Dyma’r 11 brîd cŵn mwyaf dof yn y byd

John Brown 19-08-2023
John Brown

O ran dewis ci, mae anian yn ffactor hollbwysig i'w ystyried. Mae cŵn chwareus, cyfeillgar yn aml yn cael eu ffafrio gan deuluoedd â phlant, yr henoed, neu unrhyw un sydd eisiau cydymaith ffyddlon nad oes angen llawer o ymarfer corff neu ysgogiad. Ond pa fridiau yw'r rhai mwyaf dof?

Gweld hefyd: 5 hafaliad mathemateg sydd dal heb eu datrys

Yn fyr, mae llawer o ffactorau'n dylanwadu ar anian brîd ci, gan gynnwys geneteg, bridio a chymdeithasoli. Mae rhai bridiau yn cael eu creu at ddibenion penodol, megis hela neu warchod, a all eu gwneud yn fwy cadarn ac yn llai dos. Ar y llaw arall, mae bridiau a godwyd yn bennaf fel anifeiliaid anwes yn tueddu i fod yn fwy hamddenol a chariadus. Wedi dweud hynny, edrychwch isod ar fridiau cŵn mwyaf dof y byd.

11 Bridiau Cŵn Mwyaf Doeth y Byd

 • Bichon Frize: Brîd bach o gi sy'n adnabyddus am ei garedigrwydd, cariadus a natur hawddgar. Nid ydynt yn caru dim mwy na bod yn agos at eu perchnogion ac yn rhagorol gyda phlant.
 • Cafalier Brenin Siarl Spaniel: Dyma frîd bach arall o gi sy'n adnabyddus am ei natur dof. Maent yn serchog, yn ffyddlon ac yn chwareus iawn.
 • Golden Retriever: Mae'n un o'r bridiau cŵn mwyaf poblogaidd, ac am reswm da. Maen nhw'n gyfeillgar, yn ffyddlon ac yn hawddgar, sy'n eu gwneud yn anifeiliaid anwes gwych i'r teulu.
 • Daniaid Mawr: Er gwaethaf eu maint, mae'r cŵn hyn ynadnabyddus i fod yn gewri tyner. Maent yn dawel, yn amyneddgar ac yn ddigywilydd.
 • Milgwn: Mae milgwn yn aml yn gysylltiedig â rasio, ond maent hefyd yn adnabyddus am eu natur dost. Maent yn addfwyn a serchog, ac yn gwneud anifeiliaid anwes gwych i deuluoedd â phlant.
 • Gosodwr Gwyddelig: Mae'r anifeiliaid anwes hyn yn adnabyddus am eu natur gyfeillgar a dof. Maen nhw'n gŵn cymdeithasol iawn ac wrth eu bodd yn treulio amser gyda'u perchnogion.
 • Newfoundland: Mae hwn yn frîd cŵn enfawr hoffus arall. Maen nhw'n dawel, yn amyneddgar ac yn gariadus iawn, sy'n eu gwneud yn anifeiliaid anwes gwych i'r teulu.
 • Pwdls: Mae'r anifeiliaid anwes hyn yn gwn hynod ddeallus a dof. Yn ogystal, maent yn gymdeithion gwych i deuluoedd â phobl oedrannus a phlant.
 • Saint Bernard: Mae'r brîd hwn yn enwog am ei natur dawel ac amyneddgar, mae hyd yn oed y cŵn hyn yn wych gyda phlant.
 • Shih Tzu: mae'r anifeiliaid anwes hyn yn serchog a chwareus, ac yn rhagorol gyda phlant.
 • Yorkshire Daeargi: hefyd natur ddof. Mae anifeiliaid y brîd hwn yn gariadus, yn ffyddlon ac yn gwneud anifeiliaid anwes gwych i deuluoedd â phlant.

Sut i ddewis brîd ci?

Wrth ddewis brîd ci, mae'n bwysig ystyried eich ffordd o fyw a sefyllfa byw. Os ydych chi'n byw mewn fflat bach, efallai nad brîd mawr fel Dane Fawr yw'r dewis gorau. Yn yr un modd, os oes gennych blantbach, efallai y byddwch am ddewis brîd y gwyddys ei fod yn dda gyda phlant, fel Beagle neu Newfoundland.

Mae ffactorau eraill i'w hystyried yn cynnwys lefel egni'r ci, anghenion ymarfer corff a gofynion hylendid. Mae rhai bridiau yn gofyn am lawer o ymarfer corff a meithrin perthynas amhriodol yn rheolaidd, tra bod eraill yn hapus gyda thaith gerdded fer a chyn lleied â phosibl o ymbincio.

Gweld hefyd: Tem Caixa: dysgwch sut i newid neu adfer cyfrinair cais

A oes angen cymdeithasu cŵn dof?

Mae'n hanfodol sicrhau bod y ci yn llawn yn cydymffurfio â'r broses meithrin perthynas amhriodol, cymdeithasoli. Cyfnod sy'n cynnwys rhwng tair a 12 wythnos o fywyd. Yn ystod y cyfnod hwn, bydd yn dysgu rhyngweithio â chŵn eraill, anifeiliaid anwes fel cathod, a chyda bodau dynol, gan gynnwys yr henoed, plant a babanod.

Ynghyd ag addysg briodol a gofal cyfrifol ar gyfer holl anghenion yr anifail anwes , mae'r rhain mae angen cariad a dealltwriaeth ar anifeiliaid anwes o hyd. Go brin y bydd ci sy'n cael ei gam-drin, waeth beth fo'i frîd, yn gallu byw bywyd heddychlon a chytbwys. Mewn gwirionedd, bron bob amser mae'r ymddygiad y maent yn ei ddangos yn adlewyrchiad manwl gywir o'r driniaeth a gânt gan eu perchnogion.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.