Cyfraith Atyniad: 5 ffordd i amlygu arian yn eich bywyd

John Brown 19-10-2023
John Brown

Mae Cyfraith Atyniad yn gysyniad sy'n rhan o faes datblygiad personol a'r mudiad meddwl newydd. Yn ôl y gyfraith hon, mae'r meddyliau a'r emosiynau rydych chi'n eu hanfon yn cael eu tynnu'n ôl atoch chi ar ffurf profiadau ac amgylchiadau cyfatebol.

Yn ôl yr egwyddor hon, mae popeth yn y bydysawd yn cynnwys egni dirgrynol, gan gynnwys ein teimladau ac emosiynau. Mae gan yr egni hwn amlder penodol, ac maent yn denu eraill tebyg iddynt.

Credir bod y Gyfraith Atyniad yn gweithio trwy rym ffocws, delweddu, diolchgarwch a chred. Hynny yw, os ydych chi'n canolbwyntio ar rywbeth rydych chi ei eisiau, yn ei ddelweddu'n fanwl, yn teimlo diolch ymlaen llaw fel pe bai wedi digwydd eisoes, ac yn credu'n gryf eich bod chi'n haeddu ac yn derbyn yr hyn rydych chi ei eisiau, bydd y bydysawd yn ymateb trwy ddod â'r pethau hynny i'ch bywyd. .

Hefyd, pan ddaw i ffyniant, gall y gred hon chwarae rhan arwyddocaol wrth greu meddylfryd a realiti mwy ffodus. Felly, mae yna rai ffyrdd o amlygu arian yn eich bywyd, yn ôl y Gyfraith Atyniad, gwiriwch isod.

5 ffordd o ddenu arian yn ôl y Gyfraith Atyniad

1. Meddylfryd cadarnhaol

Mae'r Gyfraith Atyniad yn pwysleisio pwysigrwydd cynnal meddylfryd cadarnhaol ac optimistaidd. Mae hyn yn golygu meithrin meddyliau o helaethrwydd, diolchgarwch a llwyddiant yn lle canolbwyntio arprinder, diffyg neu fethiant. Trwy fabwysiadu meddylfryd cadarnhaol, rydych chi'n denu mwy o gyfleoedd cadarnhaol a llewyrchus i'ch bywyd.

Gweld hefyd: 9 gwaith gan Monteiro Lobato y mae ANGEN i chi eu gwybod

2. Delweddu a chadarnhadau

Mae delweddu a chadarnhadau yn arferion cyffredin wrth ddefnyddio'r Gyfraith Atyniad. Trwy ddelweddu'n fyw y bywyd ffyniannus rydych chi ei eisiau ac ailadrodd cadarnhad cadarnhaol sy'n ymwneud â ffyniant, rydych chi'n anfon arwyddion clir i'r bydysawd am eich bwriadau a'ch dymuniadau. Byddai'r arferion hyn yn helpu i ailraglennu'ch meddwl a chyfeirio'ch egni i ddenu profiadau a sefyllfaoedd llewyrchus.

Gweld hefyd: 15 gair Portiwgaleg sydd â tharddiad Arabeg

3. Ffocws ar nodau ac amcanion

Mae'r Gyfraith Atyniad yn annog gosod nodau clir a phenodol yn ymwneud â ffyniant. Trwy ganolbwyntio ar y nodau hyn a delweddu eich hun yn eu cyflawni, rydych chi'n cryfhau'ch cysylltiad â ffyniant. Felly cadwch ffocws ar eich nodau, ymdrechu tuag at yr hyn rydych chi ei eisiau a hyderwch y bydd y bydysawd yn ymateb yn unol â hynny.

4. Ymarfer diolchgarwch

Mae diolchgarwch yn arf pwerus i ddenu mwy o arian. Trwy ddiolch am yr hyn sydd gennych eisoes yn eich bywyd, rydych yn creu meddylfryd helaeth ac yn adnabod bendithion presennol.

Mae'r arfer hwn hefyd yn anfon neges i'r bydysawd eich bod yn gwerthfawrogi ac yn gwerthfawrogi'r pethau da yn eich bywyd. , gwneud lle i fwy o ffyniant lifo i chi.

5. Gweithredu wedi'i Ysbrydoli

Er bod y Gyfraith Atyniad yn pwysleisio'rpwysigrwydd meddyliau ac emosiynau, mae'n hanfodol cofio bod gweithredu yn elfen sylfaenol i amlygu ffyniant.

Felly byddwch yn agored i gyfleoedd, cadwch ffocws ar eich nodau a byddwch yn barod i gamu allan o'ch parth cysurus . Gweithredu wedi'i ysbrydoli yw gweithredu sy'n deillio o ymdeimlad o bwrpas ac aliniad â'ch bwriadau.

Mewn geiriau eraill, nid dim ond meddwl yn gadarnhaol ac yn oddefol yw aros i bethau ddigwydd. Mae angen cyd-fynd â'ch dymuniadau a chymryd camau sy'n unol â'r hyn rydych chi am ei ddenu. Credir y gall y cyfuniad o feddyliau cadarnhaol, emosiynau dwysach a gweithredoedd cyson helpu i amlygu eich nodau yn y byd corfforol.

Yn olaf, er bod y Gyfraith Atyniad wedi ennill poblogrwydd yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'n werth nodi bod fe'i hystyrir yn ddamcaniaeth ac nid oes ganddi unrhyw brawf gwyddonol. Hefyd, mae angen cael persbectif realistig a deall nad yw popeth o dan ein rheolaeth, a bod llawer o ffactorau allanol a all ddylanwadu ar ein profiadau bywyd.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.