Cystadleuaeth INSS: deall arddull arholiadau Cebraspe

John Brown 19-10-2023
John Brown

Rhyddhaodd y Sefydliad Cenedlaethol Nawdd Cymdeithasol (INSS), ar y 15fed, yr hysbysiad rhif 1 o gystadleuaeth INSS 2022, a drefnwyd gan Ganolfan Brasil ar gyfer Ymchwil i Werthuso a Dewis a Hyrwyddo Digwyddiadau (Cebraspe). Mae mil o swyddi gwag ar gyfer swydd Technegydd Nawdd Cymdeithasol, gyda chydnabyddiaeth ariannol o hyd at R$ 5,905.79.

Gweld hefyd: Eniac: darganfyddwch 10 ffaith am gyfrifiadur cyntaf y byd

Yn yr ystyr hwn, mae cyfnod cofrestru'r gystadleuaeth yn mynd hyd at Hydref 3ydd am 6 pm. Un diwrnod ar ôl rhyddhau'r hysbysiad cyhoeddus, cywirodd y sefydliad y fersiwn gyntaf, gan hysbysu bod yn rhaid i'r ymgeiswyr gael eu neilltuo i unrhyw Asiantaeth Nawdd Cymdeithasol a restrir yn y ddogfen.

Yn ogystal, maent wedi diweddaru tablau dosbarthu swyddi gwag, o lleoliadau ceisiadau prawf, nifer yr ymgeiswyr cymeradwy yn y gystadleuaeth a materion fel nifer y galwadau am asesiad bioseicogymdeithasol/heteroideiddio. Dylai'r rhai sydd â diddordeb roi sylw arbennig i'r system arholiadau, sy'n dod o Cebraspe.

Proffil arholiadau Cebraspe yng Nghystadleuaeth INSS

Cafodd Cebraspe gymhwyster fel sefydliad cymdeithasol ym mis Awst 2013. , y ganolfan eisoes yn enwog ymhlith tendrau cyhoeddus, o ystyried ei fod yn gyfrifol am waith y banc Cespe, un o'r rhai a ofnir fwyaf ym myd tendrau cyhoeddus.

Mae'r ganolfan yn dal i ddal teitl y cynhyrchydd mwyaf o gyhoeddusrwydd tendrau yn y wlad. Yn ogystal â chystadleuaeth INSS, mae'n gwneud dewisiadau ar gyfer profion fel yr HeddluFfederal, Asiantaeth Cudd-wybodaeth Brasil, y Llys Archwilwyr Ffederal ac asiantaethau rheoleiddio eraill. Beth bynnag, mae'r “Dull Cespe” eisoes yn boblogaidd, ac yr un mor heriol.

Trwy'r dull hwn, mae Cebraspe yn llunio cwestiynau yn y fformat “cywir neu anghywir”, gan wneud y cwestiynau'n gywir neu'n anghywir. canslo allan gan y rhai anghywir. Yn y modd hwn, am bob cwestiwn cywir, mae'r ymgeisydd yn ennill un pwynt, ac am bob un anghywir, mae'n colli un pwynt.

Dylai partïon â diddordeb, fodd bynnag, gadw llygad ar y cyhoeddiad, fel sy'n wir am cystadleuaeth INSS. Mewn rhai sefyllfaoedd, mae Cebraspe yn diffinio'r ddamcaniaeth mai dim ond hanner pwynt y mae'r ymgeisydd yn ei golli am bob cwestiwn anghywir.

Mae methodoleg y ganolfan yn taflu ar unwaith y posibilrwydd y bydd yr ymgeisydd yn cael cwestiwn yn gywir ar hap, trwy'r enw enwog “ dyfalu”.”. Mae gan y rhai sydd â mwy o allu i ddadansoddi, dehongli ac ymateb yn seiliedig ar eu hastudiaethau fwy o siawns o gael eu dosbarthu.

Gweld hefyd: Dysgwch sut i gyfrif cymeriadau yn Word unwaith ac am byth

Ynglŷn â tystiolaeth wrthrychol , mae fformwleiddiadau Cebraspe yn dod â thri math o ymateb: cywir, anghywir a wag. Felly, pan nad yw'r ateb yn hysbys, yr opsiwn gorau yw ei adael yn wag, yn lle ei farcio'n anghywir.

Mae manylyn hanfodol arall o'r “Dull Cespe” yn gysylltiedig â marciau anfwriadol . Maent yn digwydd pan oedd yr ymgeisydd yn bwriadu gadael y cwestiwn yn wag, neu farcio dewis arall ar y cerdyn ateb, ond yn deall bod y cwestiwnyr ateb cywir yw un arall.

Er mwyn osgoi'r broblem hon, yr opsiwn gorau yw marcio dau ddewis arall ar y cerdyn ateb a chanslo'r cwestiwn unwaith ac am byth.

Beth a godir ym mhrofion Cebraspe

Llun: montage / Pexels – Canva PRO

Yn ogystal â'r dull cywir ac anghywir, mae Cebraspe yn enwog am lunio cwestiynau cymhleth , sy'n cynnwys llawer o ddehongli testun. Felly, mae'r rhan fwyaf yn cyflwyno sefyllfa o broblem, a fydd yn sail i'r cwestiynau canlynol.

Mae'n bwysig cofio nad yw'r math hwn o brawf yn cael ei arwain gan flociau o wybodaeth. Mae eitemau yn aml yn gymysg, gan fynd i'r afael â mwy nag un pwnc mewn un.

Mae'r golygyddol fel arfer yn cynnig rhaniad o ddisgyblaethau, ond mae meintioli penodol yn brin. Felly, gall deall pa rai yw'r rhai mwyaf cyffredin fod yn her.

Boed hynny fel y gall, rhywbeth sy'n gyffredin yng nghwestiynau cystadleuaeth Cespe yw cyd-destunoli , sydd bob amser yn ymwneud â'r sefyllfa dan sylw. Felly, rhoddir sylw i wybodaeth benodol, a dylid ei hastudio'n ofalus.

Ynglŷn â'r pynciau a godir amlaf, fodd bynnag, gellir crybwyll:

  • Portiwgaleg;
  • Gwybodeg;
  • Newyddion a Gwybodaeth Gyffredinol;
  • Cyfraith Weinyddol a Chyfansoddiadol;
  • Iaith Saesneg.

Mae arholiadau Cebraspe yn hysbys am byddwch yn flinedig, gan fod ganddynt lawer o destunau. Felly, y ddelfryd yw darllen y cyfancwestiynau cyn y testun gyda mwy o sylw, dechreuwch gyda'r eitemau symlaf ac ymarferwch lawer.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.