A all arwyddion newid? Darganfyddwch beth mae sêr-ddewiniaeth yn ei ddweud

John Brown 19-10-2023
John Brown

Amheuaeth gyffredin iawn i lawer o bobl yw a all yr arwyddion newid. Cyn i'r erthygl hon ateb y cwestiwn diddorol hwn, mae'n gyfleus nodi bod gan bob brodor fap astral o eiliad ei eni. Mae gan bob person, yn dibynnu ar ei ben-blwydd, bersonoliaeth, anian, gweledigaeth a ffordd benodol o ddelio â'r byd. Ac mae lleoliad y sêr yng nghysawd yr haul yn diffinio'r newidynnau hyn.

Gweld hefyd: Ydy bwyta bara yn eich gwneud chi'n dew mewn gwirionedd? Gweld mythau a gwirioneddau am y pwnc

Os ydych chi'n un o'r cystadleuwyr hynny sydd bob amser wedi bod yn chwilfrydig i wybod a all yr arwyddion newid, gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen tan y diwedd i ddatrys hyn amheuaeth. Wedi’r cyfan, mae bob amser yn dda cael gwybod am ddirgelion Astroleg yn ogystal â’i ddylanwad mawr ar ein bywydau, yn tydi? Dysgwch fwy.

A all yr arwyddion newid?

Ein hateb i'r cwestiwn hwn yw “na”. Yn ôl arbenigwyr mewn sêr-ddewiniaeth, nid yw'r siart astral sy'n dyddio genedigaeth pob brodor yn newid dros y blynyddoedd. Mae hyn yn digwydd oherwydd bydd lleoliad y sêr yn yr awyr ar union foment eich cenhedlu bob amser yr un fath, ni waeth faint o ganhwyllau rydych chi eisoes wedi'u chwythu allan yn eich bywyd.

Hynny yw, yr arwyddion Ni all newid, gan nad oes gan y map astral ddyddiad dod i ben, wyddoch chi? Ond mae yna fathau eraill o siartiau geni yn y bydysawd. Y Dychweliad Solar yw'r un sy'n cael ei ystyried fwyaf gan Astroleg, gan ei fod yn newid bob tro rydyn ni'n dathlu blwyddyn arall

Ond beth yw siart astral?

Mae'n bwysig gwybod a all yr arwyddion newid, iawn? Ond mae hefyd yn hanfodol bod ar ben beth yw map astral. Mae'n astudiaeth astrolegol fanwl sy'n datgelu prif nodweddion personoliaeth unigolyn, bob amser yn ôl lleoliad y planedau ar union funud ei eni.

Yn dibynnu ar union leoliad y sêr, gellir cyfrifo pob agwedd rhwng y planedau rheoli, arwyddion a 12 tŷ'r Sidydd. Yn seiliedig ar hyn, mae'n bosibl dehongli sut y gellir adlewyrchu'r sefyllfa hon (yn gadarnhaol neu'n negyddol) ym mywyd person. Ac mae hynny'n trosi'n wybodaeth sy'n ddilys ar gyfer ei holl gyfnodau.

Os oeddech chi'n amau ​​a all yr arwyddion newid, nawr rydych chi'n gwybod bod hyn yn amhosibl. Yn wir, yr hyn a all newid mewn gwirionedd yw'r ffordd y mae pob brodor yn dehongli eu harwyddion ac yn sianelu'r egni a gynhyrchir gan y sêr. Felly, mae'n bwysig ailddarllen eich siart geni bob amser a cheisio dysgu rhywbeth newydd ohono.

Wyddech chi, yn ogystal â phobl, dinasoedd a hyd yn oed cwmnïau fod â siart geni hefyd? A gwir. Maent yn seiliedig ar ddyddiad eu sylfeini. Hynny yw, gall unrhyw beth sy'n cael ei eni yn y byd gael map astral. Hefyd, gall gwneud dadansoddiad trylwyr ohono o bryd i'w gilydd ddatgelu sawl mewnwelediad a all fod yn ddefnyddiol.

ArwyddionGall Ffurflen Solar newid

Hyd yn oed os ydych chi'n dal yn ddryslyd ynghylch a all yr arwyddion newid, yn ogystal â'r siart astral am enedigaeth pob un o 12 brodor y Sidydd, mae'n bwysig gwybod ychydig mwy am y Dychweliad Solar. Mae'n cynhyrchu math o fap astral dros dro, sy'n ddilys o un penblwydd i'r llall, hynny yw, mae'n ddilys am flwyddyn union.

Mae'r Solar Return yn datgelu'r heriau tebygol y bydd pob brodor yn gallu eu hwynebu wyneb yn eu bywydau, yn ogystal â'r potensial y bydd ei angen a'r grymoedd sydd eu hangen yn ystod y 365 diwrnod hyn. O ran Astroleg, mae pen-blwydd unigolyn yn digwydd pan fydd yr Haul yn dychwelyd i'r union fan yr oedd yn yr awyr ar ddiwrnod ei eni.

Fel hyn, hyd yn oed os yw'r Haul yn yr un safle, beth sy'n gwneud bod yr arwydd solar bob amser yr un fath, gall y sêr eraill feddiannu swyddi newydd yn y bydysawd. Felly, gall yr arwyddion lleuad, esgynnydd (ymysg eraill) newid, ydych chi'n deall nawr?

Gweld hefyd: Rhwystr neu rwystr? Gweld y ffordd gywir i ysgrifennu a pheidio â gwneud mwy o gamgymeriadau

Doedd dim newidiadau yn y Sidydd

Hyd yn oed os oedd hi'n amlwg a all yr arwyddion newid ai peidio , mae rhywfaint o ddyfalu ar y rhyngrwyd ynghylch bodolaeth bosibl arwydd 13eg. Yn ôl tybiaethau Astroleg, mae'r arwyddion yn deillio o rannu'r ecliptig Sidydd â 12 ac maent yn hollol geometrig. Felly, ni fyddant byth yn newid.

A dweud y gwir, mae gan yr holl ddyfalu hwn reswm syml. RhaiMae gan gytserau enwau yn union yr un fath ag arwyddion astrolegol. Er enghraifft, pan fydd rhywun yn crybwyll rhywbeth am nodweddion brodorion yr arwydd o Gancr, nid oes ganddo ddim i'w wneud â chlytser y Cranc, sef y symbol rheoli.

Felly, hyd yn oed os yw'r cytserau wedi symud. dros y canrifoedd ar holl blanedau cysawd yr haul, nid yw'r newid hwn yn newid dim ar gyfer Astroleg y Gorllewin. Gobeithiwn fod eich cwestiwn ynghylch a yw'r arwyddion yn newid wedi'i egluro'n gywir.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.