Darganfyddwch darddiad yr 11 cyfenw mwyaf cyffredin ym Mrasil

John Brown 19-10-2023
John Brown

Mae tarddiad y 11 cyfenw mwyaf cyffredin ym Mrasil yn uniongyrchol gysylltiedig â hanes y wlad, yn enwedig o safbwynt gwladychu Portiwgaleg. Yn ogystal â dylanwad Portiwgal, yn ystod y 18fed a'r 19eg ganrif, anogodd y llywodraeth genedlaethol fewnfudo rhyngwladol fel strategaeth i ehangu gweithlu cyflogedig y wlad, a hefyd fel ffordd o wynnu'r boblogaeth.

Felly , maent yn deillio o ddiwylliant caethweision Brasil a ddaeth i ben i wladoli cyfenwau tramor. Felly, daw cyfenwau fel Oliveira, Souza a Martins o wledydd megis Portiwgal, Sbaen, yr Eidal a hyd yn oed yr Iseldiroedd.

Fodd bynnag, nid yw pob Brasil yn gwybod gwreiddiau hanesyddol a diwylliannol cyfenwau mwyaf cyffredin ym Mrasil heddiw, yn enwedig oherwydd ei fod yn bwnc mwy penodol ac nad yw'n cael sylw mor eang ymhlith teuluoedd neu sefydliadau addysgol. Darganfyddwch fwy o wybodaeth isod:

Tarddiad yr 11 cyfenw mwyaf cyffredin ym Mrasil

1) Silva

Yn gyntaf, amcangyfrifir bod mwy na 5 miliwn Mae gan o Brasiliaid y cyfenw Silva, y mae ei darddiad yn deillio o Bortiwgal. Yn yr ystyr hwn, mae etymology y gair yn uniongyrchol gysylltiedig â jyngl, coedwig, natur iach.

Amcangyfrifir i'r cyfenw ymddangos yn yr 11eg ganrif, oherwydd Torre e Honra de Silva. Yn y bôn, dyma oedd symbol solar un o'r teuluoedd mwyaf bonheddig yn y byd.Teyrnas León, ar Benrhyn Iberia.

Gyda gwladychu ac ymledu yn y pen draw yn y wlad, cafodd y cyfenw ei addasu wrth iddo gael ei fabwysiadu gan gaethweision a phlant heb rieni datganedig.

Fodd bynnag, mae'n daeth yn boblogaidd hefyd gan Ewropeaid a ffodd o'u gwledydd i ddechrau bywyd o'r newydd ym Mrasil, fel eu bod yn defnyddio Silva yn yr enw er mwyn peidio â chael eu hadnabod.

2) Santos

Ymhlith y amrywiad “Santos” a “dos Santos”, amcangyfrifir bod tua 4.7 miliwn Brasiliaid wedi cofrestru cyfenw hwn. Fel y mae'r ysgrifen ei hun yn awgrymu, mae tarddiad Catholig i'r cyfenw hwn, gyda chysylltiad uniongyrchol â'r syniad o sant.

Yn y canol oesoedd, roedd yn gyfenw cyffredin ar farchogion Iberia a aned tua'r amser. of Saints' Day. Yn ogystal, mae'n cynrychioli bendith absoliwt, fel pe bai'r person wedi'i fendithio gan natur am gael Santos yn yr enw.

3)  Oliveira

Hefyd o darddiad Portiwgaleg, defnyddiwyd y cyfenw hwn yn fwy fel a llysenw nag fel enw olaf. Yn yr ystyr hwn, nododd y rhai a oedd yn gweithio gyda phlanhigfeydd a choed olewydd.

Yn ddiddorol, y goeden olewydd gyntaf a gofnodwyd oedd Pedro Oliveira, dyn cyfoethog iawn a oedd yn berchen ar llwyni olewydd ym Mhortiwgal yn ystod y 13eg ganrif.

4) Souza

Adnabyddir fel y 4ydd cyfenw mwyaf poblogaidd yn y wlad, Souza neu Sousa yw enwau sy'n deillio o'r un gair “saxa”, a gyfieithwyd o'r Lladin yn golygu“rocha”.

Yn yr achos hwn, fe’i defnyddiwyd i ddechrau gan deuluoedd a drigai ar lan yr afon Sousa, a leolir yng ngogledd Portiwgal.

Fodd bynnag, aeth drwy’r afon. amrywiad a achosir gan nifer y tafodieithoedd a siaredir ym Mrasil ymhlith brodorol ac Affricaniaid, fel ei bod hefyd yn cael ei defnyddio gyda'r llythyren Z yn lle S.

5) Rodrigues

Yn fyr, ystyr Rodrigues yw yr un peth â “ mab Rodrigo “, fel y defnyddiwyd yr ôl-ddodiad “es” i ddynodi ffiliation. Yn gyffredinol, mae iddo wreiddiau Portiwgaleg ac fe'i haddaswyd gyda dyfodiad mewnfudwyr i'r cyn gapteniaid etifeddol.

Yn ogystal, fe'i defnyddir yn helaeth gan y gymuned Sbaenaidd, yn enwedig mewn gwledydd a wladychwyd gan Sbaen yn America Ladin , a chan fewnfudwyr Lladin yn yr Unol Daleithiau.

Gweld hefyd: Monteiro Lobato: gweler 8 chwilfrydedd am yr awdur o Frasil

6) Ferreira

Yn wreiddiol o Gorynys Iberia , mae cofnodion cyntaf yr enw hwn yn dyddio'n ôl i'r 11eg ganrif. Fel Oliveira, gweithredasant fel llysenw i ddynodi'r dinasyddion oedd yn byw mewn mannau lle'r oedd dyddodion a chronfeydd haearn wrth gefn.

Gyda gwladychu Portiwgal, cyrhaeddodd y teulu Ferreira Brasil mewn carafanau a buont fyw am amser hir yn Alagoas, fel bod gan sawl Brasil yr enw heddiw, yn enwedig yn y rhanbarth hwn.

7) Alves

Fel Rodrigues, mae'r cyfenw Alves hefyd yn ddynodiad sy'n deillio o'r enw y patriarch o deulu.

Felly gall fod yn atalfyriad o'r enw Álvaro neu Álvares, ac mae hefyd yn dynodi bod y person yn fab i Álvaro. Yn yr achos hwn, cyrhaeddodd Brasil yn y 18fed ganrif, pan ymgartrefodd y teulu Alves yn rhanbarthau De-ddwyrain a Gogledd-ddwyrain Brasil.

Yn y pen draw, daeth yr enw yn boblogaidd wrth i'r teulu dyfu yn y diriogaeth genedlaethol.<3

8) Pereira

Yn gyffredinol, dyma'r enw anoddaf i adnabod y tarddiad, yn bennaf oherwydd diffyg tystiolaeth hanesyddol benodol.

Fodd bynnag , amcangyfrifir mai gŵr o Bortiwgal oedd y Pereira cyntaf a dderbyniodd blanhigfa gellyg fel taliad am ei wasanaeth.

Fodd bynnag, sefydlodd Rodrigo Gonçalves de Pereira linach a ddaeth i ben ym Mrasil yn y pen draw, oherwydd capteniaeth etifeddol yn Bahia, fel y byddai'r enw yn ymledu yma.

9) Lima

Defnyddiwyd hefyd gyda'r cynnig i ddynodi'r gymuned a oedd yn byw ar y Rio Lima , sy'n yn ymestyn rhwng Sbaen a Gogledd Portiwgal, mabwysiadwyd yr enw hwn gan aelodau o deulu brenhinol Portiwgal.

Yn fwy penodol, gan gynghorwyr a phatriarchiaid a theuluoedd bonheddig. Yn y pen draw, ymsefydlodd yr aelodau ym Mrasil ynghyd â'r teuluoedd hyn, gan ddechrau gyda lleoliad cyflwr presennol Paraná.

Gweld hefyd: ‘Flynyddoedd yn ôl’ a ‘blynyddoedd yn ôl’: dysgwch pryd i ddefnyddio pob mynegiant

10) Gomes

Mae'r cyfenw Gomes hefyd yn ddynodiad sy'n gysylltiedig â'r patriarch o teulu, fel ei fod yn cynrychioli “ meibion ​​Gomo “.

YnI grynhoi, roedd y teulu pwysig hwn o Bortiwgal yn gyfrifol am wladychu rhan fawr o ranbarth y Gogledd-ddwyrain. O ganlyniad, amcangyfrifir ei fod yn gyfenw hynod boblogaidd yn yr ardal.

11) Ribeiro

Yn olaf, ystyr Ribeiro yw afon fechan ac mae'n gyfenw a ddefnyddir fel llysenw i ddynodi trigolion y rhanbarthau a ymdrochwyd gan afonydd.

Ar hyn o bryd, defnyddir yr ymadrodd hwn i ddisgrifio'r cymunedau glan yr afon , ond daeth yn gyfenw poblogaidd gyda dyfodiad carafanau Pedro Álvares Cabral.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.