Nadolig: beth yw ystyr y dorch rydyn ni'n ei rhoi ar y drws?

John Brown 19-10-2023
John Brown

Mae addurniadau Nadolig yn edrych fel “addurniadau” yn unig, ond maen nhw mewn gwirionedd yn llawer mwy na hynny, gan fod gan y mwyafrif ohonyn nhw ystyr gwych i bob un ohonom. Felly, ymhlith yr addurniadau Nadolig, mae gennym y torch draddodiadol, a elwir hefyd yn “dorch adfent”. Yn fyr, mae'n gylch o ganghennau sychion wedi'u cydblethu â dail a blodau, rhubanau ac elfennau eraill.

Roedd torchau yn un o'r addurniadau mwyaf cyffredin mewn defodau paganaidd a berfformiwyd ar heuldro'r gaeaf yn Hemisffer y Gogledd. Yr oedd yr hen bobloedd yn eu hystyried yn gysegredig, gan eu bod yn cael eu gosod ar ddrysau tai i dderbyn y duwiau. Am y rheswm hwn hefyd, gwnaed torchau o ganghennau pinwydd, celyn, eiddew neu goed a phlanhigion eraill a ystyriwyd yn bwerus.

Ar y llaw arall, yn yr Oesoedd Canol, defnyddiwyd torchau Nadolig am amser hir. Bryd hynny, roedd pobl yn gadael y prop trwy gydol y flwyddyn ar garreg y drws. Y rheswm am hynny oedd eu bod yn credu y gallent eu hamddiffyn rhag anlwc a chythreuliaid.

Gydag ehangu Cristnogaeth, parhaodd yr arferiad hwn, ond gydag ystyr arall. Ar ôl genedigaeth Iesu, cymerodd dipyn o amser i dorchau Nadolig gymryd ystyr newydd yn nathliad y Nadolig.

Beth yw gwir ystyr y dorch?

Defnyddio'r Adfent torch wedi tarddu yn Rhufain Hynafol ac roedd yn rhan o ddathliadau'r Flwyddyn Newydd. Hwn oedd y rhodd fwyaf cyffredin yn y rhaindathliadau. Yn wir, galwyd y trefniadau “lluosflwydd” hyn hefyd yn Strenua neu Strenae, er anrhydedd i Strenua, duwies iechyd.

Yn y modd hwn, roedd ei ystyr yn gysylltiedig â dymuniadau lwc a ffyniant ar gyfer y flwyddyn newydd. Yn ogystal, roedd y siâp crwn ar gyfer y Rhufeiniaid yn golygu'r gobaith y byddai iechyd yn teyrnasu gartref yn ystod y cylch newydd. Yn olaf, roedd y dorch yn cynrychioli awdurdod ac fe'i defnyddiwyd i ddathlu buddugoliaeth ym mrwydrau Rhufeinig.

Ystyr Cristnogol y dorch

Roedd yr ymerodraeth Rufeinig yn ymestyn ar draws Ewrop, gan ddominyddu'r Almaen a Phrydain Fawr yn arbennig. Gyda dyfodiad Cristnogaeth i Ewrop, mabwysiadodd pwrpas y dorch y symbolau rydyn ni'n eu hadnabod heddiw.

Yna y dechreuodd llawer ei galw'n dorch Adfent. Dyma'r enw a roddir ar gyfnod o bedair wythnos cyn y Nadolig. Mae hyd yn oed y torch adfent hon fel arfer wedi'i haddurno â 4 canhwyllau lliw, yn ogystal â changhennau a blodau.

I Gristnogion, mae'r cylch anfeidrol yn golygu'r cariad tragwyddol rhwng Duw a'i fab Iesu. Roedd torchau wedi'u gwneud o ganghennau bytholwyrdd yn cynnwys aeron celyn a rhubanau coch yn symbol o waed Crist. Yn wir, mae'r garland hefyd yn cyfeirio at y goron ddrain a wisgodd Iesu yn ystod ei groeshoeliad.

Ar hyn o bryd, fel addurn drws, mae wedi'i addurno â rhubanau lliw, yn ogystal â grawn, celyn ac aeron pinwydd, ond mae'n yn amrywio mewnmeintiau a lliwiau o gwmpas y byd.

Symbolau Nadolig eraill

Mae gan bobl yr arferiad hefyd o addurno eu cartrefi gydag elfennau eraill yn ystod tymor y Nadolig, rhai ohonynt yw:

Gweld hefyd: Gall nodyn R$5 prin fod yn werth hyd at R$2,000: darganfyddwch sut i'w adnabod

Sinos

Mae'r clychau a'u tollau yn cynrychioli llawenydd a hapusrwydd dynoliaeth cyn dyfodiad y Meseia (Iesu). Yn ogystal, maent hefyd yn cynrychioli'r ffordd o gyhoeddi dyfodiad y baban Iesu.

Canhwyllau

Mae'r canhwyllau Nadolig traddodiadol, sydd fel arfer yn cael eu haddurno a'u cynrychioli yn y ffyrdd mwyaf amrywiol, yn symbolau o Iesu Grist fel goleuni'r byd.

Gweld hefyd: Machlud neu machlud? Peidiwch byth â cholli ysgrifennu eto

Seren

Pan gafodd Iesu ei eni, aeth y tri gŵr doeth i chwilio amdano ac yn ystod y dydd, pan nad oedden nhw'n gwybod ble i fynd , tywysodd seren Bethlehem hwy i'r stabl lle daethant o hyd iddo yn y preseb.

Cynrychiolir seren Bethlehem bob amser â phedwar pwynt, gan fod pob pwynt yn pwyntio i gyfeiriad (gogledd, de, dwyrain a gorllewin ).

Coeden y Nadolig

Mae'r goeden binwydd, sef y goeden a ddefnyddiwyd fwyaf ar y pryd, yn symbol o obaith. Yn ystod y gaeaf, yn y rhanbarthau oeraf, mae'n cadw ei ddail gwyrdd a llachar, yn wahanol i bob coeden arall sy'n colli eu dail.

Yn ogystal, mae siâp trionglog y pinwydd yn cynrychioli'r Drindod Sanctaidd (Tad, Mab a Ysbryd Glân), sef un o symbolau Nadolig mwyaf traddodiadol y byd.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.