Darganfyddwch 9 proffesiwn nad oes angen gradd arnynt

John Brown 19-10-2023
John Brown

Mae'r rhan fwyaf o gwmnïau angen addysg ysgol uwchradd ar gyfer ymgeiswyr wrth logi. Ond mae yna rai proffesiynau nad oes angen diploma arnynt ac sydd â diffyg llafur arbenigol mewn gwahanol rannau o Brasil, wyddoch chi?

Parhewch i ddarllen yr erthygl hon a dysgwch am y swyddi sydd angen Ysgol Elfennol yn unig. Os ydych chi'n chwilio am rywun proffesiynol arall yn y farchnad swyddi, efallai mai dyma'ch cyfle gwych. Darganfod mwy.

Proffesiynau nad oes angen gradd arnynt

1) Seamstress

Pwy a ŵyr sut i weithredu peiriannau gwnïo ac sydd â llawer o gysylltiad â'r diwydiant ffasiwn , yn gallu gwneud yn dda yn gweithio fel Seamstress. Mae'r gangen hon bob amser ar gynnydd yn y farchnad, wrth i dueddiadau fynd a dod.

Mae'n bosibl gweithio gartref fel gweithiwr llawrydd neu gyda chytundeb ffurfiol (cyfundrefn CLT) mewn ffatrïoedd dillad, sy'n tueddu i bob amser. â swyddi agored ym mhob rhan o Brasil. Mae swm yr enillion yn dibynnu ar fformat y gwaith a'ch profiad ym maes gwnïo.

2) Gwerthwr

Arall o'r proffesiynau nad oes angen diploma arnynt. Cyfathrebu clir a pherswadiol, sgiliau negodi, yn ogystal â gwybodaeth am y farchnad werthu, yw'r prif ofynion ar gyfer unrhyw un sydd am weithredu fel Gwerthwr.

Bydd enillion (a gomisiynir) yn amrywio yn ôl nifer y Gwerthwr. gwerthiannau a wneir yn ystod y mis, profiad yn y swyddogaeth a sgiliau eraill yn yr ardalmasnachol. Ydych chi'n gyfarwydd â'r gangen hon? Gallwch chi gymryd siawns arno heb ofn.

3) Proffesiynau nad oes angen diploma arnynt: Triniwr Gwallt

Pwy sy'n gyfarwydd â maes harddwch ac estheteg, sy'n greadigol, yn gwybod sut i wneud gwahanol fathau o dorri gwallt ac yn dominyddu technegau eraill fel sythu a chyrlio haearn, er enghraifft, gallwch weithio yn y farchnad fel Triniwr Gwallt.

Os mai dyma'ch achos, gallwch osod eich salon eich hun gartref ac ennill arian da, yn dibynnu ar ansawdd eich gwaith (a'i ledaeniad ar rwydweithiau cymdeithasol), arbenigedd a nifer y cwsmeriaid a wasanaethir yn ystod y mis.

4) Gyrrwr Tryc

Os oes gennych Drwydded Yrru Genedlaethol (CNH) yng nghategori C, D neu E, a ydych wedi ystyried y posibilrwydd o weithio fel gyrrwr lori? Nid oes angen gradd ar y proffesiwn hwn ac mae galw mawr amdano fel arfer. Gall unrhyw un sy'n hoffi gyrru cerbydau trwm ac sydd ddim yn meindio treulio dyddiau neu wythnosau i ffwrdd oddi wrth eu teulu gymryd risg yn y proffesiwn hwn.

Mae'n bosibl gweithio gyda chontract ffurfiol mewn cwmni trafnidiaeth neu hyd yn oed fel person hunangyflogedig , sy'n darparu gwasanaethau i sawl cwmni , os oes gennych chi'ch lori eich hun. Mae enillion yn amrywio, ond os oes gennych chi alw cyson am waith, gallwch wneud arian da.

5) Dylanwadwr Digidol

Proffesiwn arall nad oes angen diploma arno. Er mwyn gweithredu fel Dylanwadwr Digidol mae'n rhaid caelcynefindra â thechnoleg (yn bennaf â rhaglenni golygu fideo), dominyddu marchnad arbenigol yn dda, bod yn berson di-rwystr a bod â chyfathrebu perswadiol. A oes gennych yr holl ofynion hyn? Felly, gallwch chi fuddsoddi yn yr yrfa hon.

Gallwch gynhyrchu eich fideos gartref ac ar y dyddiau rydych chi eu heisiau. Yn dibynnu ar nifer y golygfeydd, amlder postiadau a nifer y tanysgrifwyr ar eich sianel YouTube, gallwch ennill llawer bob mis.

6) Meistr Gwaith

Roeddech chi bob amser wedi cael Affinedd â'r diwydiant adeiladu, a oes gennych chi broffil arweinyddiaeth a'r sgiliau technegol sy'n ofynnol yn y maes hwn? Gallwch weithio fel fforman yn y farchnad swyddi.

Yn dibynnu ar eich profiad yn y rôl hon, eich ymrwymiad a'ch cyfrifoldeb (rhywbeth sy'n cael ei werthfawrogi'n fawr gan gleientiaid) ac ansawdd eich portffolio o waith a wnaed eisoes, gallwch ennill cyflog. cyflog da, bob mis.

7) Proffesiynau nad oes angen gradd: Ffotograffydd

Oes gennych chi broffil anturus, ydych chi'n gwybod sut mae camerâu proffesiynol yn gweithio ac a ydych chi'n gwybod sut i dynnu lluniau o ansawdd rhagorol? Gall proffesiwn Ffotograffydd fod yn ddelfrydol ar gyfer eich achos chi.

Gweld hefyd: 15 hen enw sy'n boblogaidd eto ym Mrasil

Mae'r rhan fwyaf o'r gweithwyr proffesiynol hyn yn gweithredu'n annibynnol gan ddarparu gwasanaethau i gwmnïau sy'n cynnal digwyddiadau, yn ogystal â phapurau newydd, cylchgronau a gwefannau. Fel gyda phroffesiynau eraill, gall ystod yr enillion amrywio.llawer, gan fod y cyfan yn dibynnu ar y galw am waith a'r pris a godir am y gwasanaethau.

8) Peintiwr

Ydych chi'n gyfarwydd â gwaith llaw ac a ydych chi'n uniaethu â'r maes arwyneb peintio? Gallwch chi wneud arian da bob mis yn gweithio fel Peintiwr. Y newyddion da yw bod galw am wasanaeth y gweithiwr proffesiynol hwn mewn unrhyw ddinas ym Mrasil.

Bydd yr enillion cyfartalog, wrth gwrs, yn dibynnu ar ansawdd eich gwaith, eich sgiliau yn y proffesiwn ac, yn anad dim, eich ymrwymiad i gwsmeriaid. Mae'r rhan fwyaf o'r gweithwyr proffesiynol hyn yn gweithio'n annibynnol.

9) Auto Mechanic

Yn olaf, yr olaf o'r proffesiynau nad oes angen gradd arnynt. Os oes gennych chi affinedd â'r farchnad fodurol a gwybodaeth am sut mae injans ceir yn gweithio, gallwch ddod yn Fecanic ac ennill llawer.

Mae'n bosibl agor eich siop fecanig eich hun gartref neu weithio gyda chontract ffurfiol mewn gwerthwyr ceir, er enghraifft. Er mwyn ennill mwy o gydnabyddiaeth yn y farchnad, argymhellir dilyn cyrsiau penodol yn yr ardal.

Gweld hefyd: 10 brîd cŵn “gwyllt” mwyaf yn y byd

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.