Oes gennych chi gartref? Gweler 11 gwrthrych hynafol a allai fod yn werth llawer o arian

John Brown 19-10-2023
John Brown

Mae rhai gwrthrychau hynafol yn tueddu i gynyddu dros amser, yn enwedig oherwydd eu bod yn brin a'u cyflwr. Yn yr ystyr hwn, mae'n bosibl y gall hyd yn oed arian papur R$1 fod yn werth mwy na R$ 200 yn y farchnad hen bethau a chasglwyr.

Felly, os oes gennych eitem wedi'i storio am amser hir, peidiwch â thaflu mae'n Ar y dechrau. Trwy fforymau digidol a ffeiriau hynafol mae'n bosibl cael swm da ar gyfer yr affeithiwr hwnnw o'ch mam-gu neu hen ddarn arian y daethoch o hyd iddo ar y soffa. Edrychwch ar rai eitemau isod:

1) Darnau arian

Fel y soniwyd eisoes, mae darnau arian yn eitemau y mae casglwyr ym maes niwmismateg yn chwilio amdanynt. I grynhoi, mae'r maes hwn yn astudio darnau arian, arian papur a hyd yn oed fedalau yn seiliedig ar eu gwerth hanesyddol, artistig ac economaidd.

Gweld hefyd: Awgrymiadau cartref: Dysgwch sut i dynnu sglein ewinedd oddi ar loriau ac arwynebau eraill

Yn gyffredinol, ystyrir statws cadwraeth, prinder, cyfnod cylchrediad a chyd-destun hanesyddol ar gyfer gwerthuso a sefydlu gwerth.

Gweld hefyd: Blodau sy'n hoffi cysgod: gweler 9 rhywogaeth i'w cael gartref

Crëwyd darnau arian coffaol gan y Banc Canolog a all gostio R$ 500 ymhlith casglwyr yn y maes astudio hwn.

2) Stampiau

Cyffredin arall eitem ymhlith casglwyr yw'r stampiau, yn enwedig y rhai hŷn a rhai y gellir eu casglu. Fel rheol, mae stamp post yn sticer neu osodiad sefydlog a fwriedir i brofi taliad am ddarparu gwasanaeth post, gan ei fod yn naturiol yn hen eitem oherwydd y swyddogaeth y mae'n ei chyflawni.

NaFodd bynnag, creodd y cyfnod cylchredeg stampiau ddyluniadau ac argraffiadau coffaol rhagorol, gan wneud y mewnosodiadau hyn yn drysorau gwirioneddol y cyfnod, yn bennaf o safbwynt hanesyddol a diwylliannol. Fel y cyfryw, gallant gostio cryn dipyn o arian wrth eu masnachu'n gywir.

3) Hen Gylchgronau

Yn gyffredinol, mae hen gylchgronau sy'n cyfateb i argraffiadau prin . Yn yr ystyr hwn, mae rhifynnau coffaol a hyd yn oed gwallau argraffu yn ddogfennau hanesyddol a diwylliannol pwysig, yn enwedig i gasglwyr.

Yn gyffredin, cylchgronau a aeth allan o gylchrediad, neu a oedd â rhifynnau cyfyngedig oherwydd eu bod yn brosiect penodol, yn cyflwyno Higher gwerthoedd. Yn ogystal, mae'r cynnwys yn cael ei ystyried, megis cyfweliadau, posteri a mewnosodiadau ychwanegol yn y deunydd.

4) Recordiau finyl

Poblogaidd yn y 50au, recordiau finyl oedd y cynnyrch cyntaf recordiau gwerthadwy iawn diwydiant recordio'r byd. Yn yr ystyr hwn, yn ogystal â chynnwys y caneuon a recordiwyd, roedd hefyd yn cynnwys y stampiau ffonograffig, sydd hefyd â gwerth hanesyddol a diwylliannol uchel.

O ganlyniad, gall fod gan hen recordiau finyl gwerthoedd uchel, yn dibynnu ar argraffiad, artist a blwyddyn rhyddhau. Fodd bynnag, mae hon yn farchnad fwy penodol, oherwydd gofynnir am ddisgiau tra nad oes cymaint o alw am eraill.

5) Dyfeisiau electronighen

Mae technolegau newydd yn gwneud dyfeisiau electronig yn fwyfwy darfodedig, gan gynhyrchu eitemau mewn màs a chynyddu faint o sbwriel sy'n cael ei daflu. Fodd bynnag, mae rhai dyfeisiau symudol a hen offer yn dueddol o gael eu gwerthfawrogi, yn bennaf am eu darnau a'u modelau clasurol.

6) Diodydd alcoholig

Yn gyffredinol, mae diodydd alcoholig gyda blynyddoedd o eplesu ac wrth gefn yn tueddu i fod yn uwch yn y farchnad. Yn bennaf oherwydd y prinder a'r cyfnod cynhyrchu hir, gan wella nodweddion pob eitem. Yn yr ystyr hwn, mae galw amdanynt a'u gwerthu ar safleoedd arwerthu penodol.

7) Teganau

Mae teganau yn eitemau a all fod yn werth llawer mewn marchnadoedd ac arwerthiannau wyneb yn wyneb, yn bennaf oherwydd prinder rhai o'r defnyddiau hyn. Yn aml, mae teganau hanesyddol, fel y doliau Barbie cyntaf neu geir model Hot Wheels hŷn, yn cael eu gwerthfawrogi'n fwy am eu cymeriad hynafol.

Yn syndod, cedwir yr eitemau hyn fel casgliad, nid fel teganau. Felly, mae'n cynnwys cangen benodol o brynu a gwerthu eitemau, gan eu cadw fel darnau amgueddfa mewn arddangosfeydd .

8) Dodrefn

Mae rhai preswylfeydd yn etifeddu diwydiannol a dodrefn trefedigaethol , sy'n troi cadeiriau a byrddau syml yn offer hanesyddol. Yn ogystal â'r cyd-destun y cânt eu gosod ynddo, mae'r darnau hyn o ddodrefn yn cael eu gwneud fel arferwedi'u gwneud o ddeunyddiau prin, fel pren nad yw'n bodoli mwyach neu wedi'i addurno gan arlunwyr sydd wedi marw.

Fel y cyfryw, gallant gostio ffortiwn, yn enwedig os bydd darnau eraill gyda nhw, fel mewn setiau cadeiriau. Yn yr achos hwn, mae angen asesiad cyflawn i sicrhau nad oes unrhyw newidiadau ac addasiadau i'r deunyddiau.

9) Dillad

Mae gwisgoedd milwrol, siwtiau gwleidyddol a ffrogiau priodas yn ddeunyddiau sy'n hefyd yn cael eu rhestru fel dogfennau hanesyddol a diwylliannol. Yn yr ystyr hwn, maent yn cadw nodweddion pob cyfnod ac yn adrodd am dueddiadau ac arferion y gymdeithas honno.

Yn y modd hwn, gallant gostio ffortiwn, yn dibynnu ar y cyfnod a'r perchennog blaenorol. Mae amgueddfawyr a haneswyr yn chwilio am yr eitemau hyn yn aml sydd am adeiladu casgliad cyfnod neu arddangosfa.

10) Oriorau poced

Wedi'u creu'n wreiddiol tua 1500, mae oriawr poced wedi dod yn greiriau wrth i ddatblygiadau technolegol newid. tueddiadau ar gyfer ategolion, a hefyd perthynas pobl ag amser.

Felly mae'r rhain yn eitemau casglwyr , ond sydd hefyd yn gallu bod yn werth llawer i ddibynnu ar y deunydd y maent wedi'i wneud ohono a'r manylion ychwanegu at y llun.

11) Offer gwaith

Sgriwdreifers, morthwylion, citiau gwnïo, teipiaduron a hyd yn oed bagiau dogfennau, mae unrhyw beth yn mynd . Yr hen offer gwaith,cyn belled â'u bod wedi'u cadw a'u dyddio'n dda, maent hefyd yn eitemau sydd werth llawer yn y farchnad celf a hen bethau, yn bennaf oherwydd prinder rhai eitemau a ddaeth i ben dros amser.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.