13 Peth Rhyfedd Na Ddylech Chi Byth Google

John Brown 19-10-2023
John Brown

Gall y 13 peth rhyfedd na ddylech chi Google o dan unrhyw amgylchiadau ddod â chanlyniadau syfrdanol, a hyd yn oed yn frawychus i rai defnyddwyr. Yn yr ystyr hwn, rhaid bod yn ofalus gyda'r delweddau a'r cynnwys sy'n ymddangos, rhag achosi sbardunau na chael eich dychryn yn y broses.

O dermau penodol am glefydau prin i eiriau ehangach a all ddod â gwahanol bethau. cynnwys, mae rhai termau chwilio penodol yn arwain at dudalennau cudd ar y rhyngrwyd.

Gweld hefyd: 5 cwrs technegol i'w cymryd ar ôl 40 oed

Ydych chi'n chwilfrydig? Yna edrychwch ar y detholiad o enghreifftiau o Concursos no Brasil i fentro i'r dudalen ymchwil:

13 o bethau rhyfedd na ddylech eu Google o dan unrhyw amgylchiadau

1) Unrhyw thema droseddol

Ydych chi erioed wedi bod yn chwilfrydig ynghylch sut i gydosod bom cartref, neu pa fathau o gyffuriau domestig sydd? Wel, pan yn google y telerau hyn, byddwch yn ofalus gyda'r gwasanaethau diogelwch sy'n olrhain y math hwn o chwiliad.

Yn amlwg, ni fydd yr heddlu yn ymddangos yn eich tŷ yn torri lawr y drws, ond gall eich data gael ei lansio yn sifil canolfannau monitro ym Mrasil ac mae cyfres o broblemau'n codi o ganlyniad, gan gynnwys hyd yn oed blocio'r CPF .

2) Gwiddon

Mwy na gweld delweddau rhyfedd o'r rhain bodau byw, mae'n bosibl y bydd Google yn dod â gwybodaeth frawychus i chi am eu presenoldeb yn y cyfanyr arwynebau.

Yn ogystal, mae rhai delweddau penodol sy'n frawychus, gan eu bod yn ymwneud â salwch a achosir gan yr organebau hyn.

O ganlyniad, efallai y byddwch yn delio â yn y pen draw anghysur corfforol a fydd yn rhoi hunllefau go iawn i chi pan fyddwch yn penderfynu gorwedd i lawr ar y soffa, er enghraifft.

3) Clefydau croen

Ymhlith y pethau rhyfedd ni ddylech Google o gwbl , mae enw clefydau croen yn un ohonynt, yn bennaf oherwydd y delweddau amlwg a all ymddangos.

Felly, mae'n eithaf annymunol cael mynediad at wybodaeth nad oes ei heisiau wrth chwilio am symptomau neu driniaethau posibl.

Yn ddelfrydol, ceisio cymorth proffesiynol arbenigol a dilyniant meddygol digonol, fel hyn byddwch hefyd yn osgoi hunan-ddiagnosis.

4) Enwau ffobiâu

Ydych chi'n meddwl Oes gennych chi driffobia neu arachnoffobia? Felly peidiwch â Google hwn o gwbl. Yn yr un modd â chlefydau croen, efallai y byddwch yn dod o hyd i ddelweddau a chynnwys a fydd yn greu sbardunau ar gyfer y ffobiâu hyn.

Er eu bod yn ofnau afresymegol, gall yr adweithiau corfforol a seicolegol fod yn annymunol. ac oriau olaf eich diwrnod. Felly, os yw chwilfrydedd a phryder yn rhy fawr, chwiliwch am arbenigwr.

5) Organau mewnol

O ddelweddau sy'n ymwneud ag ysgyfaint ysmygwyr iheintiau penodol yn organau'r corff dynol, peidiwch â thaflu'r termau hyn i mewn i far chwilio Google.

Yn ogystal â delweddau byw a manwl, efallai y cewch eich syfrdanu gan wybodaeth nad yw'n wir . Cofiwch: nid yw'r hyn sydd ar y rhyngrwyd bob amser yn wir.

6) Anifeiliaid peryglus neu anhysbys

Yn sicr, chwilio amdanynt yw un o'r ffyrdd gorau o ddatblygu ffobiâu newydd. Yn ogystal â dod ar draws delweddau ffug a dyfeisiedig , fe allwch chi ddod o hyd i rywbeth nad oeddech chi'n ei ddisgwyl a chael llawer o ofn. Felly arhoswch ym maes anifeiliaid ciwt ar y cyfryngau cymdeithasol i amddiffyn eich hun.

7) Genedigaeth

Er bod “gwyrth bywyd” yn rhywbeth hyfryd, gall delweddau genedigaeth wneud i unrhyw un roi'r gorau iddi. magu plant, yn enwedig o ran genedigaeth naturiol.

Mae'r broses o roi genedigaeth fel arfer yn ymosodol ac yn cael effaith , felly gellir creu trawma, hyd yn oed os oes astudiaethau ar doriadau cesaraidd. Osgoi chwilfrydedd yn yr achos hwn, fel nad yw ofnau afresymegol yn ymwneud â'r weithdrefn yn codi.

8) Manylion lleoliad

Yn gyffredinol, mae Google yn gallu amcangyfrif lleoliad y defnyddiwr yn seiliedig ar y signal GPS ac IP y ddyfais. Fodd bynnag, gall ymchwilio i wrthrychau neu ddeunyddiau sydd yn yr amgylchoedd arwain at ddatgelu eich data personol i bobl eraill ar y rhyngrwyd.

Gweld hefyd: Darganfyddwch ystyr y fodrwy ar bob bys

9) Straeon arswyd

Hyd yn oed osmae yna selogion straeon arswyd, mae posibilrwydd y byddwch chi'n dod ar draws cynnwys sydd â ffenestri naid i godi ofn ar y defnyddiwr.

Heb sôn bod y delweddau, waeth pa mor artiffisial a chyfrifiadurol ydyn nhw, yn tueddu i creu hunllefau mewn unrhyw ddewr.

10) Fforymau amheus

Yn chwilio am eitem casglwr ond ddim yn gwybod ble i ddod o hyd iddo? Byddwch yn ofalus gyda'r termau a ddefnyddir i nodi'r chwiliad, oherwydd efallai y byddwch yn y pen draw yn cyrchu tudalennau gwaharddedig yn ôl y gyfraith ar gyfer cynnwys amhriodol neu anghyfreithlon.

11) Calcanhar de passion fruit

Clefyd sawdl ffrwyth angerdd yw'r enw poblogaidd ar myiasis ceudod, a achosir gan ymlediad larfa'r pryfed chwythu ar groen dynol.

I wneud pethau'n waeth, gall effeithio ar nifer o organau, gan ddechrau gyda'r croen. Felly, mae'r delweddau yn hynod o annifyr oherwydd eu bod yn dangos, mewn gwirionedd, sawdl tebyg i ffrwyth angerdd agored.

12) Brathiad anifeiliaid gwenwynig

Mwy na dim ond yn dangos y clwyf, fel arfer mae'r math hwn o ymchwil yn cyd-fynd â delweddau gyda choesau cyfan dan fygythiad. Yn ogystal, cânt eu cymryd mewn eiliadau o ddamweiniau, sy'n eu gwneud hyd yn oed yn fwy annifyr.

13) Anghenfilod chwedlau trefol

Er nad yw chwedlau trefol yn wir ac yn rhan o'r dychymyg poblogaidd , mae'r rhyngrwyd yn lle ffrwythlon i artistiaid sy'n ceisio eu troi i mewndelweddau.

Felly, gall termau sy'n gysylltiedig â'r straeon hyn ddangos delweddau ffug , ond serch hynny maent yn frawychus.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.