50 oed neu hŷn: edrychwch ar 11 proffesiwn sy'n ddelfrydol ar gyfer pobl hŷn

John Brown 17-08-2023
John Brown

Gall dod o hyd i swydd i bobl dros 50 oed fod yn her enfawr sy'n gofyn am amynedd, dyfalbarhad, cynllunio a strategaeth. Os gwnaethoch uniaethu â'r sefyllfa hon neu os ydych yn meddwl am drawsnewid gyrfa, bydd yr erthygl hon yn dangos 11 proffesiwn delfrydol ar gyfer yr henoed.

Er ei bod yn bosibl cyflawni'r ddau amcan, waeth beth fo'ch oedran, mae rhai meysydd yn tueddu i fod yn fwy parod i dderbyn gweithwyr proffesiynol sydd wedi cronni mwy na phum degawd o brofiad. Gwiriwch nhw allan a phob lwc.

Proffesiynau delfrydol ar gyfer pobl hŷn

1) Gofalwr

Dyma un o'r proffesiynau delfrydol ar gyfer pobl hŷn. Ydych chi erioed wedi meddwl am y posibilrwydd o weithio fel porthor yn y condominium lle rydych chi'n byw? Gallai hyn fod yn gyfle da.

Dyma weithiwr proffesiynol sy'n sicrhau bod gweithgareddau mewn adeilad preswyl neu fasnachol yn rhedeg yn esmwyth ac sy'n rhoi cymorth gweinyddol.

2) Microfreiniol

Un arall o'r proffesiynau delfrydol ar gyfer yr henoed. Oeddech chi'n gwybod ei bod hi'n bosibl defnyddio'ch holl brofiad proffesiynol ers sawl blwyddyn ac agor micro-fasnachfraint yn yr ardal rydych chi'n ei dominyddu? Mae'n wir.

A gorau oll: am gost isel. Os ydych chi wedi bod eisiau bod yn entrepreneur erioed ond heb gael y cyfle erioed, gallai hwn fod yn amser gwych i aros yn y farchnad swyddi.

3) Proffesiynau delfrydol ar gyfer pobl hŷn: Derbynnydd

Y rhainmae gweithwyr proffesiynol yn bresennol mewn cwmnïau o bron bob segment. Y newyddion da yw bod llawer o sefydliadau yn rhoi ffafriaeth i bobl oedrannus i feddiannu'r sefyllfa hon.

Mae'r rheswm yn syml: mae'r rhai dros 50 oed, y rhan fwyaf o'r amser, yn fwy cyfeillgar, amyneddgar ac yn gwybod sut i ddelio well gydag adfydau bob dydd, oherwydd lefel uchel yr aeddfedrwydd.

4) Ymgynghorydd

Buoch yn gweithio mwy na 25 mlynedd yn yr un maes ac wedi cronni llawer o brofiad ynddo. Un diwrnod braf, ymddangosodd diweithdra yn ei fywyd. Beth am ddefnyddio'r holl wybodaeth hon i ddod yn Ymgynghorydd?

Gallwch ddarparu gwasanaeth ymgynghori ar gyfer y gweithwyr proffesiynol hynny sydd am hybu eu gyrfaoedd neu hyd yn oed y rhai sydd newydd ymuno â'r farchnad swyddi. Os byddwch yn dod yn arbenigwr yn eich maes, gallwch ennill arian da.

Gweld hefyd: 30 syniad enw babi Groegaidd: darganfyddwch opsiynau sy'n llawn ystyr a harddwch

5) Athro

Proffesiynau eraill delfrydol ar gyfer yr henoed. Yn yr un modd ag yn yr enghraifft uchod, gallwch hefyd ddefnyddio eich profiad mewn rhyw faes o wybodaeth i ddysgu’r grefft i bobl eraill.

Yn dibynnu ar eich cefndir academaidd, mae’n bosibl dod yn Brifysgol Athro, Addysg Sylfaenol neu hyd yn oed preifat. Os ydych chi'n gyfarwydd â thechnoleg, gallwch chi addysgu dosbarthiadau ar-lein o gysur eich cartref.

Gweld hefyd: UCHAF 10: Y niferoedd sy'n dod allan fwyaf yn gêm gyfartal Megasena

6) Ymddiriedolwr

Mae'n gyfrifol am reoli condominiwm preswyl neumasnachol. Cenhadaeth y Syndicator yw sicrhau diogelwch a gweithrediad priodol pob rhan o adeilad, yn ogystal â sicrhau diogelwch a lles trigolion.

Mae sawl adeilad yn dueddol o logi Syndicators proffesiynol nad ydynt yn rhan o'r grŵp Syndic, tenantiaid. Pwy sydd â phrofiad mewn rheoli condominiwm, beth am gymryd risg yn y proffesiwn hwn?

7) Cynrychiolydd Masnachol

Wrth sôn am broffesiynau delfrydol ar gyfer yr henoed, mae'r un hwn yn berffaith. Os oes gennych sgiliau cyfathrebu, wedi gweithio ym maes gwerthu a bod gennych iaith berswadiol, dylid ystyried y swydd hon.

Mae'n bosibl gweithio i gefnogi cwsmeriaid neu reoli eu perthynas â'r cwmni yr ydych yn ei gynrychioli. Gall eich bagiau o wybodaeth fod yn ddefnyddiol iawn.

8) Addurnwr Amgylchedd

Er ei fod yn broffesiwn newydd yn y farchnad, mae'n ennill mwy a mwy o gryfder. Mae'r gweithiwr proffesiynol hwn yn helpu cleientiaid i ddod o hyd i atebion sy'n ymarferol ar gyfer eu hamgylcheddau, gyda'r nod o addasu'r trefniant dodrefn i'w harferion dyddiol.

Y peth mwyaf diddorol yw y gallwch weithio mewn amgylcheddau domestig a hyd yn oed corfforaethol. Gall y rhai sydd â phrofiad yn y maes hwn, proffil creadigol a dadansoddol, wneud yn dda iawn, waeth beth fo'u hoedran.

9) Proffesiynau delfrydol ar gyfer yr henoed: Artisan

Un o grefftau hynaf dynoliaeth . os ydych yn barodRydych chi dros 50 neu 60 oed ac yn meddu ar sgiliau gwaith llaw, yn ogystal â bod â phroffil creadigol, beth am ddod yn Grefftwr?

Mae'n bosibl gwerthu'r nwyddau ar wefannau, yn eich cartref eich hun neu hyd yn oed mewn stondinau mewn ffeiriau rhydd. Yn dibynnu ar dderbyniad eich cynhyrchion, gallwch wneud arian da.

10) Trydanwr

Os oes gennych wybodaeth dechnegol ym maes Trydan ac yn gwybod sut i wneud gwasanaethau neu atgyweiriadau yn y rhan drydanol o gartrefi yn Yn gyffredinol, mae'n bosibl gwneud yn dda yn gweithio fel Trydanwr. Mae'n weithiwr proffesiynol hynod angenrheidiol mewn amgylcheddau diwydiannol a masnachol.

11) Awdur

Yr olaf o'r proffesiynau delfrydol ar gyfer yr henoed. Pwy sy'n dominyddu'r iaith Bortiwgaleg, sy'n greadigol ac yn gwybod sut i adrodd straeon da trwy eiriau, gall ddod yn awdur enwog a chael cyflog da bob mis. Profiad proffesiynol yw'r prif gynghreiriad. A'r gorau: dim terfyn oedran ar gyfer hyn.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.