Swyddi diflanedig: edrychwch ar 5 proffesiwn nad ydynt yn bodoli mwyach

John Brown 19-10-2023
John Brown

Ni ellir gwadu bod y datblygiadau technolegol cyson wedi creu rhai proffesiynau ac yn rhoi terfyn ar rai eraill yn bendant, a ystyrir yn hen ffasiwn. Dyna pam y bydd yr erthygl hon yn dangos i chi bum proffesiwn nad ydynt yn bodoli mwyach ac efallai nad oeddech hyd yn oed yn amau.

Gweld hefyd: Burum cemegol a burum biolegol: beth yw'r gwahaniaeth?

Nid yw'r ffaith bod rhai swyddogaethau wedi diflannu dros amser yn golygu nad oeddent yn berthnasol ar amser penodol . Manteisiwch ar y cynnwys hwn i ddeall pwysigrwydd cymhwyster i sicrhau cyfleoedd gwaith da.

Proffesiynau nad ydynt yn bodoli mwyach

1. Gweithredwr

Dyma un o'r prif broffesiynau a ddaeth i ben gyda datblygiad technolegol. Mae unrhyw un a oedd eisoes yn oedolyn yn y 1970au a'r 1980au yn gwybod yn iawn pa mor bwysig oedd gwaith y gweithredwr, yn enwedig pan oedd angen iddo wneud galwad, boed yn lleol neu'n bell.

Y gweithiwr proffesiynol hwn oedd yn gyfrifol am gweithredu fel cyfryngwr rhwng lleoliad a chyrchfan yr alwad, h.y. y cysylltiad rhyngoch chi a’r person yr oeddech am ei ffonio. Lawer gwaith, bu'n rhaid aros am bump neu ddeg munud i'r alwad gael ei chwblhau.

Y dyddiau hyn, gyda'r ffôn symudol mewn llaw, y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw deialu'r rhifau neu actifadu'r gorchymyn llais ( ar rai dyfeisiau ) ac aros i'r person arall ateb.

2. Actor ac actores radio

Un arall o'r proffesiynau a ddaeth i ben. Cyn y telenovelas enwog bod llawermae pobl yn gwylio y dyddiau hyn, roedd y straeon yn cael eu darlledu ar y radio. Rhwng y 1940au a'r 1950au, roedd actorion radio ac actoresau enwog yn llwyddiannus ledled Brasil.

Roedd angen i'r gweithwyr proffesiynol hyn fod â lleisiau da a gallu uchel iawn i ddehongli. Wedi'r cyfan, dim ond gwrando yr oedd pobl, felly roedd angen archwilio eu dychymyg i'r eithaf, a oedd yn her enfawr i'r mwyafrif.

Yn wir, y rhaglenni hyn oedd rhagflaenwyr gwirioneddol y podlediadau enwog. Gyda dyfodiad teledu ym Mrasil, ymfudodd llawer o actorion ac actoresau'r operâu sebon radio hwyr i'r cyfrwng cyfathrebu hwn, ar ôl rhai addasiadau gweledol, wrth gwrs.

3. Gweithredwr meimograff

O ran proffesiynau nad ydynt yn bodoli mwyach, ni ellid gadael hwn allan o'n rhestr. Roedd y gweithiwr proffesiynol hwn yn gyfrifol am argraffu dogfennau, proflenni, llyfrau, taflenni, ymhlith eraill, ar beiriant meimograff.

Mae rhagflaenydd yr argraffydd rydyn ni'n ei adnabod heddiw wedi byw ei oes aur ledled y wlad, yn bennaf mewn ysgolion a colegau. Roedd angen i'r Gweithredwr Mimeograff weithredu contraption hen ffasiwn (heddiw, wrth gwrs) a oedd yn gwneud y copïau.

Arloesodd y ddyfais hon y system gopïo ar raddfa fawr, a ddefnyddiwyd yn helaeth mewn addysgu am ddegawdau.

4. Lamplighter

Un arall o'r proffesiynau nad ydynt bellachbodoli. Ar hyn o bryd, mae pyst lamp yn cael eu troi ymlaen yn awtomatig pan fydd hi'n tywyllu, gan ddefnyddio synhwyrydd modern. Ond cyn dyfodiad trydan ar y strydoedd, yr oedd pethau yn llawer mwy dyrys a llafurus.

Cyflogwyd y Lamplighter i oleuo a diffodd y pegynau â lamp, pan aeth hi'n dywyll a'r wawr, yn ôl eu trefn. Yr oedd yn waith llaw ac yn hynod flinedig, gan fod yn rhaid dringo i gryn uchder i gyflawni y gorchwyl.

Dynion oedd yn meddiannu y swydd hon, y rhan fwyaf o'r amser. Er nad oedd yr un nifer o bolion â heddiw (roedd llawer llai o unedau), yr unig ffordd i adael y strydoedd wedi'u goleuo'n rhannol oedd hyn, o leiaf tan ddiwedd y 19eg ganrif.

5. Teipyddion

Roeddent yn gyfrifol am deipio llythyrau, dogfennau a thestunau gan ddefnyddio peiriannau teipio trwm, hyd at ganol y 1980au. Gyda dyfodiad cyfrifiaduron, daeth y swyddogaeth hon i ben yn y degawdau dilynol.

Fel y proffesiynau eraill a beidiodd â bodoli a grybwyllwyd uchod, roedd y Teipydd yn weithiwr proffesiynol hynod angenrheidiol mewn banciau, swyddfeydd, cwmnïau o wahanol segmentau a sefydliadau masnachol yn gyffredinol.

Gweld hefyd: Rhamant yn sicr: gwelwch yr arwyddion sy'n cyfateb fwyaf mewn cariad

Pob dogfen dreth na ellid ei llenwi â llaw, roedd yn rhaid i'r teipydd wneud hyn gan ddefnyddio'r teipiadur. Roedd angen llawer o sylw ar y swydd hon.o'r gweithiwr proffesiynol hwn, gan na dderbyniwyd dileadau.

A welsoch chi sut y mae'r proffesiynau a beidiodd â bodoli eisoes wedi profi eu apogee ym Mrasil? Mae'r farchnad swyddi yn mynd law yn llaw â thechnoleg. Felly, cyn dewis pa yrfa i'w dilyn, rhowch sylw i swyddi a allai ddiflannu dros y blynyddoedd.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.