5 Ffordd o Ddweud Os Mae Rhywun Yn Siarad Amdanoch Chi Y Tu ôl i'ch Cefn

John Brown 03-08-2023
John Brown

Nid yw'r teimlad hwnnw o frad byth yn hawdd i'w dderbyn, yn enwedig pan yn rhan o gyfeillgarwch hirsefydlog, onid yw? Os ydych yn goncurseiro sy'n amau ​​bod eich ymddiriedaeth yn cael ei bradychu, mae'r erthygl hon wedi dewis pum ffordd o wybod a yw'r person yn siarad yn wael amdanoch y tu ôl i'ch cefn.

Gweld hefyd: Beth yw arwydd yr Ascendant? deall eich dylanwad

Darllenwch tan y diwedd a rhowch sylw i bob un un o'r arwyddion y gall rhywun y gellir ymddiried ynddo fod yn eich camarwain i eraill. Wedi'r cyfan, mae'n berthnasol bod yn ymwybodol o'r broblem hon a'i datrys yn y ffordd orau bosibl. Gwiriwch ef.

Sut i ddweud a yw'r person yn siarad yn wael amdanoch y tu ôl i'ch cefn

1) Mae'r person yn troi i ffwrdd oddi wrthych

Dyma un o'r ffyrdd i wybod a yw'r person yn siarad yn ddrwg amdanoch y tu ôl i'ch cefn. Os yw ffrind gorau'r concurseiro, hyd yn oed heb unrhyw reswm amlwg, yn dechrau symud oddi wrtho ychydig ar y tro neu'n sydyn, mae'n arwydd clasurol y gallai fod rhywbeth o'i le ar y cyfeillgarwch hwnnw.

Wedi'r cyfan, nid ydyw yn gyffredin iawn i ffrindiau go iawn symud i ffwrdd neu golli cysylltiad, oni bai bod rhywbeth difrifol yn digwydd neu eu bod yn cael eu gorfodi i wneud hynny, fel symud i ddinas arall, er enghraifft. Os sylwch ar y newid sydyn hwn yn ymddygiad person yn eich bywyd bob dydd, mae'n well bod yn ymwybodol, wedi cytuno?

Gall fod sawl rheswm sy'n arwain unigolyn i siarad yn sâl am un arall y tu ôl i'w gefn. Ar gyfer y rhai sy'n dioddef o hyn, rydym yn argymellffoniwch y person am sgwrs dda a gonest. Yn aml gall deialog agored glirio camddealltwriaeth bosibl.

2) Nid yw'n ateb eich cwestiynau

Ffordd arall o wybod a yw'r person yn siarad yn wael amdanoch y tu ôl i'ch cefn . Os bydd y concurseiro yn sylwi nad yw'r hen ffrind hwnnw, perthynas agos neu hyd yn oed gydweithiwr ers blynyddoedd lawer, bellach yn ymateb i'w gwestiynau, gall fod yn arwydd bod rhywbeth difrifol wedi digwydd.

Pan fydd y person dan sylw er mwyn osgoi ateb eich cwestiynau a hyd yn oed dyfeisio esgusodion i adael yn ochelgar ar yr adeg yr ydych yn wynebu, rydym yn argymell cadw llygad ar y sefyllfa chwithig hon a'i datrys cyn gynted â phosibl.

Meddyliwch amdano fel hyn: os o'r blaen, atebodd y person eich negeseuon a'ch cwestiynau ac ni wnaeth osgoi unrhyw fath o gwestiynu ac, o un eiliad i'r llall, fe ddechreuodd wneud y gwrthwyneb, mae'n well gwirio beth allai fod wedi digwydd iddo fod yn ymddwyn felly.

3) Ffyrdd o wybod a yw'r person yn siarad yn wael amdanoch y tu ôl i'ch cefn: Yn dechrau eich trin â difaterwch

Yn sydyn, dechreuodd eich ffrind hirhoedlog eich trin â difaterwch heb faint , er nad oes dim wedi digwydd? Cadwch lygad ar hyn, concurseiro, oherwydd nid yw'n agwedd iach mewn cyfeillgarwch.

Ar un adeg neu'i gilydd, mae'r person sy'n siarad yn wael amdanoch chi am yyn ôl yn gallu eich trin â difaterwch llwyr mewn bywyd bob dydd. Mae yna nifer o resymau a all eich arwain i fabwysiadu'r ymddygiad hwn. Felly, mater i'r ymgeisydd yw ei alw ef neu hi am sgwrs dda a gwneud popeth yn glir.

Os yw'r person yn y don “beth bynnag”, boed hynny mewn perthynas â'i gymeradwyaeth yn y tendr cyhoeddus, dyrchafiad yn y gwaith yn y pen draw neu hyd yn oed yr amseroedd da a brofwyd eisoes dros y blynyddoedd, er enghraifft, mae'n well adolygu a yw'n werth cadw'r cyfeillgarwch neu gysylltiad cyson â hi.

4) Yn gwneud sylwadau coeglyd neu eironig

Dyma hefyd un o’r ffyrdd gwaethaf o wybod a yw’r person yn siarad yn wael amdanoch y tu ôl i’ch cefn. Arwydd cynnil iawn, ond sy'n digwydd yn aml iawn, yw pan fydd rhywun (nad yw erioed wedi cael yr arferiad hwn) yn dechrau cyhoeddi sylwadau coeglyd neu eironig amdanoch chi, hyd yn oed heb unrhyw reswm.

Mae'r ymddygiad hwn yn dynodi y gall fod yn siarad drwg am y concurseiro gyda phobl eraill, a all lychwino ei ddelwedd, boed gyda chydweithwyr o'r cwrs paratoadol, ffrindiau cilyddol neu hyd yn oed aelodau o'r teulu. Talwch sylw manwl os dechreuwch glywed ymadroddion â naws gaeedig, eironig?

5) Teimlo nad yw cyfeillgarwch bellach yr hyn yr arferai fod

Y ffordd olaf i wybod a yw'r person yn siarad yn ddrwg i chi tu ôl i'ch cefn. Yn gymmaint a'i fod yn ymddangos yn ddangoseg heb fawr o bwys, gan fod hyn yn berthynasol, y teimlad hwnw fod ynid yw cyfeillgarwch bellach yr un peth, efallai nad ffrwyth eich dychymyg yn unig ydyw.

Gweld hefyd: ‘Tachar’ neu ‘taxar’: gweld beth maen nhw’n ei olygu a phryd i’w defnyddio

Os bydd yr ymgeisydd yn sylwi nad yw'r cysylltiad emosiynol yr hyn a arferai fod, nid yw hyder yn bodoli mwyach, mae ymddiriedaeth yn llai ac yn llai (hyd yn oed heb unrhyw reswm) ac mae'n ymddangos bod rhywbeth rhyfedd yn digwydd yn y cyfeillgarwch, mae'n bosibl bod y person yn halogi sbri neu gelwyddau amdanoch chi. Cadw llygad arno, cytuno?

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.