7 Arferion Rhyfedd sydd gan Bobl Glyfar

John Brown 19-10-2023
John Brown

Mae deallusrwydd yn nodwedd gymhleth sy'n amlygu ei hun mewn gwahanol ffyrdd ym mhob unigolyn. Mae gan rai pobl, gyda'u disgleirdeb naturiol, quirks rhyfedd a all ddangos eu deallusrwydd mawr. Er y gallant ymddangos yn rhyfedd ar yr olwg gyntaf, mae'r arferion hyn yn aml yn arwydd o feddwl ystwyth a myfyriol. Dyma saith o'r arferion rhyfedd hyn y mae pobl glyfar yn tueddu i'w cael a sut y gallant adlewyrchu eu IQ uchel.

7 Arferion Rhyfedd Pobl Glyfar

1. Cymryd cawod oer

Roedd rhai athrylithwyr enwog, megis Benjamin Franklin a Theodore Roosevelt, yn fedrus wrth blymio mewn dŵr oer. Mae'r arfer o ddod i gysylltiad ag oerfel yn dod â manteision i'r corff a'r meddwl.

Mae astudiaethau'n dangos bod yr arfer hwn yn ysgogi'r ymennydd, yn gwella hwyliau a chof, ac yn cynyddu cynhyrchiant. Er y gall ymddangos yn rhyfedd i lawer, y mae cawodydd oer yn fodd i symbylu y corff ac i fywiogi y meddwl.

2. Aros i fyny'n hwyr

Yn aml, mae pobl â deallusrwydd uchel yn dylluanod nos enwog. Gellir esbonio'r duedd hon mewn sawl ffordd. Mae rhai damcaniaethau’n awgrymu ei bod yn dreftadaeth esblygiadol, gan fod angen i’n cyndeidiau fod yn effro ac yn gallach i oroesi yn y nos.

Gweld hefyd: Methu mewngofnodi i'ch cyfrif Gov.br? Gweld sut i adennill mynediad

Esboniad arall yw y gall y ffafriaeth i aros i fyny’n hwyr fod yn gysylltiedig â chreadigrwydd, fel Themae llonyddwch y nos yn darparu amgylchedd sy'n ffafriol i feddwl yn ddi-dor.

Gweld hefyd: 17 o ffeithiau am Harry Potter efallai nad ydych chi'n eu gwybod

3. Bod yn flêr

Er y gellir gweld annibendod fel nodwedd negyddol, mae astudiaethau'n dangos bod amgylcheddau blêr yn ysgogi creadigrwydd. Mae pobl glyfar yn tueddu i fod â meddyliau mwy agored a theimlo'n fwy cyfforddus mewn amgylcheddau anhrefnus.

Mae annibendod yn cynnig amrywiaeth o ysgogiadau gweledol a gwybyddol a all arwain at gysylltiadau unigryw a syniadau newydd. Felly, gall annibendod fod yn amlygiad o'r meddwl disglair wrth chwilio'n barhaus am atebion creadigol.

4. Poeni'n Gormodol

Er y gall rhai gredu bod anwybodaeth yn dod â hapusrwydd, mae pobl glyfar yn tueddu i boeni mwy. Gall y diddordeb hwn fod yn arwydd o lefel ddyfnach o feddwl a myfyrio ar faterion cymhleth.

Mae anesmwythder deallusol yn arwain at chwilio cyson am wybodaeth a hunan-welliant, gan arwain at ymwybyddiaeth uwch o'ch galluoedd yn ogystal â'ch galluoedd. ei gyfyngiadau.

5. Mwynhau gwin

Mae astudiaethau'n dangos bod pobl â sgoriau uwch ar brofion cudd-wybodaeth yn tueddu i ffafrio gwin fel diod alcoholig. Gall y dewis hwn fod yn gysylltiedig â gwerthfawrogiad o gymhlethdod a naws y ddiod, yn ogystal â bod yn gysylltiedig â ffordd o fyw mwy myfyriol a soffistigedig. Fodd bynnag, mae'n bwysig cofiobod bwyta cymedrol yn hanfodol ar gyfer bywyd iach.

6. Siarad â'ch Hun

Er y gall swnio'n rhyfedd, mae gan siarad â chi'ch hun fanteision gwybyddol. Mae ymchwilwyr wedi canfod bod siarad yn fewnol yn actifadu rhannau synhwyraidd o'r ymennydd, gan helpu i ganolbwyntio ac egluro meddyliau. Yn ogystal, gall y broses hon wella'r cof, gan fod lleisio syniadau yn helpu i'w cadw'n fwy effeithiol.

7. Dweud ‘geiriau rhegfeydd’

Ceisiodd arbrawf a gynhaliwyd gan seicolegwyr ym Mhrifysgol Massachusetts yn y Celfyddydau ymchwilio i’r berthynas rhwng y gallu i gynhyrchu rhestr helaeth o sarhad mewn cyfnod byr o amser a deallusrwydd geiriol mewn meysydd eraill.

Cyfarwyddwyd y cyfranogwyr i restru cymaint o 'eiriau rhegi' â phosibl mewn un munud. Yn rhyfeddol, dangosodd y canlyniadau fod gan y rhai oedd yn gallu cynhyrchu rhestr hwy o sarhad eirfa gallach mewn meysydd eraill hefyd.

Mae'r canfyddiad hwn yn awgrymu bod y gallu i gynhyrchu nifer fawr o sarhad mewn cyfnod byr o amser. gall fod yn gysylltiedig â hyfedredd llafar a deallusrwydd. Mae'n debygol bod gan gyfranogwyr a ddangosodd eirfa ehangach a mwy amrywiol fwy o allu llafar, a adlewyrchwyd yn eu gallu i gynhyrchu mwy o sarhad.

Yn olaf, mae'n bwysigcofiwch fod pob unigolyn yn unigryw ac nid yw pob person smart yn mabwysiadu'r arferion hyn. Mae deallusrwydd yn amlygu ei hun mewn sawl ffordd a'r peth pwysicaf yw gwerthfawrogi a meithrin ein galluoedd a'n hynodion ein hunain.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.