3 proffesiwn gwych i'r rhai sydd eisiau gweithio ym myd chwaraeon

John Brown 19-10-2023
John Brown

Pwy sydd erioed wedi dychmygu ei hun fel chwaraewr pêl-droed, ymladdwr amlwg neu hyd yn oed yrrwr chwaraeon moduro? Wel, hyd yn oed os nad yw'r gyrfaoedd hyn at ddant pawb, mae yna rai proffesiynau gwych i'r rhai sydd eisiau gweithio mewn chwaraeon ac sy'n cynnig cyflogau da a buddion manteisiol.

Mae yna nifer o bosibiliadau i'r rhai sy'n breuddwydio am weithio mewn y maes hwn, boed fel hyfforddwr physique o athletwyr, seicolegydd neu faethegydd chwaraeon a hyd yn oed yn uniongyrchol gyda gyrfa y gweithwyr proffesiynol hyn. Yn anad dim, mae angen i chi fod yn hyblyg i gadw i fyny â newidiadau ym myd chwaraeon. Darganfyddwch fwy o wybodaeth isod.

3 proffesiwn gwych ar gyfer y rhai sydd eisiau gweithio gyda chwaraeon

1) Ffisiotherapydd Chwaraeon

Mae Ffisiotherapi Chwaraeon yn arbenigedd ym maes Ffisiotherapi y mae ei ffocws ar weithgareddau yw atal a thrin anafiadau sy'n gysylltiedig â chwaraeon a gweithgareddau chwaraeon. Yn y modd hwn, mae angen gweithiwr proffesiynol sy'n gyfrifol, yn foesegol, yn drefnus ac yn barod i ymdrin â'r gofal angenrheidiol ar gyfer paratoi ac adfer athletwyr.

Gweld hefyd: Beth yw'r 7 proffesiwn hawsaf i gael swydd? gweler rhestr

Trwy hyfforddiant ac arbenigo yn y maes hwn, mae gweithwyr proffesiynol yn dysgu gwahanol ddulliau ar gyfer gofalu am athletwyr. Felly, mae'n gallu delio â contusions, holltau, dadleoliadau, llid yn y cymalau, tendinopathi ac achosion mwy difrifol sy'n effeithio ar symudedd cyffredinol y goes.

Hynny yw, mae'n hanfodol meistroli'r corff.gwybodaeth yn ymwneud ag Anatomeg Ddynol, Orthopaedeg, Biomecaneg, Ffisioleg Ddynol, Trawmatoleg, Cymorth Cyntaf a phopeth arall. Gall y gweithiwr proffesiynol ddibynnu ar gefnogaeth y technolegau diweddaraf i weithio'n fwy effeithiol.

Gweld hefyd: 7 Cyrsiau Addysg Uwch i'w Cymryd Os ydych chi'n 40 oed neu'n hŷn

Yn y sefyllfa hon, amcangyfrifir mai R$ 5.6 mil yw'r cyflog cyfartalog. Fodd bynnag, mae'n bosibl cynyddu'r tâl hwn yn unol â'r gwaith a gyflawnir, megis gweithredu mewn timau cenedlaethol a rhyngwladol neu gyfeilio i athletwyr o fri.

2) Asiant Chwaraeon

Graddiodd y gweithiwr proffesiynol hwn yn Gyhoeddus. Cysylltiadau neu Gyhoeddusrwydd a Phropaganda, sy'n gyfrifol am reoli gyrfa athletwyr, mynd ati i chwilio am gyfleoedd ar gyfer twf, nawdd, gwaith delwedd a chyflawni'r gweithdrefnau sy'n ymwneud â llogi mewn gwahanol dimau.

Felly, mae angen meistroli'r meysydd o Marchnata, Cyfathrebu Cymdeithasol, Hysbysebu, Gweinyddu Busnes, Entrepreneuriaeth, Rheoli Gyrfa a llawer mwy. Fel y brif sianel rhwng yr athletwr a'r farchnad chwaraeon, dyma'r un sy'n cyflawni'r holl ofal angenrheidiol yng ngyrfa'r gweithiwr proffesiynol hwn.

Mewn geiriau eraill, rhaid iddo reoli agweddau delwedd a materion bwyd, trefn hyfforddi, adferiad, apwyntiad meddygol dilynol, hysbysebu apwyntiadau a llawer mwy. Yn ogystal, pwy sy'n gofalu am y fiwrocratiaeth sy'n gysylltiedig â thaliadau,cymryd rhan mewn gemau ac ati.

Oherwydd y gweithgaredd hwn, maent yn y pen draw yn cael rhan fawr o'r elw a gynhyrchir gan yr athletwr. Mewn rhai achosion, aelodau'r teulu eu hunain sy'n gyfrifol am yr yrfa. Fel arfer, mae'n derbyn 10% o gyflog misol y chwaraewr, a all fod yn gyfwerth ag R$ 1.6 miliwn y mis, yn dibynnu ar y contract.

3) Maethegydd Chwaraeon

Y Maethegydd Chwaraeon yw'r gweithiwr proffesiynol sy'n cydbwyso ymarfer corff ac ymarfer chwaraeon gyda diet cytbwys. Felly, pwy sy'n gweithio i arwain athletwyr i hybu adferiad ar ôl hyfforddiant a chystadlaethau, gwella iechyd, cynnal cydbwysedd metabolig, gwella perfformiad a hyd yn oed atal anafiadau.

Gan fod athletwyr wedi arfer â defnydd uchel o ynni, mae'n hanfodol bod mae bwyd yn ategu'r golled hon i gadw iechyd yn gyfoes. Mewn rhai sefyllfaoedd, mae'r Maethegydd Chwaraeon yn gyfrifol am lunio atchwanegiadau a fitaminau sy'n cefnogi gofynion y corff.

Mae'r Maethegydd Chwaraeon yn sylfaenol i wella perfformiad athletwyr, boed yn amaturiaid neu'n weithwyr proffesiynol perfformiad uchel. Yn fwy na sicrhau bod yr organeb yn cael ei gyflenwi'n dda, maent yn llwyddo i ddatblygu dietau sy'n cynhyrchu mwy o egni trwy gydol y dydd.

Yn ogystal â gofalu am yr agweddau esthetig a swyddogaethol, maent yn hanfodol wrth atal afiechydon, fel y maent yn gwarantubod y corff yn cael ei faethu'n dda a bod darpariaeth ar ei gyfer yn ei anghenion. Felly, gallant weithredu wrth baratoi ar gyfer cystadlaethau a chynnal a chadw trwy gydol y broses ac adferiad yn ystod y cyfnod gorffwys.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.