Gwiriwch sut mae'r arwyddion yn ymddwyn pan fyddant am dorri i fyny

John Brown 19-10-2023
John Brown

Mae gwneud y penderfyniad i dorri perthynas ramantus bob amser yn broses anodd, poenus a heriol. Fel hyn, mae gan bob person wahanol ffyrdd o fynd i'r afael â'r sefyllfa.

Bydd rhai yn fwy gofalus ac ystyriol o deimladau'r person arall, tra bydd eraill eisiau newid eu statws i sengl cyn gynted â phosib.

Fodd bynnag, a oeddech chi'n gwybod bod rhai o'r ymddygiadau hyn yn ymwneud â'ch arwydd Sidydd? Parhewch i ddarllen a gweld sut mae pob arwydd yn ymddwyn pan fyddant ar fin dod â pherthynas i ben.

1. Aries

Mae'n well gan yr Aries fynd yn syth at y pwynt a tharo'r teimlad yn y blaguryn. Nid yw'n briwio geiriau nac yn credu mewn ail gyfle. Ar ôl gwneud y penderfyniad, nid oes dim yn ei atal rhag gwneud yr hyn yr oedd am ei wneud.

2. Taurus

Wrth ddod â pherthynas i ben, efallai y byddwch am ddal gafael ar y gorffennol cymaint â phosibl. Yn y modd hwn, mae Taurus yn tueddu i feddwl fil o weithiau cyn gwneud penderfyniad i osgoi dioddefaint wedyn.

3. Gemini

Bydd yr arwydd sy'n cael ei reoli gan y blaned gyfathrebu, Mercwri, yn defnyddio ei ddawn siarad, i ddechrau a diweddu'r berthynas.

Byddwch yn gwybod nad oes gan Gemini ddiddordeb mwyach mewn y berthynas pan na fydd yn dangos mwy o ddwyochredd a sylw i'r partner.

4. Canser

Er gwaethaf ceisio cymryd y gwahaniadau yn y ffordd orau bosibl, yn y diwedd, ochr sentimental Canserbob amser yn ennill.

Mae hyn yn golygu mai'r ffordd y mae'n cyfathrebu â'i bartner bod y berthynas drosodd yw trwy e-bost neu neges WhatsApp. Mae hynny oherwydd bod osgoi gwrthdaro yn hanfodol ar gyfer heddwch brodorion Canser.

5. Leo

Arwydd tân yw Leo sy'n ffyddlon i'w gariad nes i'r fflam ddiffodd. Yn wir, Leos yw'r cyntaf i gymryd yr awenau i ddod â pherthynas i ben, hyd yn oed os yw'n gadael eu hego wedi'i ddifrodi.

Er hynny, byddant yn uwchlwytho lluniau ar eu rhwydweithiau cymdeithasol gyda gwên fawr, newid a byddant yn ymddangos i fod yn hapus i gadw i fyny ymddangosiadau.

Gweld hefyd: Veryovkina: darganfyddwch fanylion am yr ogof ddyfnaf yn y byd

6. Virgo

Mae'n debyg y bydd y dyn Virgo yn gwneud rhywfaint o ymchwil ymlaen llaw ar y ffordd orau o dorri i fyny gyda rhywun, neu o leiaf yn cynnal pôl piniwn cynhwysfawr gyda'i ffrindiau, i gyd oherwydd bod angen iddo wybod a yw'n gwneud y penderfyniad cywir.

Fodd bynnag, bydd torri i fyny gyda'r partner yn gwneud i'r Virgo ddod yn fôr o ddagrau a dod yn obsesiwn â'r cyn. Ochr gadarnhaol yr arwydd hwn yw bod un o'i ddoniau mwyaf yn symud ymlaen.

Felly bydd yn sianelu'r boen hon trwy gwblhau tasgau arfaethedig, llenwi ei amserlen â gweithgareddau domestig a bod yn gynghorydd i'w anwyliaid, felly sy'n teimlo'n fodlon.

7. Libra

Cyn ffarwelio, mae Libra bob amser yn rhoi ail gyfle iddo'i hun. Os nad oes canlyniadau, mae'n dal i fodbydd yn parhau i ymestyn y penderfyniad er mwyn peidio â brifo ei bartner.

Mae wynebu gwahaniad ar ei restr o sefyllfaoedd na fyddai eisiau byw ynddynt, hyd yn oed os oes adegau pan fo angen.<1

8. Scorpio

Mae'r arwydd angerddol hwn yn cael amser caled i ollwng gafael. Dim ond bod yr obsesiwn o deimlo'n fradychus, neu'r methiant o beidio â goresgyn y chwalu, bob amser yn eu gadael yn rhwystredig iawn.

Fodd bynnag, pan ddaw'r amser i roi terfyn ar y berthynas, mae'r dyn Scorpio yn gwneud hynny. gydag eglurder ac, wrth gwrs, heb wneud y sefyllfa'n fabanaidd.

Mae'n werth cofio hefyd mai'r dial gorau am galon ddrylliog brodor o Scorpio fydd byth i gofio beth ddigwyddodd.

9 . Sagittarius

Cymdeithasol, rhydd a diofal, fel arfer does dim byd yn digwydd iddyn nhw pan fyddan nhw'n dod â pherthynas i ben. Mae brodor Sagittarius bob amser yn barod i fwynhau ei ryddid a chwilio am gariad newydd yn ei gylch cymdeithasol eang.

10. Capricorn

Bob amser yn ganolog iawn ac yn ymroddedig i'w lwyddiant personol, ni fydd Capricorn byth yn caniatáu iddo'i hun aros mewn perthynas os oes unrhyw broblem neu anghyfleustra.

Gweld hefyd: Beth yw cenhadaeth eich bywyd? Darganfyddwch sut i ddarganfod gan ddefnyddio rhifyddiaeth

Fel bodau uchelgeisiol ac ymroddedig, lawer gwaith , maent yn rhoi eu bywyd proffesiynol o flaen eu bywyd cariad, a all arwain at broblemau cariad.

11. Aquarius

Mae'n well gan ddyn Aquarius derfynu perthynas mewn mannau cyhoeddus, gan fod hyn yn osgoisgandalau a golygfeydd sentimental. Yn ogystal, mae'n uniongyrchol ac yn onest wrth egluro ei benderfyniad.

12. Pisces

Arwydd sensitif arall yw Pisces sy'n rhedeg i ffwrdd o wrthdaro a dramau, ond nid yw hynny'n golygu pan ddaw perthynas i ben, eu bod yn cael eu nerfau ar y blaen.

Maen nhw'n llawer cryfach na Pisces, sy'n credu ac, y tu ôl i'r teimladau hynny a'r calonnau toredig, maen nhw'n rhyfelwyr ac maen nhw bob amser yn barod i droi'r dudalen.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.