Cynyddwch Eich Geirfa: Gweler 11 Gair y mae Pobl Glyfar yn eu Defnyddio

John Brown 19-10-2023
John Brown

Nid yw cyfathrebu erioed wedi dod mor angenrheidiol ym mywyd unrhyw fod dynol. Wrth i ni fyw yn yr oes ddigidol, mae pobl yn cyfathrebu â'i gilydd gyda chyflymder ac amlder brawychus. Dyna pam mae'n cael ei argymell bob amser i wella eich geirfa, ynte?

Gweld hefyd: Sut i gael gwared â staen o rwber tenis heb lawer o ddioddef

Dyna pam mae'r erthygl hon wedi dewis 11 gair sy'n cael eu defnyddio'n aruthrol gan y rhai sydd â repertoire helaeth. Wedi'r cyfan, mae gwybod geiriau newydd yn ei gwneud hi'n bosibl ysgrifennu, meddwl a hyd yn oed fynegi'ch hun yn llawer haws mewn bywyd bob dydd. Gwnewch y mwyaf o'ch darllen.

Defnyddiwch y Geiriau Hyn i Wella Geirfa

1) Diwydrwydd

Os ydych yn chwilio am ffordd i wella geirfa, dylai'r gair hwn fod yn rhan ohono. Mae'n enw sy'n golygu ystwythder, mympwy, prydlondeb, gofal a chymhwysedd. Yn y maes milwrol neu gyfreithiol, gall diwydrwydd dyladwy hefyd gyfeirio at weithredoedd neu waith a wnaed y tu allan i'r barics neu'r swyddfa gofrestru. cyflawni ei thasgau yn ddiwyd.

 • Cyflawnodd bataliwn y milwyr traed yr ymgyrch yn y dref gyfagos.
 • 2) Tyngedfennol

  Defnyddiai ansoddair i gyfeirio at drasiedïau cyhoeddedig. ni ellir ei osgoi. Mewn geiriau eraill, y mae yn beth drwg a hynod anffafriol, ym mhob ystyr.

  Enghraifft: Tra yr oedd dau dwr Canolfan Masnach y Byd yn llosgi yn fflamau, ymdaflodd pobl eu hunain o'r adeiladau ar y diwrnod tyngedfennol hwnnw.<1

  3)Inscrutable

  I wella geirfa, mae angen i chi wybod ystyr y gair hwn. Mae'n ansoddair sy'n nodweddu rhywbeth neu berson na ellir ei graffu, hynny yw, ei ddeall, ei ymchwilio, ei dreiddio.

  Enghraifft: Roedd João yn gryf ac nid oedd byth yn crio o amgylch pobl eraill. Hyd yn oed yng ngolau ei fam, roedd ei wyneb bob amser yn anchwiliadwy.

  4) Anhreiddiadwy

  Ansoddair sy'n cyfeirio at rywbeth sy'n amhosib ei orchfygu neu ei orchfygu. Wrth gyfeirio at yr ystyr ffigurol, mae'r gair hwn yn nodweddu person di-ofn neu afreolus.

  Enghreifftiau:

  • Am ddegawdau, roedd Moscow yn ddinas ddirfawr bron.
  • Marlene teimlai'r fath gynddaredd nes ei fod, hyd yn oed ar ôl sawl blwyddyn, yn dal i fod yn annasilable.

  5) Laconic

  I wella geirfa, ni ellir gadael y gair hwn allan ohono ychwaith. Mae'n ansoddair sy'n cyfeirio at areithiau a/neu destunau byr, cryno, cryno.

  Enghreifftiau:

  • Roedd Maria yn laconig wrth egluro i'w nai sut mae smwddi afocado yn cael ei wneud. .
  • Darllenodd João ddatganiad hynod laconig.

  6) Gwella geirfa: Puerile

  Ansoddair yw’r gair hwn sy’n cyfeirio at gyfnod plentyndod, hynny yw, agweddau nodweddiadol plant. Gellir ei ddefnyddio hefyd i nodweddu ymddygiad plentynnaidd a/neu anaeddfed mewn oedolion.

  Gweld hefyd: 5 arwydd y gallai eich presenoldeb fod yn eich poeni

  Enghraifft: Mae Camila yn bersonddeallus a synhwyrol, ond yn ymddwyn mewn ffordd hynod o blentynnaidd pan mae hi'n nerfus neu'n ofidus am rywbeth.

  7) Dirwest

  Ydych chi'n gweld nad yw gwella geirfa mor gymhleth ag y mae'n ymddangos? Mae'r gair hwn yn enw sy'n cyfeirio at amodau tywydd anffafriol (sychder, storm, storm eira, corwynt) a/neu sefyllfa anffafriol (anhawster neu rywbeth negyddol) i rywun.

  Enghreifftiau:

  • Mae tywydd gwael y gaeaf yn effeithio ar gnydau siwgr yn gyfan gwbl.
  • Mae llawer o bobl yn cael trafferth ymdopi â thywydd o ddydd i ddydd ac yn cael eu heffeithio gan iselder.

  8) Ddiffuant

  Mae'n enw sy'n cyfeirio at rywbeth (concrit neu haniaethol) sy'n wir a/neu wreiddiol, o ansawdd eithafol.

  Enghreifftiau:

  • Roedd Marcos yn hynod ddilys person pan ddywedodd hynny wrth Pedro, a ddialodd yn fuan.
  • Argymhellodd y mecanic fod João yn rhoi darnau dilys yn unig ar ei gerbyd.

  9 ) Uchelfraint

  Pryd mae'n dod i wella geirfa, ni allai'r gair hwn fod ar goll o'n rhestr. Mae'n enw sy'n cyfeirio at y manteision a roddir i rai pobl sy'n rhan o grwpiau penodol. Mewn geiriau eraill, nid yw'n ddim mwy na braint.

  Enghreifftiau:

  • Gan fod Adriano yn Gyfreithiwr, mae ganddo rai uchelfreintiau nad oes gan bobl sy'n perthyn i broffesiynau eraill.maen nhw wedi.
  • Pasiodd Jamile ornest gyhoeddus ar lefel ffederal sy'n rhoi'r hawl i wahanol fathau o uchelfreintiau.

  10) Gwella geirfa: Smug

  Chi nabod rhywun sydd â barn or-gadarnhaol ohono'i hun? Felly mae'r person hwn yn rhyfygus. Mae'r ansoddair hwn yn cyfeirio at y rhai sy'n meddwl mai nhw yw'r rhai mwyaf prydferth, deallus, craff, uwchraddol, effeithlon, galluog ac yn y blaen.

  Enghreifftiau:

  • Cymhwysedd Maria yn ei phroffesiwn llond dwrn o ddychrynllyd ganddi.
  • Cafodd y llais smug a anerchodd Miguel at y lleill ei wgu gan bawb oedd yn bresennol yn y parti.
  • Mae nai Rogério yn bur ddychrynllyd. Bob amser yn gyrru ei gar moethus ac yn chwarae cerddoriaeth uchel trwy strydoedd y gymdogaeth.

  11) Stiwdio

  Yn olaf, y gair olaf i wella geirfa. Mae'r ansoddair hwn yn cyfeirio at berson sy'n ddifeddwl, yn anystyriol neu nad yw'n mynegi barn. Yn ffigurol, mae'n nodweddu fel rhywbeth anarferol neu ddim yn normal. Rhyfedd, yn yr ystyr o achosi dieithrwch i eraill.

  Enghreifftiau:

  • Roedd gan Mateus yr arferiad erioed o wisgo dillad gwirion.
  • Ymddygiad Fabrício mewn rhai sefyllfaoedd. wedi bod yn astud erioed.

  Felly, beth yw eich barn am y geiriau a all wella geirfa? Nawr mae'n bryd dechrau eu defnyddio yn eich bywyd bob dydd ac uwchraddio'ch repertoire.

  John Brown

  Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.