Darganfyddwch pa rai yw'r 10 proffesiwn mwyaf peryglus yn y byd a pham

John Brown 19-10-2023
John Brown

Wrth ddewis gyrfa broffesiynol, mae'r rhan fwyaf o bobl fel arfer yn ystyried ffactorau megis tâl, oriau hyblyg, affinedd â'r maes, gofynion a gweithgareddau o ddydd i ddydd. Ond a ydych chi erioed wedi bod yn chwilfrydig am y risgiau a'r peryglon y gall rhai swyddi eu cynnig i weithwyr? Dyna pam y gwnaethom greu'r erthygl hon a ddewisodd y 10 proffesiwn mwyaf peryglus yn y byd.

Os ydych chi'n hoffi teimlo'r adrenalin hwnnw yn eich gwaed a ddim yn poeni dim am y risgiau y gallech eu cymryd wrth gyflawni tasgau bob dydd , gofalwch eich bod yn darllen hyd y diwedd. I lawer, dim ond manylyn yw proffesiwn peryglus, i eraill, ni chaiff ei ystyried, hyd yn oed os yw'n talu cyflog uchel iawn. Chi sy'n penderfynu. Edrychwch arno.

Proffesiynau mwyaf peryglus yn y byd

1) Adeiladu Sifil

Yn gymaint â bod y proffesiwn hwn wedi bod ar gynnydd ers peth amser bellach, mae'n cynnig potensial risgiau i weithwyr proffesiynol. Pam? Gall gweithgareddau a gyflawnir ar uchder mawr, defnyddio peiriannau trwm, symud llwythi a strwythurau cymhleth, amlygiad cyson i gyfryngau cemegol a golau haul niweidiol, fod yn angheuol neu adael sequelae difrifol, os na chymerir gofal priodol.

2 ) Trydanwr

Mae hwn hefyd yn un arall o'r proffesiynau mwyaf peryglus yn y byd. Mae angen gwybodaeth ar bopeth sy'n ymwneud â thrydansylw technegol a mwyaf posibl. Y broblem yw y gall sioc achosi marwolaeth ar unwaith, yn enwedig os gwneir gwaith ar rwydweithiau foltedd uchel, sydd wedi'u lleoli ar uchder mawr. Gan ddibynnu ar ddwysedd y gollyngiad trydanol y mae'r gweithiwr yn ei ddioddef, gall y siawns o oroesi fod yn fach iawn.

3) Gofodwr

Un arall o'r proffesiynau mwyaf peryglus yn y byd. Mae bod yn ofodwr yn golygu bod mewn cysylltiad cyson â risgiau anrhagweladwy. Hyd yn oed os yw'r holl gynllunio wedi'i wneud yn ofalus iawn, gall digwyddiadau nas rhagwelwyd fel ffrwydradau, diffyg ocsigen yng nghaban yr orsaf ofod neu amlygiad i gyfryngau ymbelydrol ddigwydd yn ystod y daith. A gall hyn oll adael dilyniant di-droi'n-ôl ar iechyd.

4) Y proffesiynau mwyaf peryglus yn y byd: Movie Stuntman

Gellir eu gweld mewn ffilmiau gweithredu a hyd yn oed yn derbyn cyflog temtasiwn, yn y rhan fwyaf o achosion weithiau. Y pwynt yw bod bod yn Stuntman yn golygu peryglu eich bywyd, gan fod angen perfformio golygfeydd peryglus sy'n cynnwys ymladd mewn mannau digroeso, ffrwydradau, helfeydd traffig, symudiadau tanddwr a chwympo o uchelfannau. Gall y camgyfrifo neu'r diofalwch lleiaf fod yn angheuol. Cymryd risg?

5) Lumberjack

Gall y defnydd o beiriannau trwm ac offer torri iawn gan y Lumberjack, wrth gyflawni gweithgareddau, arwain at golli aelodau neu farwolaethau. Ymhellach, mae'rGall unrhyw gwymp o goed mawr hefyd achosi mathru, sy'n rhoi bywyd y gweithiwr proffesiynol hwn mewn perygl uniongyrchol.

6) Weldiwr Tanddwr

Mae hwn hefyd yn un o'r proffesiynau mwyaf peryglus yn y byd. A fyddech chi'n meiddio gwneud gwaith weldio ar ddyfnder o 20 neu 30 metr o dan y dŵr? Dyna'n union beth mae'r gweithiwr proffesiynol hwn yn ei wneud. Yn gymaint â'i fod yn swyddogaeth gyda chyflog uchel, mae'r risg o salwch, diffyg ocsigeniad digonol, ffrwydradau a thrydaniad yn ystod weldio yn enfawr.

Gweld hefyd: CYSGU CARIAD: Cyfarfod â 5 rhywogaeth o blanhigion ar gyfer amgylcheddau dan do

7) Glanhawr Ffenestr Skyscraper

Onid Ydych chi'n ofni uchder ac yn hoffi llawer o adrenalin yn rhedeg trwy'ch gwaed? Felly beth am weithio fel Glanhawr Ffenestri ar y skyscrapers 40 neu 50 stori hynny yn y dinasoedd mawr? Er ei fod yn rôl sy'n talu'n dda, gall y diofalwch lleiaf, y camgyfrifiad neu'r diffyg sylw arwain at godymau angheuol, heb y siawns lleiaf o oroesi.

8) Triniwr Anifeiliaid Gwyllt

Ydych chi wedi meddwl am y proffesiynau mwyaf peryglus yn y byd? Ni ellid gadael yr un hwn allan. Mae gweithio gydag anifeiliaid gwyllt bob amser yn anrhagweladwy, gan nad oes ganddynt y dirnadaeth sydd gan bobl ac maent yn gweithredu ar reddf yn unig. Os ydych chi'n meddwl ei bod hi'n hyfryd bod Sŵ-geidwad yn rhoi bwyd yng nghaead yr hipos neu'r llewod yn y sw, a ydych chi'n ddigon dewr i fentro cyflawni'r swyddogaeth hon?

9) Y proffesiynau mwyaf peryglus yn y byd:Glöwr

Mae'r gweithiwr proffesiynol hwn hefyd yn agored i sawl risg i'w iechyd a'i gyfanrwydd corfforol. Wedi'r cyfan, mae posibilrwydd o anadliad cyson o lwch gwenwynig, cyswllt â deunydd ffrwydrol a ddefnyddir i danio mwyngloddiau, yn ogystal â risg ar fin digwydd o gladdedigaethau neu dirlithriadau yn y gweithle. Mae'r cyflog fel arfer yn eithaf uchel ac, os credwch y gallai fod yn werth chweil i weithio fel Glöwr, mae yna lawer o gwmnïau'n cyflogi ledled Brasil.

Gweld hefyd: Edrychwch ar 9 proffesiwn ym Mrasil sy'n talu'n dda ac sydd wedi lleihau oriau

10) Peilot Awyrennau

Yn olaf, yr olaf o y proffesiynau mwyaf peryglus yn y byd. Er ei fod yn cynnig y hudoliaeth, y gydnabyddiaeth a llawer o fri, gall dal y swydd hon hefyd adael y gweithiwr proffesiynol yn agored i'r risg o ddamweiniau, ffrwydradau a hyd yn oed syrthio. Hyd yn oed os yw'r holl amodau hedfan neu awyren yn berffaith, gall methiannau technegol neu ymyrraeth allanol achosi i injan awyren gamweithio a rhoi'r gorau i weithio.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.