Pwy sydd â CNH yng nghategori D all yrru pa gerbydau?

John Brown 19-10-2023
John Brown

Llawer o weithiau, mae pobl sy'n chwilio am eu trwydded gyntaf neu yrwyr sy'n dymuno ychwanegu categori newydd i'w CNH yn amau ​​categori D.

Yn fyr, i yrru cerbydau penodol mae angen i chi eu cael eich CNH D i allu eu harwain yn ddyddiol. Mae'n werth cofio bod categorïau cymhwyster B neu C yn ofynion hanfodol ar gyfer y rhai sy'n dymuno ychwanegu at D.

Daliwch ati i ddarllen a gofynnwch eich cwestiynau am CNH categori D isod.

Gweld hefyd: Maent yn talu'n dda: 7 proffesiwn gorau i'r rhai dros 45 oed

Mathau o gategori cymhwyster

Cyn dysgu mwy am y drwydded math D, gwelwch pa gategorïau sy'n bodoli a pha gerbydau y mae pob un yn caniatáu eu gyrru.

Awdurdodi i Yrru Moped (ACC): y categori hwn caniatáu i yrwyr yrru cerbydau dwy olwyn gyda chynhwysedd silindr o hyd at 50 cm³. Fodd bynnag, nid yw'r cerbydau hyn yn gallu bod yn fwy na 50 km/awr.

CNH A: Gall gyrwyr sydd â'r drwydded hon yrru cerbydau dwy neu dair olwyn, gyda char ochr neu hebddo, gyda mwy o 50 cm³ o ddadleoli; yn ogystal â gallu gyrru mopedau categori ACC.

CNH B: Mae categori B yn caniatáu i yrwyr yrru ceir, cwads a chartrefi modur. Yn fyr, mae’r caniatâd ar gyfer gyrru cerbydau pedair olwyn gyda hyd at 3.5 tunnell o gyfanswm pwysau gros a chapasiti ar gyfer hyd at wyth teithiwr (naw, gan gynnwys y gyrrwr).

CNH C: yn ychwanegol at bawbcerbydau a ganiateir yng nghategori B, mae trwydded C wedi'i bwriadu ar gyfer gyrwyr sy'n dymuno gyrru tryciau, tractorau, yn ogystal â thrin cargo a pheiriannau amaethyddol. Yn yr ystyr hwn, maent yn gerbydau cargo, heb fod yn gymalog, a gyda mwy na 3.5 tunnell o gyfanswm pwysau gros.

CNH D: Yn ogystal â'r cerbydau a ganiateir yng nghategorïau B a C, mae'r gyrrwr â CNH D yn gallu gyrru cerbydau sy'n cludo mwy nag wyth o deithwyr. Mae'r rhain yn cynnwys: bysiau, bysiau mini a faniau.

CNH E: mae'r categori hwn yn caniatáu i'r gyrrwr yrru cerbydau o fathau B, C a D, yn ogystal ag ôl-gerbydau a thryciau gydag ôl-gerbyd a chymalog lled-ôl-gerbydau. Cerbydau yw'r rhain gydag uned gypledig sy'n fwy na 6 tunnell yn eu cyfanswm pwysau gros.

Beth yw trwydded yrru categori D?

Yn gyffredinol, rhaid i yrwyr sy'n dymuno cael CNH D gael gafael ar CNH D. gyrru cerbydau cludo teithwyr. Enghraifft o hyn yw bysiau twristiaid, na ellir ond eu gyrru gyda thrwydded categori D.

Fodd bynnag, mae rhai rheolau ar gyfer gyrru cerbydau sydd â mwy o gapasiti i bobl, megis cael mwy fyth o sylw diogelwch, yn yn ogystal â bod â rhai syniadau sy'n ymwneud â hawliau defnyddwyr.

Yn ogystal, rhaid i gerbydau gael eu cynnal a'u cadw a'u hadolygu'n gyson, yn ogystal â dogfennau cerbyd fod yn gyfredol, megis IPVA a thrwyddedu.

Sut i gael gwared ar ytrwydded D?

I ychwanegu trwydded D, rhaid i'r drwydded yrru fod mewn cyflwr da, hynny yw, ni all fod wedi'i hatal neu ei dirymu. Ni all y gyrrwr ychwaith fod wedi cyflawni unrhyw dor-dyletswydd difrifol neu ddifrifol iawn na bod yn droseddwr mynych yn ystod y 12 mis diwethaf.

Peth arall i'w gadw mewn cof yw bod yn rhaid i chi gael o leiaf dau brofiad er mwyn cael CNH D. blynyddoedd yng nghategori B neu hyd at flwyddyn yng nghategori C. Y newyddion da yw nad yw'n orfodol ailsefyll y dosbarthiadau a'r arholiadau damcaniaethol, gan eu bod eisoes wedi'u sefyll yn y cymhwyster cyntaf, B neu C.

Felly, I gael y CNH D, rhaid i chi ddilyn yr un camau ag unrhyw fath arall o drwydded (ac eithrio dosbarthiadau ac arholiadau damcaniaethol), hynny yw, dewiswch yr ysgol yrru y mae gennych ddiddordeb ynddi, cymerwch y prawf cyffuriau, fel yn ogystal â'r prawf ffitrwydd corfforol a meddyliol; ac yn olaf, cymryd dosbarthiadau a phrofion ymarferol.

Gweld hefyd: 13 Peth Rhyfedd Na Ddylech Chi Byth Google

Faint mae'r CNH D yn ei gostio?

Gall gwerth y CNH D amrywio o dalaith i dalaith. Mae hyn oherwydd nad yw'r Detran yn pennu gwerthoedd sefydlog ar gyfer cael y drwydded. Yn yr ystyr hwn, mae angen i chi fod yn ymwybodol o gyfanswm y gyllideb sydd ar gael i ychwanegu'r categori hwn o gymhwyster at eich CNH. Yn olaf, darn pwysig iawn o wybodaeth yw bod yn rhaid i bartïon â diddordeb fod dros 21 oed i gael y CNH D.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.