Mae 7 arwydd cryf yn dangos nad ydych chi'n cael eich gwerthfawrogi gan y person

John Brown 19-10-2023
John Brown

Er mwyn i unrhyw berthynas gariadus lifo’n naturiol, mae angen “alaw gain” rhwng y cwpl. Os mai dim ond un o’r partïon sy’n gwneud ymdrech i bethau weithio allan, mae’n bryd adolygu a oes gan y berthynas ddyfodol ai peidio, concurseiro. Dewisodd yr erthygl hon y saith arwydd nad ydych yn cael eich gwerthfawrogi gan y person.

Dadansoddwch bob un ohonynt i weld a all eich perthynas symud ymlaen neu a yw'n wastraff amser anffodus. Wedi'r cyfan, gall sylweddoli nad yw eich gwerth yr hyn yr oeddech chi'n ei ddisgwyl, yn ogystal â bod yn boenus, effeithio'n negyddol ar hunan-barch unrhyw un. Gwiriwch ef.

Arwyddion nad ydych yn cael eich gwerthfawrogi gan y person

1) Sylwadau negyddol amdanoch chi

Dyma un o'r arwyddion clasurol nad ydych yn cael ei cael ei werthfawrogi gan y person. Mae sylwadau negyddol neu besimistaidd am gorff yr ymgeisydd neu hyd yn oed am y cyfnod paratoi ar gyfer profion yr ornest, er enghraifft, yn arwydd cryf nad yw'r berthynas yn golygu dim iddi.

Os yw'r anwylyd mae hi'n byw yn eich cymharu chi ag eraill. , ac nid yw ei chyflawniadau, hyd yn oed os ydynt yn dal yn fach, yn cael eu gweld â llygaid da ganddi, mae'n well adolygu a yw'n werth parhau i fuddsoddi yn y berthynas hon. Cofiwch nad yw beirniadaeth ddinistriol yn iach mewn unrhyw ffordd.

2) Dyw hi ddim yn rhoi blaenoriaeth i chi yn ei bywyd

Ddim yn un o flaenoriaethau ei bywydpartner, hefyd yn un o'r arwyddion nad ydych yn cael eich gwerthfawrogi gan y person. Pan nad yw hi eisiau gwybod dim am eich astudiaethau ar gyfer y gystadleuaeth a byth yn gofyn i chi sut mae eich gwaith yn mynd, er enghraifft, mae'n rhoi'r argraff nad oes ots o gwbl.

Gyda llaw , pan nad yw'r cystadleuydd ar restr blaenoriaethau'r anwyliaid, mae'n golygu nad yw'n rhan o'u cynlluniau ar gyfer y dyfodol ychwaith. Os ydych chi wedi adnabod yr arwydd hwn yn eich perthynas, mae'n bryd cael sgwrs ddi-flewyn-ar-dafod.

3) Fflirtiwch â phobl eraill o'ch blaen chi

Mae'r person rydych chi'n ei garu yn fflyrtio ag eraill o dan eich trwyn ac nid oes ots gennych chi golli mwy? Mae'n well adolygu a yw'n werth parhau i fuddsoddi yn y berthynas hon, concurseiro. Dylai perthynas gariadus bob amser fod yn seiliedig ar barch at y partner.

Os yw'r parti arall yn gwneud hyn ac nad oes ots gennych os ydych yn sylwi neu'n teimlo wedi brifo, peidiwch â throi llygad dall dim ond oherwydd eich bod yn meddwl na fyddwch chi'n gallu byw hebddi. Cofiwch: gall perthynas lle mae'r math hwn o agwedd yn bodoli ddod yn briodas gythryblus.

4) Nid yw'n rhoi'r pwys lleiaf i'ch uchelgeisiau

Un arall o'r arwyddion nad ydych chi cael ei werthfawrogi gan y person. Os nad yw hi'n talu llawer o sylw i'ch uchelgeisiau, boed eich cymeradwyaeth yn y gystadleuaeth neu'r dyrchafiad hwnnw yn y gwaith yr oeddech chi ei eisiau cymaint, er enghraifft, mae'n well ailfeddwl am eich perthynas,concurseiro.

Gall y diffyg cefnogaeth gan y partner ddatgelu nad yw eich gwerth, o leiaf yn ei olwg ef, mor fawr â hynny. Ac mae'r arwydd hwn o ychydig neu ddim pwysigrwydd yn cael effaith fawr ar hunan-barch unrhyw un sy'n rhoi corff ac enaid iddo'i hun mewn perthynas ddifrifol.

5) Nid yw am wybod mwy am deithiau neu deithiau.

Os nad yw eich anwylyd eisiau neu ddim yn poeni am deithio neu fynd allan gyda chi, hyd yn oed heb unrhyw reswm credadwy, mae'n sicr yn arwydd nad yw'n hwyl iddynt hwy mwyach neu nad ydych yn gwneud hynny. gwerth yr amser buddsoddiad (neu ariannol).

Gweld hefyd: Beth yw ochr “dde” y papur tywod? Beth yw pwrpas y rhan wen? Deall

Mae'r math hwn o ymddygiad yn trosi'n drefn ddiflas neu agosrwydd diwedd y berthynas, concurseiro. Mae angen "sbeis" neu rywbeth newydd ar bob perthynas, o leiaf unwaith mewn tro, sy'n adnewyddu cymhelliant y ddau bartner. Ac os na fydd hynny'n digwydd, gall fod yn gymhleth iawn.

6) Arwyddion nad ydych yn cael eich gwerthfawrogi gan y person: Ddim yn gwneud i chi deimlo'n arbennig

Os yw'ch partner yn gwneud hynny. Nid yw'n gwneud dim i wneud i'r concurseiro deimlo'n arbennig, i'r gwrthwyneb, mae'n gwneud popeth i wneud iddo deimlo'n is fyth, rydym yn argymell adolygu a oes gan y berthynas hon ddyfodol.

Gweld hefyd: Sut i fod yn ddeniadol? 10 agwedd sy'n rhywiol, yn ôl gwyddoniaeth

Mae'r math hwn o ymddygiad yn wenwynig a gall hyd yn oed bod yn hynod o ddolurus i'r rhan fwyaf sensitif o'r berthynas. Felly cadwch draw am hynny, ar gau?

7) Byth yno pan fyddwch ei angen fwyaf

Pamdiwedd, yr olaf o'r arwyddion nad ydych yn cael eich gwerthfawrogi gan y person. Os nad yw'ch partner byth yn bresennol pan fyddwch ei angen fwyaf ac yr hoffech gymaint o gefnogaeth emosiynol, rydym yn argymell bod eich perthynas yn cael ei hailfeddwl, ar fyrder. amseroedd da. Yn anhawsderau a pherrengues bywyd y canfyddwn pwy sy'n deyrngar neu pwy sydd gyda ni yn unig er budd, neu gyfleustra.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.