yr un ffordd â chi. Mewn perthynas, rhaid i'r ddau gefnogi ac annog ei gilydd. Dylech fod gyda rhywun sy'n meddwl yn fawr ohonoch ac sy'n falch o bwy ydych chi ac i'r gwrthwyneb.

8. Mae'n eich anwybyddu

Dyma un o'r arwyddion mwyaf amlwg a thrist o gariad di-alw. Trwy gymryd eich teimladau yn ganiataol, bydd eich anwylyd yn cymryd yn ganiataol, ni waeth beth mae'n ei wneud, y byddwch chi yno bob amser i ddioddef. Byddwch yn cael eich defnyddio a'ch trin â difaterwch os byddwch yn cael y math hwn o driniaeth.

9. Nid ydych yn cael eich colli

Pan na fydd cyplau yn gweld ei gilydd am gyfnod, mae'r tro cyntaf iddynt gwrdd yn gyffrous ac yn gysur. Fodd bynnag,os nad yw hyn yn digwydd a bod eich partner yn ddifater pan fyddwch yn dychwelyd adref ar ôl ychydig ddyddiau o deithio neu beth amser i ffwrdd, yna nid yw eich perthynas yn seiliedig ar gariad dwyochrog.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.