10 proffesiwn sy'n talu cyflogau o R $ 30,000 neu fwy ym Mrasil

John Brown 19-10-2023
John Brown

Wrth ddewis gyrfa broffesiynol, swm y tâl fel arfer yw'r ffactor cyntaf a ystyrir gan y rhan fwyaf o bobl. Wedi'r cyfan, dyna sy'n gwneud i'n breuddwydion ddod yn wir, ynte? Y newyddion da yw bod yna swyddogaethau sy'n talu'n dda iawn mewn rhai segmentau gyda rhywfaint o ddiffyg llafur arbenigol ledled Brasil. Felly, fe wnaethon ni greu'r erthygl hon a ddewisodd 10 proffesiwn sy'n talu cyflogau o tua R$ 30,000 y mis.

Hyd yn oed gyda'r cynnydd a'r anfanteision yn economi Brasil, mae yna broffesiynau sy'n llwyddo i aros yn gryf yn y farchnad swyddi a, egwyl, yn cael eu gwerthfawrogi'n eithaf. Os ydych am weithio mewn maes sy'n broffidiol a mawreddog, parhewch i ddarllen tan y diwedd i gael gwybod am y swyddogaethau nad oes gan eu gweithwyr proffesiynol lawer i gwyno amdanynt, o leiaf o ran cyflog.

Bro cofiwch fod y taliadau ar gyfer y gyrfaoedd hyn yn dibynnu ar ffactor arall: y cwmni/asiantaeth llogi. Hynny yw, gallant gyrraedd tua R$ 30,000, ond mae posibilrwydd hefyd o amrywiad mewn cyflogau. Edrychwch ar y rhestr o broffesiynau sy'n derbyn trosglwyddiadau misol da.

Proffesiynau sy'n gallu talu cyflogau o BRL 30,000

1) Llawfeddyg

Mae'r gweithiwr proffesiynol hwn yn gyfrifol am berfformio llawdriniaethau cymhlethdod isel, canolig ac uchel ar gleifion. Er enghraifft, niwrolawfeddyg profiadolsy'n gweithio mewn ysbyty mawr fel arfer yn ennill llawer o arian bob mis, yn dibynnu ar eu galw gwaith. Os ydych chi'n gyfarwydd â'r maes Meddygaeth, gallwch chi gymryd siawns arno.

2) Cyfreithiwr

Dyma un arall o'r proffesiynau sy'n talu cyflogau tua R$ 30 mil. Mae'r Cyfreithiwr yn gyfrifol am amddiffyn buddiannau pobl a chwmnïau o dan y ddeddfwriaeth gyfredol. Yn dibynnu ar werth yr achos, gall ffioedd y gweithiwr proffesiynol hwn fod yn eithaf deniadol. Gall unrhyw un sy'n hoffi maes y gyfraith ennill llawer.

3) Gweinyddwr Busnes

Mae proffesiwn arall sy'n talu cyflogau o tua R$ 30 mil ym maes Gweinyddu. Mae'r Gweinyddwr Busnes, fel y mae'r enw'n awgrymu, yn gyfrifol am reoli busnes yn gyfan gwbl ac yn dyfeisio strategaethau iddo barhau'n gystadleuol yn y farchnad, yn ogystal â chynnal iechyd ariannol da. Os ydych yn hoffi'r maes hwn ac yn meddwl bod gennych y proffil cywir i weithio ynddo, ni ddylid colli gwaith.

4) Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol

Mae'r gweithiwr proffesiynol hwn yn chwarae rhan strategol o fewn cwmnïau. Yn ogystal â chyflawni rheolaeth gyflawn o'r sector Adnoddau Dynol (AD), mae angen iddo ddylunio a gweithredu camau sy'n llwyddo i ddenu'r dalent orau yn y farchnad, er mwyn cyflawni amcanion y sefydliad y mae'n gweithio ynddo. Gall enillion fod yn galonogol.

5) Proffesiynau sy'n talucyflogau BRL 30,000: Peiriannydd Petroliwm

Mae gyrfaoedd ym maes Peirianneg hefyd yn dueddol o dalu cyflogau uchel. Y Peiriannydd Petroliwm yw'r gweithiwr proffesiynol sy'n gyfrifol am y broses gyfan o gynhyrchu olew, biodanwydd a nwy naturiol, sy'n amrywio o archwilio ffynnon i werthu'r cynhyrchion eu hunain i burfeydd. A oes gennych chi gysylltiad â'r ardal hon? Gallwch fuddsoddi ynddo heb ofn.

6) Rheolwr Contractau

Ydych chi wedi meddwl am broffesiynau sy'n talu cyflogau o R$ 30 mil? Mae'r un hon hefyd ar ein rhestr. Y Rheolwr Contract yw'r gweithiwr proffesiynol y mae angen iddo sicrhau bod yr holl gymalau a ddisgrifir yng nghontractau prosiectau sy'n cwmpasu'r sectorau archwilio olew a seilwaith yn cael eu cyflawni'n briodol o fewn yr amserlen a sefydlwyd yn flaenorol. Mae enillion hefyd fel arfer yn eithaf uchel, yn dibynnu ar y profiad yn y swydd.

Gweld hefyd: Beth yw'r gwir wahaniaeth rhwng Cc a Bcc mewn e-bost? Darganfyddwch yma

7) Rheolwr Gweithrediadau Llwyfan

Mae'r gweithiwr proffesiynol hwn yn hanfodol mewn llwyfannau olew. Ef sy'n gyfrifol o'r gyllideb nes bod y broses gynhyrchu wedi'i chwblhau'n iawn. Yn ogystal, mae'r Rheolwr Gweithrediadau Llwyfan hefyd yn rheoli'r berthynas â chwsmeriaid a chyflenwyr. Os oes gennych chi gysylltiad â'r maes gweithredol, gallai hwn fod yn gyfle euraidd.

8) Cyfarwyddwr Prosiectau Peirianneg Tanfor

O ran proffesiynau sy'n gallu talu cyflogau o R$ 30 mil , hwnrhaid peidio ag anghofio. Mae'r gweithiwr proffesiynol hwn yn gyfrifol am arwain tîm o beirianwyr a fydd yn dylunio'r piblinellau tanfor sy'n cludo olew a gynhyrchir ar y môr mawr i dir sych. Ydych chi'n meddwl bod gennych chi'r proffil i weithio yn y maes hwn? Cymerwch siawns arno.

9) Proffesiynau sy'n talu cyflogau o R$ 30 mil: Uwch Ddaearegwr

Mae'r Daearegwr yn astudio tarddiad, strwythur, hanes a chyfansoddiad y Ddaear hefyd fel yr holl brosesau sy'n deillio o'i gyflwr presennol, yn ychwanegol at y trawsnewidiadau sydd wedi digwydd dros filiynau o flynyddoedd. Os oes gennych chi radd mewn Daeareg a bod gennych chi affinedd â'r sector mwyngloddio neu olew, gallwch ennill cyflog uchel bob mis.

Gweld hefyd: Gwyliau gartref? Edrychwch ar 5 ffilm boeth ar Netflix

10) Rheolwr Cadwyn Gyflenwi

Yr olaf o'r proffesiynau sy'n talu cyflogau tua R$30,000 yw Rheolwr y Gadwyn Gyflenwi. Mae angen i'r gweithiwr proffesiynol hwn brynu cyflenwadau a mewnbynnau gan gwmni a sicrhau eu bod yn cael eu darparu o fewn y cyfnod y cytunwyd arno. Wedi'r cyfan, mae cadwyn gynhyrchu gyfan sefydliad yn dibynnu ar waith effeithlon y Rheolwr Cadwyn Gyflenwi. Yn dibynnu ar y segment gweithgaredd, mae'r cyflog fel arfer yn werth chweil.

Felly, pa un o'r proffesiynau sy'n talu cyflogau o R$ 30,000 ydych chi'n uniaethu â'r mwyaf? Er cymaint â swm y tâl sy'n bwysig, dylech bob amser ystyried eich cysylltiad â'r ardal. Wedi'r cyfan, gall gweithio gyda rhywbeth nad ydych chi'n ei hoffi achosirhwystredigaeth a digalondid dros amser.

Er bod y proffesiynau hyn yn cynnig cyflogau uchel iawn, mae'n bwysig cofio bod angen llawer o ymroddiad, astudio a phrofiad proffesiynol i gyrraedd y swyddi hyn. Yn ogystal, mae'r farchnad swyddi bob amser yn newid, a all effeithio ar y galw am weithwyr proffesiynol mewn rhai meysydd.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.